Privacystatement gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze geeft. De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacygevoelige gegevens.

12 oktober 2021.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken als (e-mail)adres, telefoonnummer of rekeningnummer. De gemeente Tilburg verwerkt persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Lees meer over gegevens die we verzamelen via deze website.

Camera's: voor monitoren verkeersstromen

Op ongeveer 100 kruispunten in de gemeente Tilburg komen verkeerscamera’s. Ze worden alleen gebruikt om verkeerssituaties op afstand in de gaten te houden. Mocht het nodig zijn, dan kunnen problemen in het verkeer sneller opgelost worden. Lees meer over het gebruik van de camera's, de privacy en bekijk de kaart met de plekken waar de camera's komen te hangen op de pagina camera's op deze website.

Pilot virtuele assistent

Vanaf november 2020 is er een virtuele assistent actief op enkele pagina's van deze website. Voor de gegevens die hierbij worden geregistreerd, geldt deze privacyverklaring

Waar worden uw gegevens voor gebruikt

Gemeente Tilburg verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties. In de volgende situaties verwerkt de gemeente persoonsgegevens:

 • Wanneer de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Dat zijn:
  - toestemming
  - overeenkomst  
  - wettelijke verplichting  
  - gerechtvaardigd belang   
  - publiekrechtelijke taak
 • Afhandelen van aanvragen via contactformulieren op de website.
 • Contact leggen (schriftelijk, per e-mail of telefonisch).
 • Sturen van nieuwsbrieven, op verzoek van de ontvanger.
 • Ter ondersteuning van diensten die u wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website (zie ook cookies)

Waar worden uw gegevens verwerkt

Gegevens worden op servers binnen Nederland verwerkt. 

Toestemming

Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijgt u daar informatie over. U bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:  

 • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzageverzoek indienen (DigiD verplicht) via het webformulier inzageverzoek. Dat vindt u via onderstaande link. De gemeente Tilburg behandelt uw verzoek binnen 1 maand. Open het webformulier inzageverzoek
 • Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.
 • Een verzoek aan de gemeente Tilburg om uw gegevens te verwijderen als de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt dat doen bij de gemeente via de pagina contact. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De gemeente neemt beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens. Zij hebben dit nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Bovendien heeft iedereen die werkt bij de gemeente Tilburg een geheimhoudingsplicht en een integriteitsverklaring ondertekend. Voor gemeenten zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Kijk op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten voor meer informatie. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging. 

Wijzigingen

De gemeente Tilburg kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina.

Contact

Neem contact op met de Functionaris gegevensbescherming als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Tilburg omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Gemeente Tilburg
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
o.v.v. Privacystatement
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
privacy@tilburg.nl