Vastgesteld bestemmingsplan Stappegoor 2013, 7e herziening (Poort van Stappegoor)

Ter inzage voor beroep van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied gelegen tussen de Ringbaan-Zuid in het noorden, de Morvanstraat in het oosten, de Apennijnenweg in het zuiden en de Stappegoorweg in het westen.

Doel

Het plan is gericht op het realiseren van 206 appartementen. Er komt een parkeerkelder die ruimte biedt voor het parkeren van de bewoners. Een deel van het gebied wordt ingericht als een openbaar toegankelijk park/tuin.

Digitaal plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 19 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Stappegoor 2013, 7e herziening (Poort van Stappegoor) vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende genoemde termijn ter inzage.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Ook tegen het besluit inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013-5428037 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.