U bevindt zich op:Ondernemers /Bouwen en vestigen /Omgevingsvergunning / Bibob-beleid Bouwen

Bibob-beleid Bouwen

Bedrijven krijgen soms te maken met de wet Bibob. Hier leest u wanneer een Bibob-toets wordt uitgevoerd, wat dit inhoudt en welke gegevens u moet aanleveren.

Wet Bibob

Wie een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvraagt, kan te maken krijgen met de Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur, afgekort de Wet Bibob. Deze wet maakt het gemeenten mogelijk om de integriteit te controleren van partners met wie zij zaken doen, zoals aanvragers van bepaalde vergunningen en subsidies. Dit om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert. Daarom kunt u als aanvrager van een omgevingsvergunning in de gemeente Tilburg te maken krijgen met een Bibob 'screening'. Bij deze screening kunnen ook uw zakelijke relaties worden bekeken. In bepaalde gevallen kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren.

Wat betekent de Wet Bibob voor u?

Door de Wet Bibob mag de gemeente Tilburg een omgevingsvergunning weigeren of intrekken als zij vermoedt dat u deze direct of indirect gaat gebruiken voor:

 • het plegen van strafbare feiten
 • het benutten van (financiële) voordelen uit strafbare feiten, bijvoorbeeld crimineel geld witwassen via een bouwproject

Wanneer geldt de Wet Bibob?

De criteria voor toepassing van de wet Bibob zijn ingedeeld naar functie van het bouwwerk:

 1. criteria voor bouwwerken voor wonen
 2. criteria voor bedrijfsgebouwen
 3. criteria voor zowel woon- als bedrijfsgebouwen

Bouwwerken met de functie wonen

Bouwsom

Er is een Bibob-toets bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk met de functie wonen, als de bouwsom meer dan € 500.000,- exclusief btw is. De bouwsom wordt door de gemeente berekend. Onder een bouwwerk met de functie wonen vallen bijvoorbeeld woningen, wooncomplexen, appartementencomplexen en bouwprojecten van meer woningen. Bij een bouwproject van meer woningen is de totale bouwsom van het hele project bepalend voor de vraag of een Bibob-toets uitgevoerd wordt.

Cumulatie

Als een aanvrager binnen één jaar na de eerste aanvraag nog 3 aanvragen (of meer) doet, met een bouwsom van meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- exclusief btw, zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

Bouwwerken met de functie bedrijfsmatige activiteiten

Risicocategorieën

Onderstaande bedrijfsmatige activiteiten worden gevoelig geacht voor criminele invloeden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk ten behoeve van deze activiteiten wordt aan een Bibob-toets onderworpen als de bouwsom meer is dan € 50.000,- exclusief btw.

 • hotels en pensions
 • kamerverhuurbedrijven, alsmede omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/of logiespanden waarbij sprake is van 5 of meer kamers
 • horecabedrijven
 • coffeeshops, smartshops, headshops en growshops
 • prostitutiebedrijven, escortbedrijven en erotische massagesalons
 • darkrooms, seksbioscopen en sekswinkels
 • speelautomatenhallen en gamecenters
 • sloopbedrijven en afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven
 • autohandel (verkoop en verhuur) en autodemontagebedrijven
 • vuurwerkbranche

Deze lijst risicocategorieën kan door het college van burgemeester en wethouders worden aangepast.

Cumulatie

Als een aanvrager binnen één jaar na de eerste aanvraag nog 3 aanvragen (of meer) doet, met een bouwsom van minder dan € 50.000,- exclusief btw, zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

Bouwwerken met de functie wonen of bij bedrijfsmatige activiteiten

Risicogebied

De gemeente kan risicogebieden aanwijzen die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden. Op dit moment is er voor dit criterium nog geen aanleiding. In een risicogebied zou een aanvraag voor een omgevingsvergunning met een bouwsom boven de € 50.000,- exclusief btw dan worden onderworpen aan een Bibob-toets.

Illegaal gestart

Er komt een Bibob-toets bij een aanvraag met een bouwsom boven de € 50.000,- exclusief btw, als de betreffende bouwactiviteit illegaal (o.a. zonder omgevingsvergunning) al is gestart vóórdat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

Tipfunctie officier van justitie

De officier van justitie kan de gemeente tippen om in een bepaald geval een Bibob-advies aan te vragen. Dit gebeurt wanneer de officier redelijkerwijs kan afleiden dat de aanvrager van een omgevingsvergunning in relatie staat tot strafbare feiten. In dat geval wordt altijd advies gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit is een landelijk bureau dat onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt.

Overigen

Er vindt een Bibob-toets plaats bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als concrete informatie van de politie, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en/of de Belastingdienst aanleiding geeft.

Bijzondere gevallen

Bij aanvragen die buiten bovenstaande criteria vallen, kan in op basis van een risico-inschatting ook een Bibob-toets ingezet worden. Deze bijzondere gevallen moeten altijd gemotiveerd worden.

Procedure Bibob-toets

Welke gegevens moet u overleggen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

De gemeente is bevoegd om bij de behandeling van uw aanvraag informatie te vragen over onder andere de financiering en het eigendom. Ook na een eerste beoordeling van uw vergunningaanvraag en als u al over de vergunning beschikt, kan de gemeente om aanvullende informatie vragen. Op grond van die informatie kan de gemeente besluiten een aanvraag te weigeren of een verleende vergunning in te trekken.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De gemeente Tilburg beoordeelt de door u ingeleverde gegevens. Als na dit eerste onderzoek nog vragen blijven bestaan over uw bedoelingen of die van uw zakelijke relaties, kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inschakelen. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk om tegen inschakeling van het Landelijk Bureau Bibob bezwaar te maken of beroep in te stellen. Wel kunt u uw vergunningaanvraag intrekken.

Wat doet het Landelijk Bureau Bibob?

Bureau Bibob doet onderzoek naar uw integriteit en die van uw zakelijke relaties en geeft daarover advies. Daarbij probeert Bureau Bibob zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy en die van uw zakelijke relaties. Het Bureau baseert haar advies op openbare en niet-openbare bronnen. Bureau Bibob kan onder andere uw gegevens bekijken bij Kamer van Koophandel, Belastingdienst, de Dienst Justitiële Documentatie en de politie.

Wat staat er in een Bibob-advies?

Een Bibob-advies kan 3 conclusies hebben:
-  Er bestaat geen gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning kan dan gewoon verleend worden.
-  Er bestaat enige mate van gevaar. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan de te verlenen vergunning.
-  Er bestaat een ernstig gevaar. De gemeente kan de vergunning weigeren of intrekken.

Wel of geen vergunning?

Uiteindelijk beslist de gemeente Tilburg of u wel of geen vergunning krijgt. Als de gemeente van plan is uw vergunning te weigeren of in te trekken, wordt u op de hoogte gesteld. U krijgt de gelegenheid uw mening kenbaar te maken tijdens een gesprek. Na dit gesprek nemen burgemeester en wethouders een definitieve beslissing. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Hoe lang duurt de vergunningverlening?

Als de gemeente een Bibob-advies aanvraagt, duurt de behandeling van uw aanvraag langer dan normaal. Het Landelijk Bureau Bibob komt in principe binnen 8 weken tot een advies. Dit kan met 4 weken worden verlengd. Ook is mogelijk dat Bureau Bibob nog extra informatie van u verlangt. Het onderzoek wordt dan hervat zodra het bureau over deze informatie beschikt.

Meer weten?

Kijk op https://www.justis.nl/. Voor informatie over het Bibob-beleid bouwen van de gemeente Tilburg kunt u de Bibob-coördinator van de gemeente Tilburg bellen via telefoonnummer 013-5428004.