Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is in plaats gekomen van een aantal vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Omgevingsloket openen

Vergunningcheck voor omgevingsvergunning

Omgevingsloket openen

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Een bouwplan dat omgevingsvergunningvrij is, moet nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen die aan gebouwen gesteld zijn, zoals bv. het Bouwbesluit en het burenrecht. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, dan kunt u een adviesverzoek indienen. 

U kunt lopende aanvragen omgevingsvergunning online inzien.

Bestemmingsplan

Controleer altijd of uw plan past binnen het geldende bestemmingsplan

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Bij de aanvraag wordt vaak gevraagd naar:

Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar Gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Soms is een Bibob-toets nodig. De aanvraag kan dan langer duren.

Kosten omgevingsvergunning

De legeskosten voor de behandeling van uw vergunningaanvraag berekent u met Bijlage A en Bijlage 1 van de meest recente 'Verordening op de heffing en invordering van leges'. U betaalt deze kosten ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten.

Adviesverzoek

Een adviesverzoek (voorheen vooroverleg/vooradvies) is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het bestemmingsplan, voor u een vergunning aanvraagt. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. Als het adviesverzoek wordt goedgekeurd, moet u als u uw plan wilt uitvoeren wel nog een omgevingsvergunning aanvragen. Het bouwplan kan ook vergunningvrij zijn, of gedeeltelijk vergunningvrij.

Reguliere procedure

Meestal geldt de reguliere vergunningprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Dit kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met het genomen besluit? U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit online een bezwaarschrift indienen.

Uitgebreide procedure

Voor complexe aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij is de behandeltermijn maximaal 26 weken, met maximaal 6 weken verlenging. Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage.

Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in. Dit kan ook per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Melden start of einde bouw

Bij het (ver)bouwen met een vergunning, moet u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt dan de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd.

Gaat u (ver)bouwen? Dan is dit hét moment om het huis (in stapjes) te verduurzamen. Hiermee verlaagt u uw energielasten en maakt u uw woning klaar voor de toekomst. Kijk voor de mogelijkheden, energieadvies of interessante acties op www.duurzamertilburg.nl.

Klimaatscores

Gaat u zelf een woning bouwen? Vanaf 1 mei 2023 toetsen wij alle bouwplannen met behulp van klimaatscores. Klimaatscores geven per gebied aan hoeveel groen u minimaal moet ontwikkelen en hoeveel verharding u maximaal mag gebruiken. Bij meerdere woningen geldt ook het puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. Er is een handig duurzaamheidsinstrument voor u ontwikkeld, dat uw plannen automatisch scoort. Vraag het instrument en de beleidsstukken op via klimaatbestendig@tilburg.nl.

Voor een mantelzorgwoning is meestal geen vergunning nodig. U kunt controleren of u mag bouwen zonder vergunning met de vergunningcheck van het Omgevingsloket. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen grond. Denk daarbij aan een kant-en-klare mantelzorgwoning of uitbreiding van een bestaand huis met een aanbouw. Of het ombouwen van een bestaande ruimte, bv. garage. U óf de persoon die u verzorgt, woont in de mantelzorgwoning.

Aandachtspunten bij een mantelzorgwoning zonder vergunning

  • U moet kunnen aantonen dat u mantelzorger bent, bijvoorbeeld met een verklaring van huisarts of wijkverpleegkundige.
  • Is de mantelzorg niet meer nodig, dan vervalt de vrijstelling voor de vergunning.
  • Als u de woning wilt blijven gebruiken zonder mantelzorg te verlenen, vraagt u alsnog een vergunning aan. Of u past de woning aan zodat deze niet meer bewoonbaar is.

Meer voorwaarden leest u in het Omgevingsloket. Kies voor de vergunningcheck en doorloop de stappen.

Adviesverzoek

Heeft u een voorstel dat niet voldoet aan de voorwaarden, laat uw bouwplan dan toetsen op haalbaarheid door een adviesverzoek in te dienen bij de gemeente.

Pre-mantelzorg

Is er op dit moment nog geen sprake van mantelzorg maar wilt u zich op de toekomst voorbereiden door een mantelzorgwoning te realiseren, dan kunnen wij daar mogelijk een tijdelijke ontheffing voor verlenen. Heeft u hiervoor een voorstel, laat uw plan dan toetsen op haalbaarheid door een adviesverzoek in te dienen bij de gemeente.

Als u gaat bouwen of verbouwen zijn er nog meer vergunningen en regelingen van belang zijn:

De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet. Deze gaat in op 1 januari 2024. Hier leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet.

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. Enkel voor hele korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.

Links