U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Jeugdhulp

Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien en opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp verwachten we dan ook dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen beschikbaar om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

Wie stel ik mijn vragen?

Heeft u een vraag  over uw kind? Bijvoorbeeld over opvoeding, school, echtscheiding of huiselijk geweld? Kijk dan voor informatie en tips op www.t-helpt.nl. Komt u er zelf of met hulp uit uw omgeving niet uit? Dan kunt u zonder verwijzing terecht bij het IMW, MEE, de GGD, Loket Z of Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg. Samen met de wijkverpleegkundigen vormen zij de toegang voor ondersteuningsvragen. Deze ondersteuning is gratis. Weet u niet bij welke organisatie uw vraag over uw kind thuis hoort, begin dan bij het IMW. Meer over (de werkwijze van) de toegang voor ondersteuningsvragen.

Verlengen jeugdhulp

Heeft u (uw kind) een indicatie voor jeugdhulp, dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw contactpersoon bij de toegang voor ondersteuningsvragen voor een herbeoordeling of herindicatie.

Klachten jeugdhulp

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is. Een klacht indienen over medewerker gemeente Tilburg. Een onafhankelijke cliëntondersteuner, kan u daarbij helpen. Wilt u gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner? E-mail naar onafhankelijkeclientondersteuning@meeregiotilburg.nl of bel 013-542 41 00.

Bezwaar jeugdhulp

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Jeugdwet dient uw contactpersoon -op basis van het plan van aanpak- een aanvraag in bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beschikking van de gemeente (het besluit), dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Leg in uw bezwaarschrift uit om welke beschikking het gaat en waarom u het oneens bent. U kunt een onafhankelijk cliëntondersteuner vragen u hierbij te helpen.

Jeugdhulp vanaf 18 jaar

Ontvang je jeugdhulp via de gemeente en word je binnenkort 18 jaar? Dan val je niet meer onder de Jeugdwet. Heb je ook na je 18e jaar zorg of ondersteuning nodig, dan kan dat via een andere wet geregeld worden. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem uiterlijk een half jaar voordat je 18 jaar wordt contact op met je begeleider of zorgverlener.

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp of ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of je zorgen maakt over anderen. De experts van Veilig Thuis zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon 0800 2000 (gratis) of kijk op de website van Veilig Thuis.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen en dus zelf bepalen van wie ze ondersteuning willen. Meer over het pgb