U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Rekenkamer

Rekenkamer

Tilburg heeft sinds 2009 een onafhankelijke Rekenkamer die bestaat uit externe leden. Het doel van lokaal rekenkameronderzoek is het versterken van de controlerende functie van de raad. Ook geeft zulk onderzoek burgers meer inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. De Rekenkamer bepaalt haar eigen agenda en is onafhankelijk van raad en college.

Actueel: Rekenkameronderzoek Wmo maatwerkvoorziening individuele begeleiding (nota van bevindingen)

De Rekenkamer Tilburg heeft afgelopen periode onderzoek gedaan naar de  Wmo maatwerkvoorzieningen individuele begeleiding (ZIN en Pgb's).

Centraal stond de vraag of de keten van beleid, inkoop, toeleiding, uitvoering en bijsturing voor de WMO maatwerkvoorzieningen(ZIN en Pgb) zodanig functioneert dat de beoogde beleidsdoelstellingen (bevorderen zelfredzaamheid, verhogen van participatie en het financieel beheersbaarheid maken van de Wmo) in de praktijk ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

De bevindingen van het onderzoek staan in het Rekenkamerrapport Zorgen om resultaten.

Vervolg/bestuurlijk proces

Op basis van deze onderzoeksbevindingen, heeft de Rekenkamer Tilburg een aantal overstijgende conclusies getrokken en zijn aanbevelingen geformuleerd. Deze conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in het bestuurlijk rapport 'Zorgen om resultaten' en ligt momenteel voor bestuurlijke hoor- en wederhoor voor bij het college van B&W. Dit bestuurlijke rapport wordt medio juni openbaar en zal behandeld worden in de commissie Sociale Stijging van 26 juni 2017 (raadsvergadering 3 juli 2017).

Jaarverslagen en onderzoeken

Jaarlijks stelt de Rekenkamer Tilburg voor 1 februari haar jaarverslag vast. Tegelijkertijd met het jaarverslag wordt het onderzoeksprogramma bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Samenstelling Rekenkamer Tilburg (2015 - 2021)

Op 9 maart 2015 zijn door de gemeenteraad de volgende leden benoemd voor een periode van 6 jaar:

Dhr. W. Gouw (voorzitter)

De heer (Walter) Gouw is sinds 2009 lid van de Rekenkamer en is door de gemeenteraad aangewezen als voorzitter van de Rekenkamer. In het dagelijks leven is de heer Gouw directeur/eigenaar van een adviesbureau op het gebied van vraagstukken rondom organisatieontwikkeling en arbeidsverhoudingen bij lokale overheden en publieke instellingen. De heer Gouw woont in Tilburg.

Dhr. H. Verbon

De heer (Harrie) Verbon maakt ook sinds 2009 deel uit van de Tilburgse Rekenkamer. De heer Verbon  werkt als hoogleraar Openbare Financiën aan Tilburg University. Hij woont in Tilburg.

Dhr. T. van Mullekom

De heer (Theo) van Mullekom werkt als projectbegeleider bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast werkt hij als docent in postdoctorale opleidingstrajecten. De heer Van Mullekom woont in Den Haag.

Mevr. M. Vermeer

Mevrouw (Marga) Vermeer werkt als senior beleidsadviseur van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente 's-Hertogenbosch. Naast het lidmaatschap van de Rekenkamer Tilburg is ze ook lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Boxtel. Mevrouw Vermeer woont in Udenhout.

Ambtelijke secretaris/onderzoeker

De Rekenkamer wordt ondersteund door een eigen ambtelijk secretaris/onderzoeker. Op dit moment wordt deze functie bekleed door mevrouw Daniëlle van Dongen.

Onderzoek 2016

De Rekenkamer Tilburg voerde in 2016 het onderzoek 'Sport op Orde' uit. Hieronder de Rekenkamerbrief met daarin de overstijgende conclusies.

Meer informatie over de Rekenkamer

Danielle van Dongen, secretaris/onderzoeker, telefoon 013 542 9255, e-mail: danielle.van.dongen@tilburg.nl

Postadres:
Rekenkamer Tilburg
Stadhuisplein 128 (Stadskantoor 1)
5038 TC Tilburg