Wonen (Wmo)

Soms zijn aanpassingen in- of rond huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Aanpassingen als een douchestoel, toiletverhoger of douchebeugels zijn hulpmiddelen. Hulpmiddelen kunt u zelf lenen, huren of aanschaffen. Grotere langdurige aanpassingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dat zijn woonvoorzieningen.

Voorbeelden van woonvoorzieningen (Wmo)

Er zijn veel vormen van woonvoorzieningen, een paar voorbeelden:

  • drempels verwijderen of het aanrecht verlagen
  • vergoeding voor onderhoud of reparatie van een traplift
  • vergoeding voor vervanging vloerbedekking wegens allergieën of problemen met luchtwegen
  • vergoeding voor verhuiskosten als verhuizen noodzakelijk is

Een woonvoorziening is alleen mogelijk als er medische redenen zijn die het normaal gebruik van de woning belemmeren.

Kosten woonvoorziening (Wmo)

Voor woonvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal 19 euro per maand voor alle wmo-voorzieningen. U hoort van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hoe en hoeveel u moet betalen. 

Aanvragen woonvoorziening (Wmo)

  • Neem contact op met Toegang Tilburg. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant.
  • Er moeten medische redenen zijn, die het normaal gebruik van de woning belemmeren. De gevraagde woonvoorziening moet langer dan 6 maanden noodzakelijk zijn.
  • De Toegang Tilburg beslist uiteindelijk over de meest geschikte oplossing.

Afhandeling woonvoorziening (Wmo)

Een aanvraag zonder bouwkundig rapport duurt maximaal 8 weken. Als een bouwkundig advies nodig is, kan de aanvraag maximaal 16 weken duren. 

Woningbemiddeling

De gemeente doet niet aan woningbemiddeling. Als uw woning ingrijpend moet worden aangepast, kan verhuizen noodzakelijk zijn. Alleen dan helpt de gemeente met het vinden van een aangepaste woning.

Verhuisverklaring toegankelijke woning

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met een rollator of rolstoel? Dan bent u op zoek naar een toegankelijke woning. Ook wel inleunwoning, aanleunwoning of seniorenwoning genoemd. Met een Wmo-indicatie van de gemeente (die u aanvraagt bij Toegang Tilburg) kunt u voorrang krijgen. U krijgt de verhuisverklaring als uw huidige woning vanwege lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en als uw huidige woning niet eenvoudig geschikt te maken is. Ga voor meer informatie over voorrangsregels en inschrijvingen naar Woning in Zicht.

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Heeft u 24 uur per dag zorg nodig, dan wordt dat (deels) betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een particulier verzorgingshuis heeft u geen indicatie nodig, die betaalt u helemaal zelf. Neem voor het inschrijven bij een verzorgingshuis contact op met het verzorgingshuis zelf. Zij informeren u over de werkwijze.