Vastgesteld bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 10e herziening (Lange Nieuwstraat 255, Gasthuisring 28, 30 en 30a)

Ter inzage voor beroep van maandag 25 april tot en met dinsdag 7 juni.

Plangebied en doel

Het plangebied omvat de percelen aan de Lange Nieuwstraat 255 en Gasthuisring 28, 30 en 30a te Tilburg. Het bestemmingsplan is gericht op de sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing, met (eventueel) behoud van één werkplaats, en de nieuwbouw van vijftien woningen.

Digitaal plan
Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.