Leerplicht en spijbelen

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school; 99% van de kinderen doet dit ook. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet.

Bijna alle kinderen gaan rond hun 4e verjaardag naar de basisschool. Informeer bij de school wanneer uw kind terecht kan. Tussen 5 jaar en 18 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze ingeschreven staan op een erkende school en die elke schooldag bezoeken. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nádat een kind 5 jaar is geworden. Dus als uw kind op 10 oktober 5 jaar wordt, dan is het leerplichtig vanaf de eerste schooldag in november.

De leerplicht gaat over in de kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 16 jaar en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Dat is een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Hiermee wil de overheid schooluitval onder jongeren tegengaan en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In deze periode is voltijds werken niet toegestaan. Dagonderwijs of een combinatie van werken en leren wel. Jongeren kunnen opleidingen volgen van het VMBO, MBO (BOL en BBL), HAVO en VWO. De kwalificatieplicht vervalt zodra het kind een startkwalificatie heeft gehaald. 

Kinderen moeten verplicht naar school. Ouders kunnen de schoolleiding om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook kinderen aangesproken worden op hun gedrag. Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:

  • een officiële waarschuwing
  • verwijzing naar bureau HALT
  • stopzetten van de kinderbijslag
  • het opmaken van proces-verbaal

Als het Openbaar Ministerie overgaat tot strafvervolging kan de kantonrechter een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf (voor ouders) opleggen.

Naast de Leerplichtwet geldt sinds 2002 ook de Wet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Deze wet maakt het mogelijk om jongeren van 18 tot 23 zonder startkwalificatie op te sporen en ervoor te zorgen dat ze een voltijd opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. 

In de wet is geregeld dat als een leerling die tot de doelgroep hoort de school vroegtijdig verlaat, dat de school dit doorgeeft aan de gemeente waar de leerling woont. Niet alleen de school kan dat melden. Ook ouders of verzorgers, de schoolverlater zelf of (hulpverlenende) instanties kunnen dat melden via: leerplicht.rmc@tilburg.nl.

De RMC is er gekomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Meer over de RMC via deze pagina.

Links