logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie Projecten Mondiale Bewustwording

Tilburg is een stad met de blik naar buiten. Gericht op samenwerking binnen en buiten de gemeentegrenzen. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken en uitdagingen. Daarom willen we projecten ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de mondiale bewustwording van Tilburgers. Hier leest u waar een subsidieaanvraag voor een project mondiale bewustwording aan moet voldoen. In 2024 kunt u een aanvraag indienen voor deze subsidie.

Let op! Dit is niet voor de impactgerichte subsidieaanvraag. Ga daarvoor naar Subsidies met impact.

Verbeter de wereld, BEGIN!

In de periode 2016-2020 heeft de gemeente Tilburg met de subsidieregeling 'Een wereld te winnen' tal van nieuwe projecten ondersteund. Hiermee hebben we het mondiaal burgerschap van Tilburgers gestimuleerd. In de beleidsperiode 2021-2025 willen we nog meer inwoners bereiken en initiatieven ondersteunen onder het motto ‘Verbeter de wereld, begin!. In de Beleidsnota Mondiale Bewustwording 2021-2025 leest u het kader, dat de gemeenteraad hiervoor heeft vastgesteld.

Vier duurzame ontwikkelingsdoelen

Om meer impact te bereiken heeft de raad besloten om vier van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals) centraal te stellen. Dat zijn:

In de aanvraag moet u aangeven in hoeverre uw plan hier aan voldoet.

Activiteiten in Tilburg

Belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat er ook activiteiten plaatsvinden in Tilburg, gericht op versterken van de mondiale bewustwording van Tilburgers. We willen namelijk dat meer inwoners, van jong tot oud, bekend raken met de duurzame ontwikkelingsdoelen en met de initiatieven die actief zijn op dit gebied. U kunt een plan/project indienen als inwoner óf als organisatie.

Vereisten

Voor het indienen van een aanvraag moet u het digitale aanvraagformulier (inclusief de verplichte bijlagen) volledig en naar waarheid invullen. Er is een formulier voor inwoners én voor organisaties.
Er dienen twee bijlagen bijgevoegd te worden aan de aanvraag, namelijk een activiteitenplan en een begroting. In de begroting maakt u ook de co-financiering inzichtelijk, die bijvoorbeeld kan bestaan uit een financiële bijdrage vanuit externe fondsen, een bijdrage in natura of door inzet van vrijwilligersuren. Vraagt u de subsidie aan namens een organisatie en is het de eerste keer dat deze organisatie een subsidieaanvraag doet bij de gemeente Tilburg? Voeg dan bij de bijlagen ook de statuten toe van de organisatie die u vertegenwoordigt en een exemplaar van de oprichtingsakte. 

Wijze van verdeling

In 2024 worden voor deze regeling twee aanvraagrondes georganiseerd. De beoordeling vindt steeds plaats in de weken ná de deadline. Dan worden de aanvragen die voldoen aan de voorwaarden gerangschikt op basis van de mate waarin ze voldoen aan de wegingscriteria. Als er in totaal meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, wordt subsidie verleend aan de aanvragen die het meest voldoen aan de criteria.

Wegingscriteria

We beoordelen en rangschikken de subsidieaanvragen op basis van de volgende criteria:

  1. aantoonbare impact van de bijdrage aan de vier gekozen duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de gemeente centraal stelt.
  2. mate van samenwerking met (een of meer) partners uit de stad. Dit moet blijken uit een duidelijke beschrijving van de samenwerkingsvorm en rol/bijdrage van de samenwerkende partners.
  3. mate van samenwerking met jongeren(organisaties) en/of onderwijsinstellingen. Dit moet blijken uit een duidelijke beschrijving van de samenwerkingsvorm en commitment van de betreffende organisatie of onderwijsinstelling.
  4. bereidheid tot het delen van resultaten, kennis en kunde en netwerk. Dit moet blijken uit een plan, dat beschrijft met wie en hoe dit wordt gedeeld.
  5. kwantitatief of kwalitatief bereik van de activiteiten, in aantal deelnemers en/of een specifieke doelgroep.
  6. aantoonbare cofinanciering. Dit moet blijken uit een inzichtelijk dekkingsplan met toelichting op de wijze van cofinanciering (zoals een financiële bijdrage vanuit externe fondsen, een bijdrage in natura of inzet van vrijwilligersuren).

In het digitale aanvraagformulier vult u in op welke wijze uw project voldoet aan deze criteria.

Aanvragen subsidie

Het is niet meer mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. In 2024 kunnen er weer aanvragen ingediend worden.

Wat is het beschikbare budget?

Het totaal beschikbare budget voor 2023 was € 128.312,- (dus € 64.156,- per ronde). Voor een project kon maximaal € 10.000,- aangevraagd worden. Het budget voor 2024 is nog niet bekend.

Wet- en regelgeving

Alle definities, voorwaarden en criteria kunt u vinden in de Subsidieregeling Projecten Mondiale Bewustwording Tilburg 2021-2025. Dit is een regeling zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg. De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Meer informatie of vragen?

Voor vragen, aanmeldingen, opmerkingen of tips? Stuur een e-mail naar mondialebewustwording@tilburg.nl.