Bijdrageregeling voor Monumentale Bomen

Monumentale bomen dragen bij aan de uitstraling van de stad. Het is belangrijk dat deze bomen zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom biedt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van duurzaam onderhoud en het in standhouden van uw monumentale boom.

Hierbij kunt u denken aan

  • het onderzoek naar de kwaliteit van de boom en de groeiplaats
  • structurele groeiplaatsverbetering
  • groot onderhoud (correctie- en achterstallige snoei)
  • kroonsnoei (herstel- en stabiliteitssnoei)
  • kroonverankering
  • wondbehandeling

De bijdrage is maximaal 50% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- per boom.

Voorwaarden

Bomen die zijn opgenomen in de Gemeentelijke Lijst van Monumentale Bomen Tilburg (vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders) komen in aanmerking voor deze regeling.
Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van datum van ontvangst. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden dat:

  • de aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de boom (of rechtspersoon/natuurlijk persoon namens de eigenaar)
  • de maatregelen worden uitgevoerd door een deskundig boomverzorger
  • de maatregelen binnen 1 jaar worden uitgevoerd na verlening van de bijdrage
  • de boom of houtopstand in alle opzichten behoorlijk in stand wordt gehouden

Subsidie aanvragen

Wet- en regelgeving

Voor deze subsidie geldt de Algemene subsidieverordening van toepassing. Die staat op de pagina regelgeving en verordeningen bij het kopje financiën en economie op deze website tilburg.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de bijdrageregeling voor monumentale bomen via Fons Loonen, telefoonnummer 06 - 3113 6327, of via e-mail: natuur_groen@tilburg.nl.