logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt dat de gemeente Tilburg steeds meer publieke informatie openbaar maakt. Bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen. Tip: lees eerst de informatie op deze pagina. Veel documenten zijn namelijk al openbaar.

Woo-verzoek indienen voor inwoners

Voor als je als inwoner informatie openbaar wil laten maken

Woo-verzoek inwoners

Woo-verzoek indienen voor ondernemers

Voor als je als ondernemer informatie openbaar wil laten maken

Woo-verzoek ondernemers

Welke soorten informatieverzoeken zijn er?

Een Woo-verzoek doet u als wilt dat de gemeente bepaalde informatie openbaar maakt. Wilt u alleen informatie voor of over u zelf? Dan zijn er andere verzoeken die u kunt doen:

a) Een informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of om bezwaar te maken tegen een beslissing van de gemeente. Of u wil een afschrift ontvangen van een vergunning. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar info@tilburg.nl. Met als onderwerp: Informatieverzoek. Als u een informatieverzoek doet, dan volgt er geen officieel besluit van de gemeente. U kunt dan dus ook geen bezwaar maken of in beroep gaan. Bij een Woo-verzoek volgt er wel een officieel besluit van de gemeente.

b) Inzage in uw dossier vanuit de Participatiewet

Daarover leest u meer op de pagina 'Betaling uitkering' op deze website. Bezoek de pagina Betaling uitkering >

c) Informatie over de gegevens die wij van u verwerken in het kader van de AVG

Daarover leest u meer op de pagina Privacystatement op deze website. Bezoek de pagina Privacystatement >

Documenten die al openbaar gemaakt zijn

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. In de tabel hieronder staan de websites waar u gepubliceerde documenten kunt vinden:

Soort infoVindplek voor inwonersGrondslag
Raadsinformatie: waaronder agenda met voorstellen (vergaderstukken), opname openbare vergadering, vragen aan het College, dossiersraadtilburg.nl
raadsinformatie.nl
 
Besluitenlijst van de gemeenteraad (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Notulen van de gemeenteraad (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en wethouders met voorstellen: vanaf 2003 (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Commissiebesluiten (in het Bestuurs Informatie Systeem)Bestuurs Informatie SysteemGemeentewet
Rapporten en verslagen Rekenkamer, Ontwerp begroting, Jaarverslag en JaarrekeningRekenkamer TilburgGemeentewet
Nevenfuncties en inkomsten van de wethoudersCollege van B&W (en dan per wethouder op hun eigen pagina) of ter inzage in het StadhuisGemeentewet
Nevenfuncties van de burgemeester en informatie over zijn inkomenBurgemeester Theo WeteringsGemeentewet
Nevenfuncties directeuren en afdelingshoofdenNevenfuncties directeuren en afdelingshoofdenEigen beleid
Bestuurskosten College B&WBestuurskosten B&WIntegriteitsbeleid
Kadernota's en beleidsstukkenOverzicht kadernota's en beleidsstukkenEigen beleid
Deelname aan Europese projectenEuropese projectenEigen beleid
VerkiezingenVerkiezingenKieswet
Bekendmakingen en kennisgevingen, regelgevingen en verordeningen TilburgOverheid.nlWEP
Omgevingsvergunningen (en voorgangers, bouw, kap, milieu, hinderwet etc.)Omgevingsvergunningen ter inzageWro
Bestemmingsplannen - vastgesteldRuimtelijke plannen in procedureWro
Bestemmingsplannen - in wording (incl. exploitatieplannen)Ruimtelijke plannen in procedureWro
Overzicht van alle tot de gemeente behorende websites inclusief de toegankelijkheidsverklaringenToegankelijkheid
Register toegankelijkheidsverklaringen
BDTO
Historische informatieRegionaal Archief TilburgArchiefwet

Een Woo-verzoek doen

Wilt u dat bepaalde documenten openbaar worden gemaakt? Dien dan digitaal een Woo-verzoek in. Een Woo-verzoek doet u als:

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

U kunt dit doen via de roze knop bovenaan deze pagina. Er is een knop voor inwoners (inloggen mét DigiD of zonder DigiD) em voor ondernemers (inloggen mét Eherkenning of zonder Eherkenning).

Als de behandelend ambtenaar na ontvangst vragen heeft, dan belt hij u. Het is daarom handig als u ook uw telefoonnummer doorgeeft. 

Vragen over de Woo

Twijfelt u of het om een Woo-verzoek gaat? Neem dat contact op met de Woo-contactpersoon bij de gemeente Tilburg: contactpersoonwoo@tilburg.nl. U kunt ook terecht bij de contactpersoon voor vragen over:

Zet in de mail aan de contactpersoon ook uw telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Het kan handig zijn om even te bellen. We beantwoorden vragen binnen 3 werkdagen. Duur het langer? Dan krijgt u daarover bericht.

Ná uw Woo-verzoek

Nadat u een Woo-verzoek hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk een bericht van de persoon die uw verzoek behandelt. Als u DigiD heeft, kunt u de voortgang van uw verzoek volgen op MijnGemeente.

Bezoek MijnGemeente op deze website >

Ook journalisten kunnen de Wet Open Overheid gebruiken om informatie te verzamelen. Het is een van de instrumenten om aan informatie te komen. In Tilburg is het goed gebruik dat een journalist eerst contact opneemt met woordvoering van de gemeente Tilburg en het informatieverzoek in de vorm van een persvraag stelt. Vanzelfsprekend staat het een journalist altijd vrij om een Woo-verzoek in te dienen. 

Hoe werkt het stellen van een persvraag?

Persvragen worden meestal dezelfde dag beantwoord. Duurt de beantwoording langer, dan worden daarover in goed overleg afspraken gemaakt. Deze termijnen zijn altijd korter dan de formele Woo-termijn van 4 weken. Over de vorm waarin de informatie gedeeld wordt, kunnen afspraken gemaakt worden (schriftelijk, interview etc.). Voordat een journalist tot een informatieverzoek overgaat, kan hij/zij in Tilburg indien gewenst sparren met een woordvoerder om tot een scherpere vraagstelling te komen.

Contact met een woordvoerder

Een persvraag stellen kan via mail woordvoering@tilburg.nl of telefoon 013 - 542 94 27.

Niet alles is openbaar. Antwoorden op Woo-verzoeken worden bijna altijd openbaar gemaakt.

De documenten die u ontvangt via een Woo-verzoek, maken we ook openbaar voor iedereen. Uiteraard beschermen we daarbij gevoelige informatie.

De Wet open overheid bepaalt welke (gevoelige) informatie we niet openbaar mogen maken: bijzondere persoonsgegevens zoals over gezondheid of seksuele geaardheid, en sommige gemeentelijke documenten met beleidsopvattingen. Sommige informatie mogen we alleen voor een deel openbaar maken. In die gevallen maken we delen van documenten zwart. Door deze wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat we uw Woo-verzoek helemaal of voor een deel afwijzen. Dat vertellen we u in het Woo-besluit dat u van ons krijgt.