U bevindt zich op:Ondernemers /Milieu / Bodemsanering en -onderzoek

Bodemsanering en -onderzoek

Bodemonderzoek is onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater. Bij bodemsanering worden er maatregelen getroffen om de bodemverontreiniging van een locatie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Onderzoeken of saneren

Bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld. Zij nemen grond- en/of grondwatermonsters, laten enkele monsters analyseren en beschrijven in een rapport wat de resultaten zijn.

Bodemsanering gebeurt vaak bij de aanvraag van een vergunning, uitgifte van grond of het vermoeden van een ondergrondse tank. Maar ook als de gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de grond vermoedt. De gemeente beoordeelt dan of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

De kosten voor een bodemonderzoek zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de oppervlakte. De gemeente raadt u aan altijd bij meerdere adviesbureaus offertes aan te vragen. De benodigde meldingsformulieren voor een saneringstraject staan op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De OMWB handelt deze meldingen namens de gemeente af.

Besluit bodemkwaliteit

De regels voor grond- en bouwstoffen staan in het Besluit bodemkwaliteit (voorheen 'Bouwstoffenbesluit').

Met dit besluit wordt bodemvervuiling tegengegaan en hergebruik van bouwstoffen bevorderd. Voorbeelden van bouwstoffen zijn: klinkers, bakstenen, asfalt, beton, granulaat en slakken. Het besluit biedt mogelijkheden om licht vervuilde grond en niet vervuilde bouwstoffen toe te passen in een (bouw)werk. Het doel van het besluit is te vermijden dat de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater verontreinigd raken. Voor het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie geldt gebiedsspecifiek beleid. Dit staat in de nota bodembeheer.

Controle op PFAS

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft besloten dat alle afgegraven grond voortaan (sinds 8 juli 2019) standaard op PFAS wordt gecontroleerd. PFAS staat voor Poly- en Perfluoralkystoffen. Deze stoffen zitten in onder andere in verf, blusschuim en de antiaanbaklaag van pannen en pizzadozen. Ze zijn slecht biologisch afbreekbaar en blijven dus lang in de grond zitten als ze daarin terecht komen.

Er is in Nederland maar een laboratorium dat bevoegd en bekwaam is om grond op sporen van PFAS te testen. Hoogstwaarschijnlijk kan dit lab het grote aantal aanvragen dat bij hen binnenkomt niet allemaal tegelijk verwerken. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat projecten vertraging oplopen.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met de projectgroep PFAS van de gemeente Tilburg door een mail te sturen naar: PFAS@tilburg.nl.

Ga naar de website van Bodem+ voor uitgebreidere informatie over het nieuwe handelingskader PFAS. Veel gestelde vragen en de daarbij passende antwoorden over het nieuwe handelingskader PFAS zijn te vinden op de website van het RIVM.