Voorbereidingsbesluit flitsbezorgsupermarkten met darkstores

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge art. 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 maart 2022 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Tilburg zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende verbeelding.  

Met het voorbereidingsbesluit wordt beoogd om flitsbezorgsupermarkten met darkstores te reguleren.

De gemeenteraad heeft verder bepaald het verboden is het (bestaande) gebruik van gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, zoals dit bestond op het moment van inwerkingtreding van het besluit, te wijzigen naar vormen of vestigingen van detailhandel die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortimenten/of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als flitsbezorgsupermarkt met darkstore waarbij een flitsbezorgsupermarkt met darkstore een specifieke vorm van detailhandel is die niet is gericht op het klassieke winkelen, in de zin dat mensen ter plaatse komen om producten te vergelijken en uit te kiezen en die als volgt wordt gedefinieerd: “een opslag-/distributie-/magazijnlocatie, al dan niet voorzien van een afhaalloket, van waaruit zeer snel in hoofdzaak dagelijkse boodschappen worden geleverd bij klanten die digitaal/online hun bestelling plaatsen”.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van één jaar en treedt in werking op 11 maart 2022.

Terinzagelegging

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende verbeelding liggen met ingang van vrijdag 11 maart 2022 voor een ieder ter inzage en zijn digitaal te bekijken en/of te downloaden op deze pagina en via de volgende link.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Het identificatienummer is  NL.IMRO.0855.VBB2022001-c001.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen mogelijkheid van bezwaar en/of beroep open.