Subsidieregeling Versterken Sociale Netwerken 2024 – 2026

We willen dat iedereen in Tilburg sociaal en veerkrachtig is. Voor sommige mensen in Tilburg is dat niet het geval en zij hebben een steuntje in de rug nodig. We vragen aan onze partners om daarin te ondersteunen door aan te sluiten op het gewone leven, relaties en netwerken op te bouwen, zodat zowel de gemeenschap als de inwoner sterker worden. Daarnaast vragen we expliciet aandacht voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving die aanvullend aandacht of ondersteuning nodig hebben, zoals ouderen, jeugd, etc. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstelling.
Hier leest u waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen voor de subsidieregeling Versterken Sociale Netwerken. Uw aanvraag kunt u indienen vanaf woensdag 26 april tot en met maandag 4 september 2023 om 15.00 uur.

Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de samenhangende bestuurlijke doelstellingen vanuit het kader sociaal en veerkrachtig Tilburg:
  • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
  • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
  • Tilburgers hebben mensen waarop ze kunnen steunen
  • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
  • Tilburgers zijn in beweging
 2. Bijdragen aan een inclusieve gemeente waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.
 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie uit deze regeling moeten activiteiten gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van sociale netwerkvorming, onderlinge hulp, steun en informele zorg en talentontwikkeling.
 4. Activiteiten dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  • Werken vanuit normaliseren en preventie
  • In samenhang en versterkend werken met partners uit het veld
  • Realisatie van de activiteiten dichtbij de inwoner, waar mogelijk wijkgericht
  • Goede aansluiting op de wensen van de doelgroep
 5. Hieronder vallen activiteiten voor de doelgroepen jeugd, ouderen en kwetsbare groepen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 1.631.488 ,- (prijspeil 2023) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting. Het subsidieplafond wordt gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks gepubliceerd zoals aangegeven in artikel 16 lid 5 van de subsidieregeling.

Vereisten subsidieaanvraag

Voor het indienen van een aanvraag moet u het digitale aanvraagformulier gebruiken. Het digitale aanvraagformulier vindt u vanaf 26 april 2023 onder de oranje knop. Na het invullen van de contactgegevens, kiest u bij de Maatschappelijke opgaven voor Sociaal en veerkrachtig en vervolgens voor de Subsidieregeling Versterken sociale netwerken. De aanvraag moet u indienen volgens de methodiek Impactgericht subsidiëren. Dat betekent dat u ook de daarbij behorende formats moet gebruiken. Alle formats en een handleiding vindt u op de pagina Subsidies met impact. Bezoek de pagina Subsidies met impact >  

Zie voor alle vereisten artikel 8 van de subsidieregeling.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan aan het online aanvraagformulier de volgende bijlagen toe:

 • een exemplaar van de oprichtingsakte
 • een overzicht van de bestuurssamenstelling
 • de statuten
 • het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar.
 • Kopie bankafschrift om te controleren dat uw opgegeven banknummer juist is. U kunt uiteraard alle overbodige informatie weghalen; minimaal zichtbaar moet zijn uw tenaamstelling en banknummer.

Aanvragen

Beoordelingskader

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1.  Aanpak & kwaliteit (24 punten)
 2. Impact (30 punten)
 3. Verbondenheid, samenredzaamheid en onderlinge hulp (30 punten)
 4. Samenwerking & toegevoegde waarde (20 punten)
 5. Financiële duurzaamheid (24 punten)

Zie voor verdere toelichting artikel 11 van de regeling en het Beoordelingskader Versterken sociale netwerken.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.