Jeugdsportsubsidie

De gemeente wil sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen. Belangrijk hierin is dat dit betaalbaar blijft. Daarom kunnen sportverenigingen de jeugdsportsubsidie aanvragen. De termijn voor het aanvragen van de subsidie is verstreken. 

Criteria

U kunt de jeugdsportsubsidie aanvragen als uw vereniging:

  • geen winstoogmerk heeft
  • is aangesloten bij een landelijke sportbond of -koepel
  • minstens 30 weken per jaar sportactiviteiten aanbiedt

Voorwaarden

Bij de aanvraag dient u een jeugdledenlijst (4 t/m 17 jaar) toe te voegen. 

Subsidie aanvragen

De subsidie was aan te vragen tot 3 maart via het formulier 'Aanvraag Jeugdsportsubsidie'. Let op: bij een aanvraag met eHerkenning is betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor 2022 is € 228.178,-. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal jeugdleden ten opzichte van het totale aantal leden en het aantal subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Steekproefsgewijs kan er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl.