Toegankelijkheid Openbare Gebouwen

De gemeente Tilburg wil de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking verbeteren. Het gaat om openbare gebouwen binnen de gemeentegrenzen die worden gebruikt voor sportactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten en welzijnsactiviteiten, waarbij het gebouw wordt beheerd of geëxploiteerd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk en met een vrijwilligersbestuur.

Criteria

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het verbreden van toegangsdeuren, elektrische deuropeners, een extra trapleuning, aanpassing van een toilet of een ringleiding. De aangevraagde subsidie kan worden verleend als:

 • Het gebouw in de gemeente Tilburg ligt
 • De aanvrager een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in het burgerlijk wetboek
 • Door de aanpassing de toegankelijkheid van het openbare gebouw verbetert voor mensen met een lichamelijke beperking;
 • De behoefte van de voorgestelde aanpassing aannemelijk kan worden gemaakt
 • De voorzieningen niet op een andere manier subsidiabel zijn op grond van andere gemeentelijke regelingen
 • De voorgestelde aanpassing binnen een jaar na verlening van de subsidie plaatsvindt.

Geen subsidie wordt verstrekt als:

 • Het gebouw gereed is gekomen na inwerkingtreding van deze regeling (uitzonderingen worden gemaakt indien het een gebouw betreft dat nog geen openbare functie had)
 • Er een beroep kan worden gedaan op andere gemeentelijke- en rijksregelingen voor realisatie van de voorgestelde aanpassing
 • Er reeds een aanvang is gemaakt met de realisatie van de voorgestelde aanpassing.

Voorwaarden

 • De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de verleende vergunning en bestek
 • De eigenaar is gehouden de werkzaamheden te realiseren binnen een jaar na verlening van de subsidie
 • Het College is bevoegd van de eigenaar nadere rapportage omtrent de voortgang en de uitvoering van de werkzaamheden te verlangen
 • De eigenaar is verplicht om aan de door het College met de controle belaste personen te allen tijde toegang te verschaffen tot het project en op aanvraag inzage te verschaffen in alle op de werkzaamheden betrekking hebbende stukken.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van
€ 7.500,- per aanvraag. Voor de volledige subsidieregeling Toegankelijkheid Openbare Gebouwen gemeente Tilburg zie de link bij Meer Informatie hieronder.

Subsidie aanvragen

U kunt uw aanvraag sturen naar: TOG, t.a.v. de heer R. Pompen, Postbus 1443, 5004 BK Tilburg

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2020 € 16.410,- beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Zodra het budget voor 2020 op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie zie de website van Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties: www.togtilburg.nl.