Subsidies met impact

Subsidies van de gemeente dragen bij aan de doelstellingen in het Bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’. Via subsidies wil de gemeente zoveel mogelijk resultaten bereiken voor de Tilburgers. In het sociaal domein kiest de gemeente voor impactgericht subsidiëren om het positieve effect van de subsidies zo groot mogelijk te laten zijn. Vanaf begin september kon u de subsidie aanvragen via een digitaal aanvraagformulier op deze pagina. De aanvraagtermijn is verstreken. U kunt de subsidie niet meer aanvragen.

Hoe werkt impactgericht subsidiëren

Omdat de gemeente zoveel mogelijk resultaat wil bereiken voor de Tilburgers is het zaak dat alle betrokkenen met elkaar de beste oplossingen kiezen. Dat betekent bij impactgericht subsidiëren:

  • De gemeente formuleert maatschappelijke opgaven: welke problemen willen we graag oplossen?
  • De gemeente daagt partners uit hiervoor oplossingen te formuleren: hoe denken zij als experts dit aan te pakken?
  • De gemeente stimuleert partners daarbij samen te werken en hun kennis en capaciteit te bundelen.
  • De gemeente maakt afspraken met de partners over hoe zij de effecten van hun activiteiten gaan meten.
  • We delen de ervaringen en kennis die zo ontstaat. Zo wordt steeds duidelijker welke aanpak wel of niet werkt.

Handige hulpmiddelen en achtergrondinformatie