Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is in plaats gekomen van een aantal vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunningcheck voor omgevingsvergunning
Omgevingsloket openen

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Een bouwplan dat omgevingsvergunningvrij is, moet nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen die aan gebouwen gesteld zijn, zoals bv. het Bouwbesluit en het burenrecht.

Bestemmingsplan

Controleer altijd of uw plan past binnen het geldende bestemmingsplan

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Bij de aanvraag wordt vaak gevraagd naar:

  • plattegrondtekeningen van de bestaande en beoogde situatie (op schaal)
  • een (gevel)aanzicht
  • een doorsnedetekening
  • een situatietekening ten opzichte van bestaande bebouwing
  • detailtekeningen
  • constructieve tekeningen en berekeningen
  • bouwtechnische informatie

Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar Gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Soms is een Bibob-toets nodig. De aanvraag kan dan langer duren.

Kosten omgevingsvergunning

De legeskosten voor de behandeling van uw vergunningaanvraag zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. U betaalt deze ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. Bereken de kosten met de 'Tabel Bouwkosten legesberekening'. Dat is bijlage 1 van de meest recente 'Verordening op de heffing en invordering van leges'.

Is de vergunning nodig voor het verduurzamen van uw woning? Dan krijgt u de kosten die de gemeente rekent voor de omgevingsvergunning terug. Dit heet 'Subsidie groene leges'.

Adviesverzoek

Een adviesverzoek (voorheen vooroverleg/vooradvies) is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het bestemmingsplan, voor u een vergunning aanvraagt. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. Als het adviesverzoek wordt goedgekeurd, moet u als u uw plan wilt uitvoeren wel nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Afhandeling omgevingsvergunning

Reguliere procedure

Meestal geldt de reguliere vergunningprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Dit kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met het genomen besluit? U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit online een bezwaarschrift indienen.

Uitgebreide procedure

Voor complexe aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij is de behandeltermijn maximaal 26 weken, met maximaal 6 weken verlenging. Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage.

Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Melden start of einde bouw

Bij het (ver)bouwen met een vergunning, moet u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt dan de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd.

Denkt u verder aan

Als u gaat bouwen of verbouwen zijn er nog meer vergunningen en regelingen van belang zijn:

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet. Deze gaat in op 1 juli 2022. Hier leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet.

Contact

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. Enkel voor hele korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.