Subsidie Talentontwikkeling in de sport

Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van talentontwikkeling in de sport met behulp van talentcentra. Het doel van de deze talentcentra is om groepen talenten samen te laten trainen in Tilburg. Dit gebeurt áltijd onder begeleiding van de desbetreffende sportbond. Ook talentcentra in oprichting kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Met de subsidie kunnen erkende talentcentra (een deel van hun) accommodatiekosten financieren. Per talentcentrum kan er maximaal €25.000 worden aangevraagd. U kunt de subsidie momenteel niet meer aanvragen. Dit kan weer vanaf 1 januari 2024.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan onderstaande criteria voldoen:

 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van een talentcentrum voor topsportontwikkeling.
 • De activiteiten van het talentcentrum moeten in de gemeente Tilburg plaats vinden. Daarnaast komt ook de roeibaan bij de Beekse Bergen in aanmerking. De roeibaan wordt namelijk hoofdzakelijk gebruikt door Tilburgse sporters.
 • Uw talentcentrum richt zich op een (potentiële) Olympische sport.
 • Een door NOC*NSF erkende sportbond dient het talentcentrum (in oprichting) te erkennen.
 • Er moet tenminste 1 lid van een Tilburgse sportvereniging en/of 1 talent uit de regio Hart van Brabant deelnemen aan het talentenprogramma.
 • De begroting dient reëel en sluitend te zijn en er moet een transparant dekkingsplan voorgelegd worden.
 • De gemeentelijke subsidie dient ingezet te worden als cofinanciering. Dit betekent dat het talentcentrum voor tenminste 50% andere inkomensbronnen moet hebben.
 • Toekenningen vinden plaats voor een periode van maximaal 4 jaar en met een maximale hoogte van € 25.000,- per jaar per aanvrager.
 • Uit de begroting moet blijken dat de inkomsten niet hoger zijn dan de uitgaven.
 • Betaald voetbalorganisaties worden uitgesloten.
 • Als u de aanvraag indient moet er voldaan worden aan de gestelde tegenprestaties.

Procedure en voorwaarden

 • De subsidieregeling wordt 1 keer per vier jaar opengesteld, De eerste keer geldt de subsidie voor drie jaren: van 2022 t/m 2024. Vervolgens van 2025 t/m 2028, van 2029 t/m 2032 en zo verder.
 • Alle aanvragen die voor de sluitingsdatum zijn ingediend, worden behandeld.
 • Indien nodig wordt de aanvraag getoetst bij de betreffende sportbond, Team NL Zuid, sportvereniging en/of andere deskundigen.
 • Als het totaalbedrag van de, op basis van de ingediende aanvragen, beoogde toekenningen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld en toegekend.
 • Voor elke aanvraagperiode wordt het subsidiebudget van het dan geldende eerste subsidiejaar als uitgangspunt gehanteerd om het subsidieplafond te bepalen. Voor de periode 2022-2024 is dat dus het jaar 2022, voor de periode 2025-2028 het jaar 2025 en zo verder. 
 • Het college beslist op de aanvraag voor een subsidie volgens de subsidieverordening welke vaststelling tot eind december mogelijk maakt.
 • De eerste betaling vindt plaats binnen zes weken na besluitvorming.
 • Op 1 januari 2024 komt op deze pagina een link beschikbaar waarmee u de subsidie kunt aanvragen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal door een e-mail te sturen naar subsidies@tilburg.nl met vermelding van 'Talentontwikkeling in de sport' in het onderwerp.