logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bibob

De gemeente Tilburg wil graag zaken doen met integere partijen. De wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een instrument om te beoordelen of vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten of vastgoedtransacties naar integere partijen gaan.

Eigen onderzoek gemeente

De Bibob-toets begint met een eigen onderzoek door de gemeente via een Bibob-vragenformulier. Dit kunt u per e-mail opvragen via bibob@tilburg.nl. Dit formulier levert u ingevuld en ondertekend in, samen met de documenten en bewijsstukken die worden gevraagd. Er kunnen nog aanvullende gegevens worden opgevraagd. Het onderzoek bestaat uit controle en analyse van:

 • de aangeleverde stukken
 • opgevraagde justitiële documentatie en politiegegevens
 • alle beschikbare informatie binnen de gemeentelijke organisatie
 • overige relevante openbare en gesloten bronnen

Als dit onderzoek niet genoeg uitsluitsel geeft over de mate van gevaar dat bijvoorbeeld een vergunning wordt gebruikt voor het witwassen van geld, dan kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Hierover krijgt u een brief. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen inschakeling van het Landelijk Bureau Bibob. Wel kunt u uw vergunningaanvraag intrekken.

Adviesaanvraag Landelijk Bureau Bibob

Een advies bij het Landelijk Bureau Bibob wordt aangevraagd als:

 • na eigen onderzoek vragen blijven bestaan omtrent de betrokkene, of aan betrokkene gerelateerde personen zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 van de wet
 • na eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur
 • na eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering
 • de officier van justitie gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid op grond van artikel 26 van de wet
 • informatie is verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
 • andere relevante informatie daartoe aanleiding geeft

Het Landelijk Bureau Bibob doet onderzoek naar uw integriteit en die van uw zakelijke relaties, en geeft daarover advies. Daarbij probeert het Landelijk Bureau Bibob zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy en die van uw zakelijke relaties. Het Landelijk Bureau Bibob baseert haar advies op openbare en gesloten bronnen.

Het Landelijk Bureau Bibob is een onderdeel van Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Een Bibob-toets wordt uitgevoerd bij diverse vergunningen en bij subsidies, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties als er aanleiding bestaat volgens:

 • (eigen) ambtelijke informatie
 • informatie verkregen van het Landelijk Bureau Bibob
 • informatie verkregen van één van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
 • informatie verkregen van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob
 • andere relevante signalen

Voor de aanvraag van vergunningen zijn er een aantal categorieën die altijd worden onderworpen aan een Bibob-toets. Welke dat zijn, leest u hieronder.

De volgende vergunningaanvragen worden altijd onderworpen aan een Bibob-toets:

 • vergunning Alcoholwet, tenzij sprake is van wijziging van leidinggevende als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet (niet zijnde de exploitant zelf), para-commerciële inrichtingen of slijterijen
 • evenementenvergunning voor een vechtsportgala uit de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)
 • exploitatievergunning (waaronder horeca, coffeeshops) uit de APV
 • exploitatievergunning voor smart- en headshops uit de APV
 • vergunningplichtige aangewezen bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen uit de APV
 • vergunning voor een seksinrichting en dergelijke uit de APV
 • speelautomatenhalvergunning als bedoeld in artikel 30b en 30h van de Wet op de kansspelen.

Bouwwerken met de functie wonen

Er is een Bibob-toets bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk met de functie wonen, als de bouwsom meer dan € 500.000,- excl. btw is. De bouwsom wordt door de gemeente berekend. Een bouwwerk met de functie wonen is bv. een woning, wooncomplex, appartementencomplex of bouwproject van meer woningen. Voor een bouwproject van meer woningen telt de totale bouwsom van het hele project.

Cumulatie bij bouwwerken met de functie wonen

Als een aanvrager binnen één jaar na de eerste aanvraag meerdere aanvragen doet, met een bouwsom van meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- excl. btw, zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

Bouwwerken voor bedrijfsmatige activiteiten

Onderstaande bedrijfsmatige activiteiten zijn gevoelig voor criminele invloeden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwwerk voor deze activiteiten wordt getoetst als de bouwsom meer is dan € 50.000,- excl. btw. Deze lijst risicocategorieën wordt aangepast als hier aanleiding voor is.

Risicocategorieën

 • Hotels
 • Kamerverhuurbedrijven (kamerverhuur- en/of logiespanden waarbij sprake is van 5 of meer kamers)
 • Pensions
 • Horecabedrijven
 • Coffeeshops
 • Prostitutiebedrijven
 • Darkrooms
 • Seksbioscopen
 • Sekswinkels
 • Erotische massagesalons
 • Smartshops
 • Headshops
 • Speelautomatenhallen
 • Gamecenters
 • Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven
 • Autohandel (verkoop en verhuur)
 • Sloopbedrijven
 • Autodemontagebedrijven
 • Vuurwerkbranche

Cumulatie bij bouwwerken voor bedrijfsmatige activiteiten

Als een aanvrager binnen één jaar na de eerste aanvraag meerdere aanvragen doet, met een bouwsom van minder dan € 50.000,- exclusief btw, zal op de 4e aanvraag voor een omgevingsvergunning van dezelfde aanvrager een Bibob-toets plaatsvinden.

Geen Bibob-toets

Als dezelfde aanvrager afgelopen 2 jaar al een positieve uitkomst kreeg op een Bibob-toets, wordt de toets niet opnieuw uitgevoerd voor een nieuwe aanvraag met ongewijzigde omstandigheden (in bedrijfsstructuur, financiering, zakelijke partners etc.). Er is doorgaans ook geen Bibob-toets als een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties.

Een Bibob-toets wordt uitgevoerd bij de aanvraag om omgevingsvergunningen Milieu door inrichtingen van de categorieën 12, 25 en 28 van Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Een Bibob-toets kan worden uitgevoerd met betrekking tot een aanvraag voor een omzettingsvergunning, onttrekkingsvergunning en de kadastrale splitsingsvergunning.

Een Bibob-advies kan 3 conclusies hebben:
-  Er bestaat geen gevaar dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De vergunning kan gewoon verleend worden.
-  Er bestaat mindere mate van gevaar. In dat geval kan de gemeente extra voorwaarden verbinden aan de te verlenen vergunning.
-  Er bestaat ernstig gevaar. De gemeente kan de vergunning weigeren of intrekken.

Heeft u nog vragen, stuur dan een bericht naar vergunningen@tilburg.nl.
Wilt u meer weten over het gemeentelijk Bibob-beleid, stuur dan een mail naar bibob@tilburg.nl.