Voorbereidingsbesluit Mestbewerking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge art. 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 april 2022 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Tilburg, zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende verbeelding.  

Met het voorbereidingsbesluit en het bestemmingsplan wordt beoogd om de vestiging van mestbewerkingsbedrijven die zijn gericht op mestbewerking van niet ter plaatse vervaardigde mest, te voorkomen.

De gemeenteraad heeft verder bepaald dat  het verboden is het (bestaande) gebruik van de desbetreffende gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, zoals dit bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen ten behoeve van mestbewerking van niet ter plaatse vervaardigde mest.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van één jaar en treedt in werking op 12 april 2022.

Terinzagelegging

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende verbeelding liggen met ingang van dinsdag 12 april 2022 voor een ieder ter inzage en zijn digitaal te bekijken en/of te downloaden op ruimtelijkeplannen.nl en via de link.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Het identificatienummer van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.0855.VBB2022002-c001.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en dinsdag en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen mogelijkheid van bezwaar en/of beroep open.