Toelichting aanvraag Tozo 5

U gaat Tozo 5 aanvragen. Lees voor u begint eerst deze informatie. Als u alles bij de hand heeft, loopt u zo door de aanvraag heen. 

Tip! Neem de informatie over het netto inkomen goed door

Onjuiste berekeningen van het netto inkomen zorgen voor veel vertraging en als inkomsten achteraf niet kloppen, moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Neem de informatie daarom goed door vóórdat u het formulier invult. Voor Tozo telt het inkomen van uw partner ook mee. Download de toelichting van het ministerie 

Tozo 5 aanvragen Direct regelen

Voorbereiding aanvraag Tozo 5

 1. Verzamel eerst de bewijsstukken die u moet uploaden.  
 2. Maak een schatting van uw netto inkomen (en dat van uw partner) voor de maanden waarvoor u een uitkering aanvraagt. Lees de toelichting verderop.
 3. Open het formulier en log in met uw DigiD
 4. Heeft u een partner dan logt ook uw partner in met DigiD
 5. U geeft aan of u Tozo wilt verlengen of niet en of u een uitkering en/of krediet aanvraagt. 
 6. De vragen beantwoorden en verklaringen aanvinken.
 7. Wilt u tussendoor even stoppen? Dat kan. De gegevens worden bewaard tot u het formulier opnieuw opent. Bijlagen worden niet opgeslagen.

Wat kan ik met Tozo 5 aanvragen?

Met Tozo kunt u aanvragen:

 1. Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal om zakelijke liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen

Nog geen Tozo aangevraagd?

De Tozo is per 1 juli 2021 verlengd. 

 • Aanvragen kan tot 1 oktober 2021 voor maximaal 3 maanden.
 • Vraagt u in juli aan dan kunt u aanvragen vanaf 1 juli 2021. U kunt dan niet aanvragen met terugwerkende kracht. Daarvoor was Tozo 4 die t/m 30 juni 2021 was aan te vragen.
 • Vanaf 1 augustus 2021 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de voorliggende kalendermaand. Vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 augustus 2021? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli 2021. 

Tozo 4 is niet meer beschikbaar. Tozo 5 kunt u aanvragen t/m 30 september 2021.

Eerder Tozo aangevraagd?

Hebt u al eerder de Tozo gehad en is de laatste datum waarop u Tozo heeft ontvangen korter dan 3 maanden geleden? Dan hoeft u niet opnieuw alle bewijsstukken aan te leveren. Is uw identiteitsbewijs niet meer geldig of is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan moet u deze bewijsstukken opnieuw aanleveren.

Is het langer dan drie maanden geleden dat u Tozo heeft ontvangen? Dan moet u alle bewijsstukken opnieuw aanleveren.

Kan ik een voorschot aanvragen?

U kunt voor Tozo 5 geen voorschot aanvragen. 

Kan ik een uitkering én een lening aanvragen? 

Ja, dat kan. U kunt beide opties aanvinken in het aanvraagformulier.

Achteraf toch een lening aanvragen?

Hebt u alleen de uitkering aangevraagd en wilt u achteraf toch ook nog de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen. Voor de lening voor bedrijfskapitaal worden namelijk andere vragen gesteld en u moet andere bewijsstukken opsturen.

Een 2e, 3e, 4e of 5e lening aanvragen via Tozo 5?

U kunt met Tozo 5 een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal, ook als u in Tozo 1, Tozo 2, 3 en/of Tozo 4 al een lening hebt ontvangen. Voor de lening geldt een maximum van 10.157 euro voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 samen. Een lening is niet mogelijk als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Omzet ZZP weggevallen, nog wel een baan in loondienst 

Tozo is een aanvulling tot bijstandsniveau. Is uw (huishoud)inkomen (het inkomen van u en uw eventuele partner) uit loondienst gelijk of meer dan bijstandsniveau? Dan heeft u geen recht op Tozo. Is het inkomen lager? Dan wel.

Bij welke gemeente Tozo aanvragen?

U kunt Tozo aanvragen via de gemeente Tilburg als u inwoner bent van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk of Tilburg. Woont u in Goirle? Dan meldt u zich voor Tozo 5 bij de gemeente Goirle. 

Welke bewijsstukken heb ik nodig?

Aan het einde van het aanvraagformulier moet u de bewijsstukken uploaden. Verzamel de bewijsstukken van te voren en geef de documenten een duidelijke naam. Een bankafschrift noemt u bijvoorbeeld bankafschrift. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen. Heeft u deze bewijsstukken al aangeleverd voor een aanvraag Tozo 4? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen. Was uw aanvraag Tozo 4 onvolledig? Lever dan nu alle bewijsstukken aan.

Bewijstukken voor een uitkering levensonderhoud

 1. Kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (voor- en achterkant: ID-kaart, paspoort, verblijfsdocument of verblijfsvergunning, geen rijbewijs). Let op! Het identiteitsbewijs mag niet verlopen zijn. Heeft u bij een eerdere aanvraag Tozo een identiteitsbewijs aangeleverd wat inmiddels verlopen is? Dan moet u nu een nieuwe aanleveren die geldig is.
 2. Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 3. Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Bewijstukken voor een bedrijfskrediet

 1. Kopie identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (voor- en achterkant: ID-kaart of paspoort, verblijfsdocument of verblijfsvergunning, geen rijbewijs). Let op! Het identiteitsbewijs mag niet verlopen zijn. Heeft u bij een eerdere aanvraag Tozo een identiteitsbewijs aangeleverd wat inmiddels verlopen is? Dan moet u nu een nieuwe aanleveren die geldig is.
 2. Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de  lening bedrijfskapitaal gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 3. Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde bedrijfskapitaal
 4. De meest recente jaarrekening (indien mogelijk).
 5. Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

Hoe bereken ik het netto-inkomen (en van mijn partner)?

Voor een uitkering Tozo moet u per maand invullen hoeveel inkomen u verwacht in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Het gaat om uw netto-inkomen, bestaande uit inkomsten uit de onderneming, loon uit loondienst, uitkering en overige inkomsten. Voor Tozo telt het inkomen van uw partner ook mee. Download de toelichting van het ministerie over het berekenen van uw netto-inkomen>

Netto inkomsten uit onderneming

Berekenen eerst uw winst. Dit zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. U houdt hierbij rekening met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst verminderen met 18% (als uw bedrijfsvorm een BV is: 16,5% en 15% als u een positief bedrijfsresultaat heeft tot € 20.417 in 2021). Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. 

Welk inkomen in welke periode?

Tozo is een tijdelijke noodregeling. Daarom moeten inkomsten worden toegerekend aan de periode dat de inkomsten daalden door corona. Dat betekent dat werkzaamheden die in een maand zijn verricht aan die maand worden toegerekend. Ook al worden ze later betaald. Voorbeeld: u hebt een factuur van werkzaamheden die in juli zijn verricht en in augustus worden betaald. Dan horen deze inkomsten bij juli, niet augustus.

Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten.

Nettoloon uit loondienst

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

Netto uitkering en overige inkomsten

Deze inkomstenbronnen tellen mee (ook van uw partner):
o    WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
o    TOFA-uitkering
o    Ziektewetuitkering
o    Arbeidsongeschiktheidsuitkering
o    Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraar of de tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten
o    Andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
o    Overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld, giften en vrijwilligersinkomsten)

Deze inkomsten telt u niet mee
o    Toeslagen Belastingdienst (bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag) 
o    Kinderbijslag
o    Voorlopige teruggave inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
o    Onkostenvergoeding die u van een werkgever ontvangt
o    Vrijwilligersvergoeding tot 180 euro per maand of 1800 per jaar (bedrag daarboven telt wel mee)
o    Eenmalige gift
o    Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren(TOGS )
o    Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TLV MKB)

Uw netto-inkomen wordt netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum. U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto-inkomen controleren.

Schatting maken, achteraf wijzigingen doorgeven

Weet u nog niet precies wat uw inkomsten zijn? Maak dan een zo goed mogelijke schatting. Als blijkt dat uw schatting niet correct was, geeft u de werkelijke netto inkomsten achteraf door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). Het is belangrijk dat u de gemeente over alle wijzigingen informeert. Op basis van de wet moet de gemeente een boete opleggen wanneer bewust informatie is achtergehouden. 

Wanneer heb ik een partner voor Tozo?

U bent partners als u  

 • bent getrouwd of geregistreerd partner bent of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft (u zorgt voor elkaar en draag beide bij aan de kosten van de huishouding)
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

U vraagt Tozo  samen aan. U vult dus 1 keer het aanvraagformulier Tozo 5 in. 
Kamerhuurders of kostgangers zijn geen partner. Een volwassen thuiswonend kind of ouders waar u voor zorgt ook niet. 

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli?

Voor gehuwden en samenwonenden
•    beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00; 
•    1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.627,08;
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.344,99;
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.036,79;
•    beiden van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 840,78;
•    beiden van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 532,58.

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:
•   van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70; 
•   van 18 tot 21 jaar € 266,29.  

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 juli 2021 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van Tozo 5 als uw (gezamenlijk) netto inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Verblijf in het buitenland

Ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud Tozo, dan mag u tijdens de periode dat u de uitkering ontvangt maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. Verblijft u langer dan 4 weken in het buitenland? Dan heeft u geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo.
Vraagt u een krediet aan bij Tozo 5, dan mag u in de periode juli t/m september 2021 maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. Blijft u langer dan 4 weken in het buitenland? Dan heeft u geen recht op een bedrijfskrediet Tozo 5.

Worden gegevens gecontroleerd? 

Ja, dat kan zowel bij de aanvraag als achteraf. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente een bedrag na. Als u met opzet onjuiste gegevens verstrekt, krijgt u een boete opgelegd en wordt de bijstand teruggevorderd.
 

Lening bedrijfskrediet: informatie over de-minimisverordening 

Als u een bedrijfskrediet aanvraagt moet u in het formulier verklaren of u in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 de-minimissteun (staatssteun) heeft ontvangen. Overheden kunnen ondernemingen op grond van de algemene de-minimisverordening over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de-minimissteun. In uw verklaring geeft u aan hoeveel de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar en in de afgelopen 2 belastingjaren. De algemene de-minimisverordening is van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren zijn uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de-minimisssteun. Lees meer over de-minimissteun.

Afhandeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt een besluit. Als het nodig is kunnen we om extra informatie vragen. Wij proberen binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.