Bodemsanering en -onderzoek

Bodemonderzoek is onderzoek naar de aanwezigheid van mogelijke verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater. Bij bodemsanering worden er maatregelen getroffen om de bodemverontreiniging van een locatie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Onderzoeken of saneren

Bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn richtlijnen voor opgesteld. Zij doen vooronderzoek, nemen grond- en/of grondwatermonsters, laten enkele monsters analyseren en beschrijven in een rapport wat de resultaten zijn.

Bodemonderzoek gebeurt vaak bij de aanvraag van een vergunning, verkoop of het vermoeden van vervuilde grond. De gemeente beoordeelt onder welke voorwaarden u bij bodemverontreiniging mag bouwen. Bij ernstige of sterke verontreiniging is vaak bodemsanering nodig. Als de verontreiniging gevaarlijk is, moet deze zo snel mogelijk worden gesaneerd. Dit komt gelukkig weinig voor.

De kosten voor een bodemonderzoek zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de oppervlakte. De gemeente raadt u aan altijd bij meerdere adviesbureaus offertes aan te vragen. De benodigde meldingsformulieren voor een saneringstraject staan op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De OMWB handelt deze meldingen namens de gemeente af.

Besluit bodemkwaliteit

De regels voor grond en bouwstoffen zijn te vinden op het Kennisplein Besluit bodemkwaliteit.

Met dit besluit wordt bodemvervuiling tegengegaan en hergebruik van bouwstoffen bevorderd. Voorbeelden van bouwstoffen zijn: klinkers, bakstenen, asfalt, beton, granulaat en slakken. Het besluit biedt mogelijkheden om licht vervuilde grond en niet vervuilde bouwstoffen toe te passen in een (bouw)werk. Het doel van het besluit is te vermijden dat de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater verontreinigd raken. Voor het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie geldt gebiedsspecifiek beleid. Dit staat in de nota bodembeheer.

Bodemkwaliteitskaart
Bekijk de kaart

Onderdeel van de nota bodembeheer is de ‘Bodemkwaliteitskaart’, met ontgravings- en toepassingskaarten. Op de ontgravingskaarten staat de te verwachten kwaliteit voor als grond wordt ontgraven. Op de toepassingskaarten staan de kwaliteitseisen waaraan grond moet voldoen als deze ergens wordt toegepast of hergebruikt. De bodemkwaliteitskaart moet altijd worden gebruikt in combinatie met de Nota bodembeheer.

PFAS

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft besloten dat alle afgegraven grond sinds 8 juli 2019 standaard op PFAS moet worden gecontroleerd. PFAS staat voor Poly- en Perfluoralkystoffen. Deze stoffen zitten in onder andere in verf, blusschuim en de antiaanbaklaag van pannen en pizzadozen. Ze zijn slecht biologisch afbreekbaar en blijven dus lang in de grond zitten als ze daarin terecht komen.

Het ministerie van Milieu en Wonen heeft de zogenoemde PFAS-norm fors verhoogd om de bouw vlot te trekken. De norm is verachtvoudigd naar 0,8 microgram per kilo grond. Hierdoor zijn er weer meer toepassingsmogelijkheden voor grond en bagger en komt de grondmarkt weer op gang.

Tilburg laat in de tussentijd een aanvulling van de bodemkwaliteitskaart op PFAS uitvoeren. Als deze nieuwe kwaliteitskaart een homogeen beeld geeft, kan dat betekenen dat er geen apart onderzoek op PFAS meer nodig is.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met de projectgroep PFAS van de gemeente Tilburg door een mail te sturen naar: PFAS@tilburg.nl.

Of kijk voor meer informatie op een van de onderstaande websites.