logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Referendum

Tilburgers die invloed uit willen oefenen op de toekomst van hun stad kunnen een referendum aanvragen. Bij een referendum spreken kiesgerechtigden zich uit over een genomen raadsbesluit. Bij de gemeente is het mogelijk  om een raadgevend referendum aan te vragen. De raad is niet aan de uitslag hiervan gebonden.

Indienen verzoek tot referendum

De gemeente kan een referendum houden als tenminste 1300 van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente een ‘inleidend verzoek om een referendum over een raadsbesluit’ indienen. Dit moet gebeuren binnen drie weken na bekendmaking van het raadsbesluit waar het referendum over gaat.

Als u een referendum wenst, kunt u voor meer informatie en ondersteuning een e-mail sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl.

Onderwerpen

Een referendum kan niet over ieder raadsbesluit gaan. Er zijn uitzonderingen. Die staan in artikel 3 van de Referendumverordening 2022. Bijvoorbeeld een besluit over de begroting of het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De raad kan ook bepalen dat er dringende redenen zijn om geen referendum te houden. De referendumcommissie bekijkt na het ontvangen van een verzoek tot een referendum of één van deze uitzonderingen gelden.

Zo werkt het

Een medewerker van de griffie ondersteunt initiatiefnemers. De medewerker kent de procedures en adviseert de indieners over het verzamelen van handtekeningen van kiesgerechtigden die het initiatief via een ‘inleidend verzoek’ steunen.

Een inleidend verzoek voor een referendum moet door minimaal 1300 kiesgerechtigden worden ingediend. Het formulier is beschikbaar op de gemeentelijke website nadat een referendum is geïnitieerd. Kiesgerechtigden moeten zich legitimeren met DigiD of hun identiteitsbewijs.

Uiterlijk één dag voor de eerstvolgende raadsvergadering laat de referendumcommissie aan de raad weten of aan de voorwaarden voor het indienen van dit verzoek is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. Daarna moet het inleidend verzoek worden ondersteund door minimaal 8000 kiesgerechtigden. De 1300 mensen die het inleidend verzoek hebben ingediend, worden hiervan afgetrokken. In dat geval moet er steun zijn van minimaal 6700 kiesgerechtigden. Als er voldoende ondersteuningsverklaringen zijn, is er sprake van een definitief verzoek om een referendum te houden.

Ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring moet worden ingediend binnen 6 weken na de dag dat de raad heeft besloten dat het inleidende verzoek voor het referendum geldig is. Voor het inleveren van de ondersteuningsverklaring gelden dezelfde voorwaarden als voor het inleveren van het inleidend verzoek (zie hierboven).

Uiterlijk 1 dag voor de eerstvolgende raadsvergadering laat de referendumcommissie aan de raad weten of aan de indieningseisen voor de ondersteuningsverklaring is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. De raad schort haar besluit over het onderwerp van het referendum op, als hierover inderdaad een referendum wordt gehouden.

Vervolg

Het referendum vindt minimaal 4 maanden en maximaal 6 maanden na het raadsbesluit tot het houden van een referendum plaats. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na het referendum, beslist de raad opnieuw over het raadsbesluit waarover het referendum ging.

De regels voor een referendum in de Gemeente Tilburg zijn opgenomen in de referendumverordening. Deze is te vinden op de website overheid.nl.