Monumentenzorg en restauratie

Erfgoed en monumenten dragen bij aan de identiteit en leefbaarheid van onze omgeving. Daarom is het belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Op die manier blijft het ruimtelijk cultureel erfgoed behouden.

Subsidie aanvragen

Particuliere eigenaren vragen de subsidie aan met het online formulier Subsidie restauratie monument. Bedrijven en instellingen gebruiken het zakelijke formulier Subsidie restauratie monument.

Beschermde monumenten, panden en stadsgezichten

Voorwaarden

Voor eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is subsidie mogelijk voor een restauratieproject. Wat we onder restauratie verstaan, kunt u lezen in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten. Ook zijn hierin de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen. Toekenning is onder meer afhankelijk van de urgentie en een goedgekeurd plan inclusief financiële onderbouwing. In de Monumentenverordening van de gemeente Tilburg staat wat we onder gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden verstaan.

Rijksmonumenten

Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de rijksoverheid een aantal maatregelen bedacht. Ook de provincie Noord-Brabant speelt daarin een rol. Kijk voor rijksmonumenten dus op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie. Of laat u voorlichten door de gemeente. Voor financiële achtergrondinformatie en regels kan men verder te rade gaan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2023 € 182.350,- beschikbaar. Aanvragen kan het hele jaar door. Behandeling op volgorde van ontvangst.

Zonnepanelen op monumenten

De Gemeente Tilburg werkt op veel gebieden aan verduurzaming. Het opwekken van energie door middel van zonnepanelen hoort daar ook bij. Op panden in de beschermde stads- en dorpsgezichten in Tilburg is het plaatsen van zonnepanelen lastiger. Meestal is het onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. We noemen dat de 'Ja, mits'-aanpak. De gemeente heeft hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld:

  • De plaatsing van zonnepanelen op monumenten of in beschermde stadsgezichten is altijd maatwerk. Het mag geen negatieve gevolgen hebben op het stadsgezicht of de dakvorm. De richtlijn is dat het historische dak of dakvorm herkenbaar blijft.
  • Voor de plaatsing van zonnepanelen op beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten is een omgevingsvergunning verplicht.
  • Zonnepanelen worden bij voorkeur aan de achterkant geplaatst. Aan de voorkant is ook mogelijk, maar alleen als de panelen niet aan de achterkant geplaatst kunnen worden. 
  • Zonnepanelen op niet beschermde monumenten in rijksbeschermde stads- of dorpsgezichten zijn aan de achterkant vergunningsvrij als zij niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voor zonnepanelen op de voorkant is een vergunning altijd verplicht.
  • In een vergunning worden voorwaarden gesteld over het type paneel, de kleur, de hoeveelheid, de afstand van de zonnepanelen tot de bovenkant van het dak, goot en belendingen, het legpatroon, constructieve maatregelen en brandveiligheid. Ook moeten de aanpassingen omkeerbaar zijn. Voor een goede beoordeling zijn technische tekeningen nodig die deze punten duidelijk maken.
  • Het uitgangspunt is dat de zonnepanelen in een eenduidig vlak gelegd worden. Dit betekent een rechthoek of een vierkant en geen afwijkende vormen. De panelen mogen bijvoorbeeld niet om een dakkapel of regenpijp heen gelegd worden.

Voor meer informatie over zonnepanelen op monumenten of stadsgezichten, stuur een mail naar monumenten@tilburg.nl. Vermeld dan het onderwerp 'zonnepanelen'.

Meer informatie

Voor meer informatie over restauratiesubsidie kunt u contact opnemen met Dirk van Alphen, tel: 013- 542 87 66, e-mail: monumenten@tilburg.nl, of bekijk de beleidsstukken en websites:

Collegebesluit
Collegebesluit Routekaart Ruimtelijk Erfgoed Tilburg 2023

Het uitvoeringsprogramma, het verhaal en de kaart
De Routekaart Ruimtelijk Erfgoed Tilburg 2023

Subsidie van rijksoverheid en provincie
Restauratiefonds