Bestuurlijke informatie 2019

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2019

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Bestuursakkoord Gezond en gelukkig in Tilburg 2018-2022. Dit zijn Inclusieve stad, Duurzame stad, Vitale stad en Samen en dichtbij met impact. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2019 wil gaan ondernemen.

Perspectiefnota

Dit is het instrument waarmee de raad koers kan bepalen en het geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting.

Tussenrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2019 staat in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.