U bevindt zich op:Ondernemers /Bouwen en vestigen / Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is in plaats gekomen van een aantal vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunningcheck voor omgevingsvergunning
Omgevingsloket openen

Omgevingsvergunning nodig of niet?

U kunt zelf kijken of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Controleer ook of uw plan past binnen het geldende bestemmingsplan via de Kaart van Tilburg. Bedrijven krijgen soms te maken met een Bibob-toets. De aanvraag duurt dan langer.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen? Print dan het aanvraagformulier op het Omgevingsloket en stuur het met alle gevraagde stukken naar Gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.

Kosten omgevingsvergunning

De legeskosten zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. U betaalt deze ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. Bereken de kosten met de 'Tabel Bouwkosten legesberekening'. Dat is bijlage 1 van de 'Verordening op de heffing en invordering van leges'.

Principeverzoek indienen
Inwoners

Principeverzoek indienen
Ondernemers

Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek om de mogelijkheden en beperkingen van uw plan door de gemeente te laten onderzoeken, voor u een vergunning aanvraagt. U kunt uw plan laten toetsen qua bestemmingsplan, welstand en/of monumentenzorg. U ontvangt schriftelijk het 'antwoord principeverzoek'. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Als uw principeverzoek wordt goedgekeurd, moet u (als u uw bouwplan wilt uitvoeren) altijd nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Controleer altijd eerst of uw plan binnen het geldende bestemmingsplan past op de website Ruimtelijke plannen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan of is dit onduidelijk, dan kan een principeverzoek nodig zijn. De kosten betaalt u direct online bij het indienen. Een principeverzoek is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota (pdf,11.0MB), hoofdstuk 11.

Overzicht kosten principeverzoek
Soort verzoek

Tarief 2018

Beoordeling uitsluitend door omgevingscommissie (welstand of monumentenzorg)€0,00
Beoordeling principeverzoek voor een huisperceel* (incl. bedrijf aan huis)€103,45
Beoordeling principeverzoek tbv omzetting of splitsing en overige aanvragen principeverzoek€433,95

*) een perceel of kavel met een huis (dus geen woonwagen o.i.d), bedoeld voor de bewoning door maximaal één huishouden.

Principeverzoek indienen

Bij uw principeverzoek voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met: 

 • Situatietekening van de terreininrichting.
 • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden, inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, materialen, kleuren en relevante installaties.
 • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

Voor een principeverzoek over een monument is ook nodig:

 • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
 • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
  - een gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
  - een restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)

Afhandeling omgevingsvergunning

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure. De behandeltermijn is dan maximaal 8 weken. Dit kan eenmalig met maximaal 6 weken worden verlengd. Voor complexe aanvragen geldt de uitgebreide procedure. Hierbij is de behandeltermijn maximaal 26 weken, met weer maximaal 6 weken verlenging.

Bent u het niet eens met het genomen besluit op een aanvraag omgevingsvergunning? U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit online een bezwaarschrift indienen.

Bij het (ver)bouwen met een vergunning, moet u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt dan de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd.

Omgevingsvergunningen ter inzage

Aanvragen omgevingsvergunning die de uitgebreide procedure doorlopen, liggen 2x 6 weken ter inzage. Het gaat dan meestal om aanvragen voor milieu.

Bibob-beleid bouwen

Bedrijven krijgen soms te maken met de Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze wet maakt het gemeenten mogelijk om de integriteit te controleren van partners met wie zij zaken doen. Lees meer over de Bibob-toets voor bouwen op deze website.

Mobiele puinbreker

Maakt u op uw bouw- of sloopplaats gebruik van een puinbreker? Meld dit dan ten minste 15 werkdagen van tevoren per e-mail bij vergunningen@tilburg.nl. Geef aan:

 • de exacte locatie van de puinbreker (situatieschets)
 • naam en adres van de eigenaar
 • de hoeveelheid en aard van het sloopafval
 • de bronsterkte in dB(A)
 • de datum en duur van de werkzaamheden

Heeft u ook gedacht aan...

Als u gaat bouwen of verbouwen zijn er nog meer vergunningen en regelingen van belang zijn:

Contact

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. Enkel voor korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.