U bevindt zich op:Ondernemers / Zorgaanbieders Wmo

Zorgaanbieders Wmo Begeleiding

Zorgaanbieders die een overeenkomst hebben met de gemeente Tilburg voor het leveren van ambulante begeleiding Wmo, vinden hier informatie over de uitvoering en werkwijze.

Toezicht Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop. We moeten erop alert zijn dat geld bestemd voor zorg en ondersteuning goed besteed wordt. Met andere woorden: dat cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. En dat die van de afgesproken kwaliteit is. Toezicht houden gebeurt op verschillende manieren. Een daarvan is de oprichting van het Meldpunt Zorg voor meldingen van zorgfraude. Iedereen kan (anoniem) meldingen doorgeven.

Aanvragen/Herindicaties

Voor de Wmo geldt dat de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven verantwoordelijk is voor de zorg. Alleen medewerkers van de Toegang mogen een beschikking of herindicatie aanvragen bij de gemeente. Zodra er is beschikt ontvangt de gecontracteerde zorgaanbieder een toewijzingsbericht via VECOZO (iWmo301). Inwoners van de gemeente Tilburg die al in het bezit zijn van een indicatie kunnen zich 6 weken voor de einddatum melden bij de Toegang voor een herbeoordeling. In overleg wordt besproken of zorg/ondersteuning nog nodig is, en zo ja, hoe. Zowel nieuwe indicaties als herindicaties worden afgegeven voor maximaal 3 jaar.

Berichtenverkeer/Factureren Wmo

Voor de gegevensuitwisseling met zorgaanbieders gebruikt de gemeente Tilburg de landelijke standaard iWmo. U hebt hiermee te maken als u een gecontracteerde zorgaanbieders bent en geleverde zorg in rekening wil brengen. Meer over het berichtenverkeer Wmo

Productcodes/Prestatiecodes en zorgaanbieders Wmo

Op de wegwijzer Wmo Tilburg vindt u een compleet overzicht van de gecontracteerde Wmo-zorg in Tilburg en de daarbij behorende iWmo-codes, CAK-codes en tarieven. .

Persoonsgebonden budget

Tilburg kent goede pgb mogelijkheden. Met een pgb-Wmo of pgb-Jeugdhulp kunnen inwoners hun eigen zorg inkopen en dus zelf kiezen bij welke zorgaanbieder ze dit doen. Zo kunnen alle aanbieders (bestaande en nieuwe) begeleiding bieden in Tilburg, zonder dat hiervoor contracten met de gemeente worden gesloten. Zorg in natura wordt alleen ondergebracht bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Voor de aanvraag of herindicatie van een pgb neemt de cliënt contact op met een medewerker van de Toegang. Hij of zij beoordeelt of (vervolg)zorg nodig is en geeft waar nodig een (nieuwe) beschikking. De hoogte van het pgb-budget wordt door de gemeente vastgesteld.

Kwaliteitseisen pgb-Jeugdwet en pgb-Beschermd Wonen

Voor iedereen die zorg wil leveren op basis van een pgb-Jeugdwet of pgb-Beschermd Wonen, gelden een aantal extra kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen staan beschreven in de budgetplannen op de pagina persoonsgebonden budget.

Profileren zorgaanbieders zonder contract

Bent u een (kleine) zorgaanbieder die vooral zorg levert op basis van een pgb, dan is het aan uw eigen ondernemersgeest om op de juiste plaatsen zichtbaar te zijn. Het is zaak dat inwoners en cliënten met een pgb-budget u weten te vinden. Er zijn tal van mogelijkheden om uzelf te profileren, bijvoorbeeld:

Beschermd Wonen

Beschermd wonen wordt door de gemeente Tilburg regionaal ingekocht voor de negen gemeenten in de regio Hart van Brabant. Meer over Beschermd Wonen >