U bevindt zich op:Ondernemers /Bouwen en vestigen / Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is in plaats gekomen van een aantal vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunningcheck voor omgevingsvergunning
Omgevingsloket openen

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Een bouwplan dat omgevingsvergunningvrij is, moet nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen die aan gebouwen gesteld zijn, zoals bv. het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht.

Bestemmingsplan

Controleer ook of uw plan past binnen het geldende bestemmingsplan via de Kaart van Tilburg. Bedrijven krijgen soms te maken met een Bibob-toets. De aanvraag duurt dan langer.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Vaak wordt gevraagd naar plattegrondtekeningen van de bestaande en beoogde situatie (op schaal), een (gevel)aanzicht, een doorsnedetekening, een situatietekening, detailtekeningen, constructieve tekeningen en berekeningen en bouwtechnische informatie.

Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar Gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Kosten omgevingsvergunning

De legeskosten voor de behandeling van uw vergunningaanvraag zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. U betaalt deze ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. Bereken de kosten met de 'Tabel Bouwkosten legesberekening'. Dat is bijlage 1 van de 'Verordening op de heffing en invordering van leges 2018-1'.

Vooradvies

Een vooradvies is een verzoek om de mogelijkheden en beperkingen van uw plan door de gemeente te laten onderzoeken, voor u een vergunning aanvraagt. U kunt uw plan laten toetsen qua bestemmingsplan, welstand en/of monumentenzorg. De uitslag ontvangt u schriftelijk in een 'antwoord vooradvies'. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als uw vooradvies wordt goedgekeurd, moet u (als u uw bouwplan wilt uitvoeren) altijd nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Controleer altijd eerst of uw plan binnen het geldende bestemmingsplan past op de website Ruimtelijke plannen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan of is dit onduidelijk, dan kan een vooradvies nodig zijn. De kosten betaalt u direct online bij het indienen. 

Overzicht kosten vooradvies
Soort verzoek

Tarief 2018

Beoordeling uitsluitend door omgevingscommissie (welstand of monumentenzorg)€0,00
Beoordeling vooradvies voor een huisperceel* (incl. bedrijf aan huis)€103,45
Beoordeling vooradvies tbv omzetting of splitsing en overige aanvragen vooradvies€433,95

*) een perceel of kavel met een huis (dus geen woonwagen o.i.d), bedoeld voor de bewoning door maximaal één huishouden.

Vooradvies indienen
Inwoners

Vooradvies indienen
Ondernemers

Vooradvies indienen

Bij uw vooradvies voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met: 

  • Situatietekening van de terreininrichting.
  • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden, inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, materialen, kleuren en relevante installaties.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

Voor een vooradvies over een monument is ook nodig:

  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
    - een gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
    - een restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)

Welstand

Een vooradvies welstand is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota (pdf,11.0MB), hoofdstuk 11.

Afhandeling omgevingsvergunning

Reguliere procedure

Meestal geldt de reguliere vergunningprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Dit kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met het genomen besluit? U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit online een bezwaarschrift indienen.

Uitgebreide procedure

Voor complexe aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij is de behandeltermijn maximaal 26 weken, met maximaal 6 weken verlenging. Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage.

Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Melden start of einde bouw

Bij het (ver)bouwen met een vergunning, moet u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt dan de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd.

Denkt u verder aan

Als u gaat bouwen of verbouwen zijn er nog meer vergunningen en regelingen van belang zijn:

Contact

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. Enkel voor hele korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.