Monumentenzorg en restauratie

Erfgoed en monumenten dragen bij aan de identiteit en leefbaarheid van onze omgeving. Daarom is het belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Op die manier blijft het ruimtelijk cultureel erfgoed behouden.

Kaart Beschermde monumenten, panden en stadsgezichten

Beschermde monumenten, panden en stadsgezichten

Bekijk de kaart

Subsidie aanvragen

Particuliere eigenaren vragen de subsidie aan met het online formulier Subsidie restauratie monument. Bedrijven en instellingen gebruiken het zakelijke formulier Subsidie restauratie monument.

Voorwaarden

Voor eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is subsidie mogelijk voor een restauratieproject. Wat we onder restauratie verstaan, kunt u lezen in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten. Ook zijn hierin de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen. Toekenning is onder meer afhankelijk van de urgentie en een goedgekeurd plan inclusief financiële onderbouwing. In de Monumentenverordening van de gemeente Tilburg staat wat we onder gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden verstaan.

Rijksmonumenten

Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de rijksoverheid een aantal maatregelen bedacht. Ook de provincie Noord-Brabant speelt daarin een rol. Kijk voor rijksmonumenten dus op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie. Of laat u voorlichten door de gemeente. Voor financiële achtergrondinformatie en regels kan men verder te rade gaan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2023 € 182.350,- beschikbaar. Aanvragen kan het hele jaar door. Behandeling op volgorde van ontvangst.

Zonnepanelen op monumenten

De Gemeente Tilburg werkt op veel gebieden aan verduurzaming. Het opwekken van energie door middel van zonnepanelen hoort daar ook bij. Op panden in de beschermde stads- en dorpsgezichten in Tilburg is het plaatsen van zonnepanelen lastiger. Meestal is het onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. We noemen dat de 'Ja, mits'-aanpak. De gemeente heeft hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld:

Voor meer informatie over zonnepanelen op monumenten of stadsgezichten, stuur een mail naar monumenten@tilburg.nl. Vermeld dan het onderwerp 'zonnepanelen'.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:
Gemeentelijke regeling Algemene Subsidieverordening
Monumentenverordening gemeente Tilburg
Subsidieregeling Restauratie Monumenten

Meer informatie

Voor meer informatie over restauratiesubsidie kunt u contact opnemen met Dirk van Alphen, tel: 013- 542 87 66, e-mail: monumenten@tilburg.nl, of bekijk de beleidsstukken en websites:

Collegebesluit
Collegebesluit Routekaart Ruimtelijk Erfgoed Tilburg 2023

Het uitvoeringsprogramma, het verhaal en de kaart
De Routekaart Ruimtelijk Erfgoed Tilburg 2023

Subsidie van rijksoverheid en provincie
Restauratiefonds