Verwijderen aanduidingen afwijkende bedrijven

Aankondiging van ruimtelijke plannen, gericht op het verwijderen van aanduidingen voor qua milieucategorie afwijkende bedrijven uit bestemmingsplannen.

Artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht het desbetreffende bestuursorgaan om een aankondiging te doen indien het voornemen bestaat om ruimtelijke plannen voor te bereiden. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg is voornemens actief de aanduiding voor qua milieucategorie afwijkende bedrijven uit bestemmingsplannen te verwijderen.
Toelichting

Her en der liggen er in Tilburg nog bedrijven op korte afstand van woningen. Deze bedrijven zijn van oudsher op deze locaties gevestigd, waarna er steeds meer bebouwing (woningen) omheen zijn gebouwd. Deze bedrijven zouden bij nieuwvestiging niet meer op deze locaties gevestigd kunnen worden, omdat er binnen de indicatieve milieucontour uit VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering, die de gemeente gebruikt bij het opstellen van ruimtelijke plannen, woningen aanwezig zijn. Maar omdat de bedrijven er al jaren zitten zijn ze in de nu geldende bestemmingsplannen toegestaan met een aparte aanduiding. Dat wil zeggen dat alleen het soort bedrijf dat er op dat moment zit er mag blijven zitten. Daarbij is in de regel een constructie opgenomen waarbij de huidige activiteiten mogen worden voortgezet, maar als de activiteit verandert deze moet voldoen aan de wenselijke milieucategorie. Deze bedrijven worden bij het bestemmingsplan opgenomen in de bijlage 'afwijkende bedrijven'. Om de aanduiding voor een qua milieucategorie afwijkend bedrijf te kunnen laten vervallen, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. Voor de wenselijke milieucategorie wordt uitgegaan van de richtafstanden uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering, zodat voor omwonenden een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.  Door het schrappen van de aanduiding voor een qua milieucategorie afwijkend bedrijf vervalt een mogelijke beperking vanuit deze afwijkende functie op nieuwe ontwikkelingen. Tot nu toe werden bestemmingsplannen elke 10 jaar geactualiseerd. Daarbij werd  de aanduiding voor het afwijkende bedrijf verwijderd als was geconstateerd dat de bedrijfsactiviteit was beëindigd. Recent is de plicht om bestemmingsplannen te actualiseren vervallen. De aanduidingen van afwijkende bedrijven blijven daardoor voor langere tijd intact, wat niet wenselijk is. Daarom zal voortaan, in navolging van het intrekken van de milieuvergunning en/of de milieumelding, ook de procedure gestart worden om de aanduiding ten behoeve van het qua milieucategorie afwijkende bedrijf uit het bestemmingsplan te verwijderen.

Terinzagelegging

Het volledige besluit kunt u hier lezen en downloaden (punt 15).

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefonisch bereikbaar onder nummer 14013 en per e-mail via ruimte@tilburg.nl.