Stijlgids

Met dank aan Sophie voor het maken van deze pagina.

Tone of voice

1.1 Actieve teksten

Schrijf actief. Gebruik geen passieve zinnen.

1.2 Aanspreekvorm

Wij spreken de gebruiker aan met 'u'. Probeer wel te variëren in de tekst. Een tekst waarin alleen maar 'u' staat, leest ook niet fijn.Deze regel geldt niet voor onze Social Media. Daar mogen gebruikers aangesproken worden met 'je' of 'jij'.

In de introductie maak je duidelijk dat het gaat om gemeente Tilburg. Na deze intro is het toegestaan om 'we/wij/ons/onze' te gebruiken. 

Als contact opgenomen moet worden met een specifieke afdeling, dan mag die afdeling genoemd worden.

1.3 Hou het beknopt

Inhoud moet begrijpelijk, beknopt en relevant zijn. Kernwoorden:

Tips:

1.4 Het Ambtelijk Woordenboek

Voeg het Ambtelijk Woordenboek toe aan je favorieten. Deze woorden gebruiken we bijvoorbeeld liever niet:

Stijlafspraken

2.1 Introteksten

In de lichtblauwe introteksten worden geen links gebruikt.

2.2 Afkortingen

Gebruik zo min mogelijk afkortingen. Volledig ingeburgerde afkortingen als tel., bv. en enz. kunnen wel. Wees spaarzaam met het gebruik. Afkortingen als d.m.v. en max. niet gebruiken.
Schrijf afkortingen de eerste keer volledig uit. Bv. Wet Werk en Bijstand (WWB). Daarna kan in de tekst WWB gebruikt worden. Zet geen punten in afkortingen, dus niet: W.W.B.

2.3 Het &-teken

Gebruik 'en', niet &. Behalve bij bijvoorbeeld C&A of Werk & Inkomen. Houd daarbij de officiële schrijfwijze aan.

2.4 Haakjes ( )

Gebruik ze zo min mogelijk

2.5 Bullets, nummering en stappen

Zo gebruiken we bullets om tekst begrijpelijk te maken.

Bijvoorbeeld: Het inwisselen van de Meedoenregeling is heel eenvoudig:

  1. Maak een keus uit het aanbod
  2. Pak uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  3. Ga naar het adres van de door u gekozen activiteit en vertel bij de kassa dat u de Meedoenregeling wilt gebruiken
  4. De medewerker controleert uw gegevens. Klaar!

2.6 Hoofdlettergebruik

BLIJF MET JE VINGERS VAN DE CAPS LOCK AF. Een woord helemaal in hoofdletters voegt niets toe. Wekt alleen irritatie op. Doe het dus niet. Ook niet LET OP:

2.7 Datum en tijd

Schrijf data in een lopende zin helemaal uit. Bv.: 22 januari 2013.Omdat we gaan voor 'zo beknopt mogelijk' schrijven we: 22 t/m 24 januari en niet 22 tot en met 24 januari. Wanneer ruimte een probleem is, bijvoorbeeld in titels of tabellen, kort dan af: 

Verwijs niet naar 'dit jaar, 'vandaag' of 'volgende week'.  Je weet immers niet wanneer iemand het leest.

Tijden worden geschreven met een dubbele punt en met '00' erachter. Bv. 18:00 uur of 14:00 uur.
De tijden tussen twaalf uur 's nachts en tien uur 's ochtends schrijven we zonder een '0' ervoor. Dus 8:00 uur en niet 08:00 uur. De '0' zetten we er wel voor als in een tabel alle tijden mooi uitgeleend moeten worden. De benaming van dagen in een tabel doen we met een hoofdletter.

Bijvoorbeeld:

Openingstijden recreatiebad Stappegoor
Dag Tijd
Maandag 08:30 - 11:00 uur
Dinsdag 11:00 - 12:00 uur
Woensdag 12:00 - 04:00 uur

2.8 E-mailadressen

Schrijf e-mailadressen volledig uit, in kleine letters. Maak er een link van. Probeer zo min mogelijk te werken met e-mailadressen op de website. Het is veel beter om een contacformulier te maken.

2.9 Windrichtingen

Windrichtingen beginnen met een kleine letter, behalve als ze deel uitmaken van een aardrijkskundige naam. Bijvoorbeeld 'het zuiden van Tilburg' en 'Tilburg-Zuid'.

2.10 Bold en Italic

Bold en italic gebruiken we niet. Als je het nodig hebt om iets te benadrukken, is er iets mis met je tekst. (Mediaregie mag in belscripts wel helemaal losgaan met Bold en Italic) 

2.11 Juridisch taalgebruik

Gebruik 'moeten' bij een verplichting, behalve als je het gevoel hebt dat de nadruk niet zwaar genoeg op 'moeten' ligt. Gebruik dan 'U bent verplicht'.

2.12 Links

Linken in een tekst kan. Koppel de link aan het woord dat relevant is. Bijvoorbeeld  'Voor een paspoort voor uw kind heeft u een toestemmingsverklaring nodig' en niet 'Voor een paspoort voor uw kind heeft u een toestemmingsverklaring nodig. Klik hier.' Linken onderaan een pagina is ook mogelijk. Houd de verwijzing zo kort mogelijk. Bv. naar de website van de gemeente Katwijk: Website gemeente Katwijk. En niet: Bezoek de website van de gemeente Katwijk.
Link je naar een pdf dan zet het systeem er automatisch achter dat het om een pdf gaat en hoe groot die is. Dat hoef je niet handmatig toe te voegen.

Als je een link plaatst naar een pagina op Tilburg.nl, zorg er dan altijd voor dat je bij de titel in Typo3 invult: 'opent een pagina binnen deze website'. Dit is de tekst die mensen te zien krijgen als mouse-over. Als je een link plaatst naar een externe website, zorg er dan altijd voor dat je bij de titel in Typo3 invult: 'opent een pagina op een andere website'. Voor PDF's vul je als titel in: 'download dit bestand'.

2.13 Submenu's

Een submenu kent maximaal 9 items.

Websites

Downloads

2.13 Maten, gewichten en eenheden

Maten, gewichten en eenheden houd je zo kort mogelijk. Dus 12 kg of 14 m2. Het gebruik van een superscript is af te raden omdat we niet weten hoe het CMS daarop reageert. Dus m2 en m3 en niet m² of m³.

2.14 Cijfers

Schrijf cijfers als cijfer en niet in letters, ook 1 tot en met 9. Behalve als het deel uitmaakt van een uitdrukking: 'een van de velen'. Rangtelwoorden schrijf je ook in cijfers. Dus 1e, 2e etc. Getallen mag je ook gebruiken aan het begin van een zin. '12 jaar later vonden ze de schat'. Combinaties van cijfers en letters volgens de officiële schrijfwijze. Bv. 65-plussers en niet 65+ers of andere combi's.

2.15 Geld

In lopende teksten en kopteksten schrijven we 'euro' achter het cijfer. Bv. 75 euro. In tabellen mag het euroteken € gebruikt worden. Tussen het euroteken en het bedrag komt een spatie, dus € 75. Achter hele bedragen hoeft geen ',00' of ',-'. Dus niet: 75,00 euro of 75,- euro. Gaat het niet om een afgerond bedrag dan zetten we dat er uiteraard wel achter. Dus 75,25 euro (of € 75,25 in een tabel). Gebruik vanaf 10.000 een punt om duizendtallen van honderdtallen te scheiden. Als we het hebben over rekeningnummers dan schrijven we: het rekeningnummer/IBAN is NL18ABNA0615098576.

2.16 Citaten

Alléén letterlijke citaten staan tussen dubbele aanhalingtekens. Boven openen en achteraan boven sluiten. Bijvoorbeeld: Wethouder Erik de Ridder: "We zullen er alles aan doe om die schavuiten over de kling te jagen." http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/aanhalingstekens-dubbele-aanhalingstekens

In andere gevallen zijn enkele aanhalingstekens je vriend. http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/enkele-aanhalingstekens

2.17 Search engine optimisation (SEO)

Gebruik goede koppen en tussenkoppen. Soms ziet dat er minder mooi uit, maar wordt de pagina wel gevonden door Google. Dus niet 'Bezoek recreatiebad Stappegoor', maar 'Zwembad Stappegoor Tilburg'. Probeer bij het maken van koppen te denken in zoektermen. Tussenkoppen moeten relevant zijn. Dus niet: 'Brug ontoegankelijk voor fietsers' maar: 'Brug Voldijk dicht'.Gebruik trefwoorden. Sla daar niet in door. Meer dan 9 heeft vaak geen zin.

2.18 Telefoonnummers

Telefoonnummers schrijven we zo: 013 542 96 64. Mobiel schrijven we zo: 06 12 34 56 78. Het gemeentelijk telefoonnummer is ook met een spatie: 14 013. Buitenlandse nummers noteren we zo:+31 13 542 96 64

2.19 Alinea's

Maak alinea's niet te lang. De gemiddelde lengte is ongeveer 6 à 7 zinnen. Schrijf korte zinnen van maximaal 15 woorden.

2.20 Tabellen

Het gebruik van tabellen is aan te raden bij een opsomming.

2.21 Bijlagen

Maak alleen gebruik van pdf's als bijlage. Houd de verwijzing zo kort mogelijk. Gaat het om een formulier of een folder of een andere bijlage die bij een bepaald onderwerp hoort, zet dat er dan achter. Zie voorbeelden.

2.22 Links naar digitale formulieren

Vermelding DigiD alleen benoemen als DigiD verplicht is.

Afspraak maken
Bijzondere bijstand aanvragen (DigiD verplicht)
Folder bestellen
Fraude melden

2.23 U hebt of u heeft?

Beide werkwoordsvormen zijn correct, maar wij kiezen voor: u heeft. Zie: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/820/

2.24 Betrekkelijke voornaamwoorden

Pas op met betrekkelijke voornaamwoorden (‘die, dit’) en andere abstracte verwijzingen (zoals ‘hetgeen’), omdat vaak niet duidelijk is naar welk begrip wordt verwezen.
Schrijf nooit 'welke' als je 'die' bedoelt!
Schrijf nooit 'waarvan' als het om personen gaat; schrijf dan 'van wie'.

2.25 Zorg voor een kruimelpad

Volgens Digitale Toegankelijkheid is het vereist om op iedere pagina op een website te weten waar op de website je op dat moment zit. Daarvoor hebben wij het kruimelpad. Pas dit in Typo3 als volgt aan: Pagina > Bewerken > Weergave > Layout = Standaard – no sub.

Standaard = pagina met kruimelpad en groen submenu
Standaard – no sub = pagina met kruimelpad
Alle andere opties a.u.b. niet gebruiken in Typo3.

Gebruik afbeeldingen

3.1 Afbeeldingen actueel

Afmeting 500 pixels breed en maximaal 650 pixels hoog. Afbeeldingen niet eerst uploaden naar de map media maar direct plaatsen door in Typo3 te browsen naar afbeelding lokaal en bij nieuwsbericht plaatsen. De afbeelding wordt automatisch geresized tot tumb in overzicht en kleine artikelafbeelding die met lightboxfunctionaliteit vergroot wordt.

3.2 Artikelafbeeldingen in content anders dan nieuwsitems

Deze zijn 725 pixels breed en altijd liggend. Hoogte is vrij maar minimaal 400 pixels en maximaal 500 pixels. De afbeelding moet eerst ge-upload worden. Dat moet in de mapstructuur die gelijk is aan de sitestructuur die je aantreft in de map media. Om deze te kunnen plaatsen moet in het betreffende artikel een nieuw record aangemaakt worden met tekst en afbeelding. Nu niet browsen naar lokaal maar de afbeelding ophalen via het mapicoontje en plaatsen.

Plaatsen kleine afbeeldingen bij een paragraaf in het geval van bijvoorbeeld een portret. 250 pixels breed en rechts naast de paragraaf plaatsen.

Call to action

4. Zie voorbeeldpagina Call to action

4.1 Call to Action bij ruimtelijke plannen

Bij de CTA voor de zienswijzen vd ruimtelijke plannen moet specifiek aangegeven worden voor welk plan de zienswijze geldt.

Dat kan als de naam van het plan wordt vermeld in de URL in de call-to-action button.

Gebruik onderstaande link en zet de naam van het plan in de URL. In de URL mogen geen spaties staan. Vervang een spatie altijd door: %20

winkel.tilburg.nl/formulieren/server/start/IndienenZienswijzeRuimtelijkPlanBurger Bosscheweg%2057

Nieuwsberichten

5. Kop van een nieuwsbericht mag maximaal 40 tekens zijn. De lead (het intro) mag maximaal 140 tekens zijn.

Gebruik voor het plaatsen van tekst altijd het kladblok (notepad).  Voor een tussenkop selecteer je Kop 2.

Een afbeelding plaatsen kan bij het kopje 'media'. Geef ook altijd een beschrijving van het plaatje bij de kopjes: Afbeelding alt tekst en Afbeelding title tekst.