logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bodemsanering en -onderzoek

Bodemonderzoek is onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater. Bij bodemsanering worden maatregelen getroffen om de bodemverontreiniging van een locatie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Onderzoeken of saneren

Bodemonderzoek gebeurt vaak bij de aanvraag van een vergunning, verkoop of het vermoeden van vervuilde grond. Bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld. Zij doen vooronderzoek, nemen grond- en/of grondwatermonsters, laten enkele monsters analyseren en beschrijven in een rapport wat de resultaten zijn. De kosten voor een bodemonderzoek zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de oppervlakte. De gemeente raadt u aan altijd bij meerdere adviesbureaus offertes aan te vragen

De gemeente beoordeelt onder welke voorwaarden u bij bodemverontreiniging mag bouwen. Bij ernstige of sterke verontreiniging is vaak bodemsanering nodig. Als de verontreiniging gevaarlijk is, moet deze zo snel mogelijk worden gesaneerd. Dit komt gelukkig weinig voor.

De benodigde informatie voor een saneringstraject staan op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De OMWB handelt meldingen over bodemsanering namens de gemeente af.

Hergebruik grond en bouwstoffen

De landelijke regels voor grond en bouwstoffen zijn te vinden op het Informatiepunt Leefomgeving.

Met deze algemene regels wordt bodemvervuiling tegengegaan en hergebruik van bouwstoffen bevorderd. Voorbeelden van bouwstoffen zijn: klinkers, bakstenen, asfalt, beton, granulaat en slakken. De algemene regels bieden mogelijkheden om licht vervuilde grond en niet vervuilde bouwstoffen toe te passen in een (bouw)werk. Het doel van de regels is te vermijden dat de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater verontreinigd raken. Voor het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie in Tilburg gelden maatwerkregels. Dit staat in de nota bodembeheer.

Onderdeel van de nota bodembeheer is de ‘Bodemkwaliteitskaart’, met ontgravings- en toepassingskaarten. Op de ontgravingskaarten staat de te verwachten kwaliteit voor als grond wordt ontgraven. Op de toepassingskaarten staan de kwaliteitseisen waaraan grond moet voldoen als deze ergens wordt toegepast of hergebruikt. De bodemkwaliteitskaart moet worden gebruikt in combinatie met de Nota bodembeheer.

PFAS

In het 'Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' zijn landelijke achtergrond- en toepassingswaarden voor PFAS-houdende grond vastgesteld. De landelijke waarden zijn hoger dan de gemiddelde waarden die in Tilburg worden aangetroffen. Op een enkele uitzondering na zijn deze waarden ook hoger dan de gebiedsspecifieke toepassingswaarden uit de Nota bodembeheer. In de Bodemkwaliteitskaart 2024 zijn de gebiedsspecifieke toepassingswaarden daarom vervangen door de landelijke achtergrondwaarden. Tilburg volgt daarmee het landelijke beleid. 

Websites