Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf Wmo-zorg of zorg die onder de Jeugdwet valt regelen. U kunt hulp inkopen bij een professionele zorgverlener of bij mensen in uw eigen omgeving.

Verschil zorg in natura en pgb

In het kort komt het hierop neer: met zorg in natura regelt de gemeente alles. Dan krijgt u hulp of ondersteuning van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Met een pgb regelt u alles zelf.

Voorwaarden pgb van de gemeente

De keuze voor een pgb maakt u altijd samen met uw contactpersoon van de toegang. De voorwaarden voor een pgb-Jeugdwet en pgb-Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde.

 • U heeft al een Jeugdwet of Wmo indicatie
 • U kunt zelf het budget beheren, zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen, dat mag alleen niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp gaat verlenen. Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie
 • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt en het resultaat dat daarin staat omschreven
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen
 • Een pgb is alleen mogelijk voor (een aantal) individuele voorzieningen en bijvoorbeeld niet voor hulp aan huis of een Wmo-pas voor regiovervoer.

Een pgb aanvragen

Tijdens de aanvraag maakt u samen met uw contactpersoon van de toegang afspraken over wat u nodig hebt en waarvoor. Die afspraken zijn vastgelegd in een plan van aanpak. Daarna gaat u zelf aan de slag. Korte handleiding pgb aanvragen (PDF, 42,2 KB).

 1. U regelt zelf de inkoop van ondersteuning en u houdt zich aan de voorwaarden
 2. U maakt zelf prijsafspraken met de zorgverlener
 3. Samen met uw zorgverlener legt u de afspraken vast in een zorgovereenkomst van de SVB (verplicht) 
 4. Samen met uw zorgverlener legt u de afspraken vast in het budgetplan
  - Budgetplan Wmo Beschermd Wonen (PDF, 182,1 KB)
  - Budgetplan Wmo 2020 (PDF, 220,6 KB)
  - Budgetplan Jeugdhulp 2020 (PDF, 709,4 KB)
  Bij jeugdhulp en beschermd wonen moet de zorgverlener aan de kwaliteitseisen voldoen die in het budgetplan staan beschreven. U moet er voor zorgen dat de zorgverlener de kwaliteitseisen ondertekent, want daarmee verklaart de zorgverlener dat aan de eisen wordt voldaan. Kan de zorgverlener niet aan de eisen voldoen, dan moet u op zoek gaan naar een andere zorgverlener.  
 5. Met het ondertekend budgetplan en ondertekend plan van aanpak gaat u terug naar uw contactpersoon van de toegang. Als alles goed is ingevuld wordt er bij de gemeente een beschikking aangevraagd
 6. U stuurt een kopie van de zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 7. U ontvangt binnen 2 weken een beschikking van de gemeente

Uitgaven en betalingen pgb

Uw pgb wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s), dit wordt ook wel trekkingsrecht genoemd. De SVB betaalt pas nadat u de factuur van de zorgverlener hebt goedgekeurd. Iedere maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het resterend budget. U kunt het saldo en uw betalingen ook bekijken via Mijn PGB. Aan het einde van het jaar krijgt de gemeente het budget terug dat u niet hebt gebruikt. Om uw zorgverlener te kunnen betalen heeft de SVB een kopie nodig van de zorgovereenkomst.

Tarieven en hoogte pgb

Uw contactpersoon van de toegang bepaalt de hoogte van het pgb. Daarbij wordt gekeken naar de voorziening, uw beperking, het type zorgverlener en het aantal uren/dagdelen zorg dat nodig is. Onder aan deze pagina kunt u de tarieven inzien of downloaden.

Eigen bijdrage en pgb

Of u een eigen bijdrage betaalt is afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb ontvangt. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Iedere 4 weken ontvangt u een factuur van het CAK die u zelf betaalt. Het pgb mag u niet gebruiken om uw eigen bijdrage te betalen. Voor een pgb-Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage. Voor Wmo-zorg betaalt u maximaal 17,50 euro per 4 weken (19 euro in 2020). Lees meer over de veranderingen via hetCAK.nl.

Verlenging pgb

Loopt uw indicatie af in 2019? Neem dan 8 weken voor de einddatum contact op met de toegang voor een afspraak voor een herindicatie.

Meldpunt zorg

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Zoals twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken. Bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.