U bevindt zich op:Ondernemers /Geld / Bibob

Bibob

De gemeente Tilburg zet de wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in om te beoordelen of vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en opdrachten wel naar integere partijen gaan. Bestaat er na toepassing van het Bibob-vragenformulier nog twijfel, dan kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen.

Wanneer een Bibob-toets?

Een Bibob-toets wordt in ieder geval uitgevoerd bij vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en opdrachten als er aanleiding bestaat volgens:

 • (eigen) ambtelijke informatie
 • informatie verkregen van het Landelijk Bureau Bibob
 • informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
 • informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
 • andere relevante signalen

Voor de aanvraag van vergunningen zijn er een aantal categorieën die altijd worden onderworpen aan een Bibob-toets. Welke dat zijn, leest u hieronder.

Aanvraag vergunning DHW, APV, Speelautomatenverordening

De volgende vergunningaanvragen worden altijd onderworpen aan een Bibob-toets:

 • vergunning Drank- en Horecawet, tenzij sprake is van wijziging van leidinggevende als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet (niet zijnde de exploitant zelf), para-commerciële inrichtingen of slijterijen
 • evenementenvergunning voor een vechtsportgala uit APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
 • exploitatievergunning (waaronder horeca, coffeeshops) uit APV
 • exploitatievergunning voor smart- en headshops uit APV
 • vergunningplichtige aangewezen bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen (zoals bijvoorbeeld autoverhuur) uit APV
 • vergunning voor een seksinrichting en dergelijke uit APV
 • speelautomatenhalvergunning als bedoeld in artikel 30b en 30h van de Wet op de kansspelen.

Aanvraag omgevingsvergunning-bouwactiviteit

Bouwwerken met de functie wonen

Er is een Bibob-toets bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk met de functie wonen, als de bouwsom meer dan € 500.000,- excl. btw is. De bouwsom wordt door de gemeente berekend. Een bouwwerk met de functie wonen is bv. een woning, wooncomplex, appartementencomplex of bouwproject van meer woningen. Voor een bouwproject van meer woningen telt de totale bouwsom van het hele project.

Cumulatie bij bouwwerken met de functie wonen

Als een aanvrager binnen één jaar na de eerste aanvraag meerdere aanvragen doet, met een bouwsom van meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- excl. btw, zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

Bouwwerken voor bedrijfsmatige activiteiten

Onderstaande bedrijfsmatige activiteiten zijn gevoelig voor criminele invloeden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk voor deze activiteiten wordt getoetst als de bouwsom meer is dan € 50.000,- excl. btw. Deze lijst risicocategorieën wordt aangepast als hier aanleiding voor is.

Risicocategorieën

 • Hotels
 • Kamerverhuurbedrijven (kamerverhuur- en/of logiespanden waarbij sprake is van 5 of meer kamers)
 • Pensions
 • Horecabedrijven
 • Coffeeshops
 • Prostitutiebedrijven
 • Darkrooms
 • Seksbioscopen
 • Sekswinkels
 • Erotische massagesalons
 • Smartshops
 • Headshops
 • Speelautomatenhallen
 • Gamecenters
 • Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven
 • Autohandel (verkoop en verhuur)
 • Sloopbedrijven
 • Autodemontagebedrijven
 • Vuurwerkbranche

Cumulatie bij bouwwerken voor bedrijfsmatige activiteiten

Als een aanvrager binnen één jaar na de eerste aanvraag meerdere aanvragen doet, met een bouwsom van minder dan € 50.000,- exclusief btw, zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

Geen Bibob-toets

Als dezelfde aanvrager afgelopen 2 jaar al een positieve uitkomst kreeg op een Bibob-toets, wordt de toets niet opnieuw uitgevoerd voor een nieuwe aanvraag met ongewijzigde omstandigheden (in bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners etc.). Er is doorgaans ook geen Bibob-toets als een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties.

Aanvraag omgevingsvergunning Milieu

Een Bibob-toets wordt uitgevoerd bij de aanvraag om omgevingsvergunningen Milieu door inrichtingen van de categorieën 12, 25 en 28 van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Aanvraag vergunning uit Huisvestingswet

Een Bibob-toets kan worden uitgevoerd met betrekking tot een aanvraag voor een omzettingsvergunning, onttrekkingsvergunning en de kadastrale splitsingsvergunning.

Procedure Bibob-toets

Welke gegevens moet u overleggen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

De gemeente is bevoegd om bij de behandeling van uw aanvraag informatie te vragen over onder andere de financiering en het eigendom. Ook na een eerste beoordeling van uw vergunningaanvraag en als u al over de vergunning beschikt, kan de gemeente om aanvullende informatie vragen. Op grond van die informatie kan de gemeente besluiten een aanvraag te weigeren of een verleende vergunning in te trekken.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De gemeente Tilburg beoordeelt de door u ingeleverde gegevens. Als na dit eerste onderzoek nog vragen blijven bestaan over uw bedoelingen of die van uw zakelijke relaties, kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inschakelen. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk om tegen inschakeling van het Landelijk Bureau Bibob bezwaar te maken of beroep in te stellen. Wel kunt u uw vergunningaanvraag intrekken.

Wat doet het Landelijk Bureau Bibob?

Bureau Bibob doet onderzoek naar uw integriteit en die van uw zakelijke relaties en geeft daarover advies. Daarbij probeert Bureau Bibob zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy en die van uw zakelijke relaties. Het Bureau baseert haar advies op openbare en niet-openbare bronnen. Bureau Bibob kan onder andere uw gegevens bekijken bij Kamer van Koophandel, Belastingdienst, de Dienst Justitiële Documentatie en de politie.

Wat staat er in een Bibob-advies?

Een Bibob-advies kan 3 conclusies hebben:
-  Er bestaat geen gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning kan dan gewoon verleend worden.
-  Er bestaat enige mate van gevaar. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan de te verlenen vergunning.
-  Er bestaat een ernstig gevaar. De gemeente kan de vergunning weigeren of intrekken.

Wel of geen vergunning?

Uiteindelijk beslist de gemeente Tilburg of u wel of geen vergunning krijgt. Als de gemeente van plan is uw vergunning te weigeren of in te trekken, wordt u op de hoogte gesteld. U krijgt de gelegenheid uw mening kenbaar te maken tijdens een gesprek. Na dit gesprek nemen burgemeester en wethouders een definitieve beslissing. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar of beroep aantekenen.

Hoe lang duurt de vergunningverlening?

Als de gemeente een Bibob-advies aanvraagt, duurt de behandeling van uw aanvraag langer dan normaal. Het Landelijk Bureau Bibob komt in principe binnen 8 weken tot een advies. Dit kan met 4 weken worden verlengd. Ook is mogelijk dat Bureau Bibob nog extra informatie van u verlangt. Het onderzoek wordt dan hervat zodra het bureau over deze informatie beschikt.

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten over het gemeentelijk Bibob-beleid, stuur dan een bericht naar bibob@tilburg.nl.