U bevindt zich op: Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Bestemmingsplannen inwoners

Bestemmingsplannen

Ruimtelijke plannen (bestemmingsplanen, wijzigingsplannen, structuurvisies) geven regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, bedrijvigheid en groen. Het plan regelt waar en wat op gronden gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is. Structuurvisies gelden alleen voor de overheid zelf. Bestemmingsplannen gelden voor iedereen.

Bij een bestemmingsplan zijn diverse producten met informatie beschikbaar, zoals de plansystematiek en het handboek.

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

Deze ruimtelijke plannen zijn in procedure of liggen ter inzage. Zolang de termijn nog niet gesloten is, kunt u reageren.

Ruimtelijke plannen op de Kaart van Tilburg

Via de Kaart van Tilburg vindt u alle geldende bestemmingsplannen van Tilburg. U kunt zoeken op adres, via de kaart of op naam van een bestemmingsplan. Bij bestemmingsplannen waarop gereageerd kan worden kunt u een reactieformulier invullen.

Landelijke website voor Ruimtelijke plannen

Naast de ruimtelijke plannen van de gemeente Tilburg plannen kunt u plannen van de provincie of van andere gemeenten inzien. Dit doet u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze site is het niet mogelijk om te reageren op een plan.

Ontheffing of herziening bestemmingsplan

Voor een bouwplan wat in strijd is met het bestemmingsplan, is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Gebruik voor de aanvraag het formulier 'Herziening bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro'.

Vooroverleg bestemmingsplan

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past?

  1. Raadpleeg het bestemmingsplan op de website Ruimtelijke plannen.
  2. Blijft het onduidelijk maak dan een afspraak met een ambtenaar van team Vergunningen. Bijvoorbeeld als in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is.
  3. Het is niet altijd mogelijk direct uitsluitsel te gegeven over uw bouwplan. Een vooroverleg bestemmingsplan kan nodig zijn. U ontvangt dan een advies over uw bouwplan. Een vooroverleg kost 98,85 euro. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de kosten van de aanvraag omgevingsvergunning als u deze binnen 26 weken na het advies indient. Bij uw aanvraag voor een vooroverleg voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met:
    • Situatietekening van de terreininrichting (het betreffende object en de omliggende bebouwing).
    • Tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties. De tekeningen moeten een juiste maatvoering en schaal 1:100 hebben.
    • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.