Vastgesteld bestemmingsplan Stappegoor 2013, 4e herziening (Willem II Kazerne)

Ter inzage voor beroep van 27 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat de voormalige Koning Willem II Kazerne en het bijbehorende terrein aan de Ringbaan-Zuid te Tilburg.

Doel

Het plan is gericht op de transformatie van de te handhaven oude kazernegebouwen naar woningen en een Integraal Kindcentrum en daarnaast op de nieuwbouw van woningen. Er komen in totaal ongeveer 275 woningen in zowel de koop- als huursector. De verkeersontsluiting van het terrein vindt hoofdzakelijk plaats via de bestaande kruising aan de Ringbaan-Zuid. Er wordt daarnaast aangesloten op de bestaande wegenstructuur binnen Willemsbuiten.

Digitaal plan
Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 20 juni 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Stappegoor 2013, 4e herziening (Willem II Kazerne) vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 27 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende genoemde termijn ter inzage.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Ook tegen het besluit inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.