Privacystatement gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacygevoelige gegevens.

Laatste wijziging privacystatement

21 oktober 2021.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. De gemeente Tilburg verwerkt persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Lees meer over gegevens die we verzamelen via deze website.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Gemeente Tilburg verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties. In de volgende situaties verwerkt de gemeente persoonsgegevens:

 • Wanneer de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Dat zijn:
  • toestemming
  • overeenkomst
  • wettelijke verplichting
  • gerechtvaardigd belang   
  • publiekrechtelijke taak
 • Afhandelen van aanvragen via contactformulieren op de website.
 • Contact leggen (schriftelijk, per e-mail of telefonisch).
 • Sturen van nieuwsbrieven, op verzoek van de ontvanger.
 • Ter ondersteuning van diensten die u wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website (zie ook cookies)

Waar worden uw gegevens verwerkt

Gegevens worden op servers binnen Nederland verwerkt. 

Toestemming

Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijgt u daar informatie over. U bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Beveiliging om uw gegevens te beschermen

De gemeente neemt beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens. Zij hebben dit nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Bovendien heeft iedereen die werkt bij de gemeente Tilburg een geheimhoudingsplicht en een integriteitsverklaring ondertekend. Voor gemeenten zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Kijk op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten voor meer informatie. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging. 

Uw rechten volgens de AVG

Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:  

 • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzageverzoek indienen (DigiD verplicht) via het webformulier inzageverzoek. Dat vindt u via onderstaande link. De gemeente Tilburg behandelt uw verzoek binnen 1 maand. Open het webformulier inzageverzoek
 • Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.
 • Een verzoek aan de gemeente Tilburg om uw gegevens te verwijderen als de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt dat doen bij de gemeente via de pagina contact. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camera's: voor monitoren verkeersstromen

Op ongeveer 100 kruispunten in de gemeente Tilburg komen verkeerscamera’s. Ze worden alleen gebruikt om verkeerssituaties op afstand in de gaten te houden. Mocht het nodig zijn, dan kunnen problemen in het verkeer sneller opgelost worden. Lees meer over het gebruik van de camera's, de privacy en bekijk de kaart met de plekken waar de camera's komen te hangen op de pagina camera's op deze website.

Pilot virtuele assistent

Vanaf november 2020 is er een virtuele assistent actief op enkele pagina's van deze website. Voor de gegevens die hierbij worden geregistreerd, geldt deze privacyverklaring

Privacystatement bodycams

Het team Stadstoezicht maakt gebruik van bodycams. Dat zijn kleine draagbare camera’s op het uniform van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s, ook wel handhavers genoemd). De camera’s kunnen worden gebruikt op het moment dat de handhavers zich bedreigd voelen of als ze vinden dat de situatie waarin ze zijn, onveilig is. In de verklaring hieronder leggen wij uit hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacygevoelige gegevens die worden vastgelegd door de bodycams.

Handhavers krijgen regelmatig te maken met agressie en soms zelfs fysieke geweld. De gemeente Tilburg draagt als werkgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van haar werknemers. Met de bodycams wil de gemeente de veiligheid van de handhavers vergroten. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het zichtbaar dragen van de bodycams het aantal en de ernst van incidenten beperkt en de-escalerend werkt. Bodycams maken beeld- en geluid opnames die tot individuen te herleiden zijn.

Werkwijze van de bodycams

 • Tijdens de dienst staat de bodycam altijd op stand-by. De opnames worden tijdelijk gebufferd en na 60 seconden definitief verwijderd.
 • De opnames worden pas gestart nadat de handhaver op de opnameknop heeft gedrukt. Alleen dan wordt ook de gebufferde 60 seconden vastgelegd.
 • De handhaver start de opname alleen in bedreigende en escalerende situaties. De handhaver zal eerst waarschuwen voordat de opname wordt gestart. Na de waarschuwing wordt de opname pas gestart.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is. Alle opnames worden automatisch verwijderd en vernietigd na 28 dagen. Indien de opnames langer bewaard dienen te worden, dan wordt de automatische bewaartermijn uitgeschakeld. De opname blijft dan bewaard totdat deze handmatig wordt verwijderd na afhandeling van het incident. De opnames worden versleuteld opgeslagen op de bodycam. Ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken en verwijderd. Na gebruik worden eventueel gemaakte opnames veilig en automatisch geüpload naar de cloud.

De toegang tot de cloudopslag waar de opnames op staan zijn beperkt tot drie functionarissen binnen de gemeente Tilburg. In principe hebben alleen zij toegang tot de opnames. Indien er naar aanleiding van een incident aangifte wordt gedaan, dan kunnen de opnames aan de politie worden overhandigd in het kader van het onderzoek. Daarbij kan de gemeente de opnames ook zelf gebruiken om eventuele schade op de veroorzaker te verhalen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit wettelijk is toegestaan. U kunt uw verzoek op de website van de gemeente Tilburg indienen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. De behandeltermijn is een maand en deze begint na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek kan dit termijn met twee maanden worden verlengd. Indien de termijn wordt verlengd, dan wordt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van de verlenging.

Klacht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Tilburg? Dan kunt u contact opnemen met een privacyadviseur van de gemeente Tilburg via privacy@tilburg.nl. Als u niet tevreden bent met de reactie van de gemeente over uw privacyrechten, dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de Nationale ombudsman stappen.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Tilburg, dan kunt u contact opnemen via het algemene nummer 14 013 of via privacy@tilburg.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacyreglement op de website van de gemeente Tilburg.

Handle with Care

Op 11 april 2022 startte de regio Hart van Brabant met Handle with Care. Een initiatief van Veilig Thuis, gemeenten en scholen in de regio Hart van Brabant om kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale steun op school voor kinderen van 4 tot 18 jaar die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat het kind na het incident in de thuissituatie steun krijgt op school. School is voor veel kinderen een veilige plek en leerkrachten zijn over het algemeen goed in staat gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als hun taak), maar dan moeten ze wel weten er het thuis iets speelt.

In opdracht van de gemeente stuurt Veilig Thuis een HwC-signaal naar de school waar de leerling op zit. In dit signaal staat als enige een naam van een leerling. De gemeente (leerplicht) gaat na op welke school het betreffende kind zit. De school ontvangt vervolgens een e-mail bericht waarin de naam van de leerling staat en Handle with Care. Na de verzending van het bericht verwijdert de gemeente alle berichten en verwerkt dus ook geen gegevens.

Wijzigingen

De gemeente Tilburg kan de privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina.

Contact

Neem contact op met de Functionaris gegevensbescherming als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Gemeente Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl