U bevindt zich op:Ondernemers /Milieu / Bodemsanering en -onderzoek

Bodemsanering en -onderzoek

Bodemonderzoek is onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater. Bij bodemsanering worden er maatregelen getroffen om de bodemverontreiniging van een locatie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Onderzoeken of saneren

Bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld. Zij nemen grond- en/of grondwatermonsters, laten enkele monsters analyseren en beschrijven in een rapport wat de resultaten zijn.

Bodemsanering gebeurt vaak bij de aanvraag van een vergunning, uitgifte van grond of het vermoeden van een ondergrondse tank. Maar ook als de gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de grond vermoedt. De gemeente beoordeelt dan of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

De kosten voor een bodemonderzoek zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de oppervlakte. De gemeente raadt u aan altijd bij meerdere adviesbureaus offertes aan te vragen. De benodigde meldingsformulieren voor een saneringstraject staan op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De OMWB handelt deze meldingen namens de gemeente af.

Besluit bodemkwaliteit

De regels voor grond- en bouwstoffen staan in het Besluit bodemkwaliteit (pdf, 134,5 KB) (voorheen 'Bouwstoffenbesluit').

Met dit besluit wordt bodemvervuiling tegengegaan en hergebruik van bouwstoffen bevorderd. Voorbeelden van bouwstoffen zijn: klinkers, bakstenen, asfalt, beton, granulaat en slakken. Het besluit biedt mogelijkheden om licht vervuilde grond en niet vervuilde bouwstoffen toe te passen in een (bouw)werk. Het doel van het besluit is te vermijden dat de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater verontreinigd raken. Voor het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie geldt gebiedsspecifiek beleid. Dit staat in de nota bodembeheer (pdf, 22,3 MB).