logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet voegt eerdere wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Deze wet geldt voor alle inwoners, organisaties, ondernemers en bedrijven in Nederland. Als u iets wilt wijzigen in uw omgeving heeft u met de omgevingswet te maken. Voor bepaalde wijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt zelf kiezen of u activiteiten tegelijk aanvraagt of over meerdere aanvragen verdeelt.

Omgevingsloket openen

Vergunningcheck voor omgevingsvergunning

Omgevingsloket openen

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op het Omgevingsloket kunt u online een vergunningcheck doen, een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. Ook kunt u nagaan welke regels voor u van toepassing zijn via de optie 'regels op de kaart'. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, dan kunt u een conceptverzoek aanvragen.

Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 worden de gemeentelijke bestemmingsplannen overgezet naar een omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Controleer altijd of uw plan past binnen het geldende omgevingsplan.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Bij een aanvraag wordt vaak gevraagd naar:

Alle tekeningen moeten op schaal gemaakt worden en voorzien zijn van maatvoering. Een aanvraag kan alleen digitaal ingediend worden. Indien u dit zelf niet kan, kunt u een adviseur inschakelen. Soms is een Bibob-toets nodig. De aanvraag kan dan langer duren. 

Kosten omgevingsvergunning

De legeskosten voor de behandeling van uw vergunningaanvraag berekent u met bijlage A en Bijlage 1 van de meest recente Verordening op de heffing en invordering van leges. U betaalt deze kosten ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. 

Conceptverzoek

Een conceptverzoek vraagt u aan voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Een conceptverzoek is niet altijd nodig. Gaat het om een groot project, past uw aanvraag niet in het omgevingsplan of veranderd het uiterlijk van het gebouw? Dien dan eerst een conceptverzoek in. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het omgevingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. Ook kunt u uw plannen laten beoordelen door de omgevingscommissie. Deze commissie brengt advies uit over het uiterlijk van het bouwwerk. Als het conceptverzoek wordt goedgekeurd, moet u wel nog een omgevingsvergunning aanvragen. Het bouwplan kan ook vergunningvrij of deels vergunningvrij zijn.

Reguliere procedure

Meestal geldt de reguliere vergunningsprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Dit kan eenmalig met maximaal 6 weken verlengd worden. Indien instemming nodig is, kan nogmaals 4 weken aan de proceduretijd toegevoegd worden. Het verkrijgen van een vergunning van rechtswege vervalt met de komst van de omgevingswet.

Bent u het niet eens met het genomen besluit? U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit online een bezwaarschrift indienen.

Uitgebreide procedure

Een uitgebreide procedure is alleen van toepassing bij een activiteit die grote gevolgen heeft voor de openbare ruimte. Hierbij is de behandeltermijn maximaal 6 maanden, met maximaal 6 weken verlenging. Aanvragen voor omgevingsvergunningen die een uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage.

Bent u het oneens met een ontwerpbesluit in de uitgebreide procedure, dien dan binnen 6 weken uw zienswijze in. Dit kan ook per e-mail of brief. Wanneer het besluit al definitief is, kunt u binnen 6 weken nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Melden start of einde bouw

Bij het (ver)bouwen met een vergunning, moet u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt dan de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd. U kunt deze melding indienen via het Omgevingsloket onder 'Aanvragen'. Kies dan voor de activiteit "Bouwactiviteit (technisch) - Informatie". 

Gaat u (ver)bouwen? Dan is dit hét moment om het huis te verduurzamen. Hiermee verlaagt u uw energielasten en maakt u uw woning klaar voor de toekomst. Kijk voor de mogelijkheden, energieadvies of interessante acties op www.duurzamertilburg.nl

Klimaatscores

Gaat u zelf een woning bouwen? Vanaf 1 mei 2023 toetsen wij alle bouwplannen met behulp van klimaatscores. Klimaatscores geven per gebied aan hoeveel groen u minimaal moet ontwikkelen en hoeveel verharding u maximaal mag gebruiken. Bij meerdere woningen geldt ook het puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. Er is een handig duurzaamheidsinstrument voor u ontwikkeld, dat uw plannen automatisch scoort. Vraag het instrument en de beleidsstukken op via klimaatbestendig@tilburg.nl.

Voor een mantelzorgwoning is meestal geen vergunning nodig. U kunt controleren of u mag bouwen zonder vergunning met de vergunningcheck van het Omgevingsloket. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen grond. Denk daarbij aan een kant-en-klare mantelzorgwoning of uitbreiding van een bestaand huis met een aanbouw. Of het ombouwen van een bestaande ruimte, bijvoorbeeld een garage. U óf de persoon die u verzorgt, woont in de mantelzorgwoning.

Aandachtspunten bij een mantelzorgwoning zonder vergunning

  • U moet kunnen aantonen dat u mantelzorger bent, bijvoorbeeld met een verklaring van huisarts of wijkverpleegkundige
  • Is de mantelzorg niet meer nodig, dan vervalt de vrijstelling voor de vergunning
  • Als u de woning wilt blijven gebruiken zonder mantelzorg te verlenen, vraagt u alsnog een vergunning aan. Of u past de woning aan zodat deze niet meer bewoonbaar is. 

Meer voorwaarden leest u in het omgevingsloket. Kies voor de vergunningcheck en doorloop te stappen. 

Conceptverzoek

Heeft u een voorstel dat niet voldoet aan de voorwaarden, laat uw bouwplan toetsen op haalbaarheid door een conceptverzoek in te dienen bij de gemeente. 

Pre-mantelzorg

Is er op dit moment nog geen sprake van mantelzorg, maar wilt u zich op de toekomst voorbereiden door een mantelzorgwoning te realiseren. Dan kunnen wij daar mogelijk een tijdelijke ontheffing voor verlenen. Heeft u hiervoor een voorstel, laat uw plan dan toetsen op haalbaarheid door een conceptverzoek in te dienen. 

Wilt u een grote aanbouw aan uw huis bouwen? Nieuwe woningen bouwen? Een zonnepark aanleggen? Dan heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbende. De gemeente verwacht van alle initiatiefnemers dat zij omwonende en belanghebbende informeren en betrekken in de uitwerking van het plan. Dit noemen we de omgevingsdialoog.

Als u gaat bouwen of verbouwen zijn er nog meer vergunningen en regelingen van belang zijn:

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. 

Links