U bevindt zich op: Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Bestemmingsplannen inwoners

Bestemmingsplannen

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, wat voor activiteiten mogen plaatsvinden en groen. Het plan regelt waar en wat op gronden gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is. Structuurvisies gelden alleen voor de overheid. Bestemmingsplannen gelden voor iedereen.

Bij een bestemmingsplan kunnen diverse producten met informatie zitten, zoals de plansystematiek en het handboek.

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

Deze ruimtelijke plannen zijn in procedure of liggen ter inzage. Zolang de termijn nog niet gesloten is, is het mogelijk om te reageren.

Ruimtelijke plannen op de Kaart van Tilburg

Op de de Kaart van Tilburg zijn alle geldende ruimtelijke plannen van Tilburg te vinden (o.a. bestemmingsplannen en Omgevingsvisie Tilburg 2040). U kunt zoeken op adres, via de kaart of op naam van een bestemmingsplan. Bij plannen in voorbereiding waarop gereageerd kan worden kunt u een reactieformulier invullen.

Landelijke website voor Ruimtelijke plannen

Naast de Tilburgse ruimtelijke plannen kunt u ook plannen van de provincie of van andere gemeenten bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is via deze site niet mogelijk om op een plan te reageren.

Ontheffing of herziening bestemmingsplan

Er is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Gebruik voor de aanvraag het formulier ' Herziening of wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro (pdf, 132KB)'.

Vooroverleg bestemmingsplan

Weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past?

  1. Raadpleeg het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.
  2. Blijft het onduidelijk maak dan een afspraak met een ambtenaar van team Vergunningen. Bijvoorbeeld als in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is.
  3. Het is niet altijd mogelijk direct uitsluitsel te gegeven over uw bouwplan. Een vooroverleg bestemmingsplan kan nodig zijn. U ontvangt dan een advies over uw bouwplan. Een vooroverleg kost 100,50 euro. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten van de aanvraag omgevingsvergunning als u deze binnen 26 weken na het advies indient. Bij uw aanvraag voor een vooroverleg voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met:
    • Situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing).
    • Tekeningen met plattegronden, inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen (inclusief aangrenzende bebouwing), details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties. De tekeningen moeten een juiste maatvoering en schaal 1:100 hebben.
    • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.