Oude Stad Noordwest 2016, 4e herziening (Tongerlose Hoefstraat 83)

Ter inzage voor zienswijzen van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Tongerlose Hoefstraat 83 en de IJskelderstraat te Tilburg.

Doel

Het plan is gericht op de realisatie van zeven grondgeboden woningen op het perceel gelegen aan de Tongerlose Hoefstraat 83 en de IJskelderstraat te Tilburg.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oude Stad Noordwest 2016, 4e herziening (Tongerlose Hoefstraat 83) vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 96 19 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.