De Omgevingscommissie

De Omgevingscommissie adviseert over bouwplannen, stedenbouwkundige plannen, ontwerpen voor de openbare ruimte of het hergebruik van monumenten. De commissie gaat met initiatiefnemers of ontwerpers in overleg de grotere bouwplannen en ontwikkelopgaven. 

U heeft bouwplannen

Iedereen met bouwplannen (voor een eigen huis of een nieuw appartementencomplex) controleert op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of het plan past in het bestemmingsplan. Past het niet of is het onduidelijk, dan kunt u een adviesverzoek indienen bij de gemeente. Aan dat adviesverzoek zijn kosten verbonden. De gemeente onderzoekt na een adviesverzoek of uw plan past in het bestemmingsplan. 

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 

Ligt een bouwplan in een welstandsvrij gebied, dan is er geen welstandstoets door de Omgevingscommissie nodig. Ook voor interne verbouwingen en voor ingrepen aan de achterzijde (mits niet gelegen aan de openbare ruimte) is er meestal geen welstandstoets nodig. Het is verstandig om dit na te gaan in de Welstandsnota Tilburg. In de nota vindt u ook een leidraad voor de aanpak van monumenten (11.4)  en ontwerpen voor de Openbare ruimte (10.2.11). Daarin staat beschreven hoe de commissie plannen bekijkt en waar ze op let. 

Voor grote plannen van ontwikkelaars is het noodzakelijk om een principeverzoek in te dienen. Het plan wordt dan eerst besproken in de stuurgroep Stedelijke Ontwikkeling. Zodra het plan daar groen licht krijgt, start de uitwerking. Afhankelijk van de grootte van het plan wordt bij de gemeente een projectleider of een projectmanager toegewezen. 

Werkwijze Omgevingscommissie

De commissie vergadert elke woensdagochtend in de oneven weken. Grotere plannen waarbij meerdere belangen spelen of een mondelinge toelichting nodig is worden besproken in de vergadering met de complete commissie. In overleg met de secretaris wordt bekeken welke behandeling aan de orde is. Kleinere plannen waarvoor criteria zijn opgenomen in de Welstandsnota worden onder mandaat behandeld door de secretaris. Ook plannen waarvoor criteria zijn opgenomen in de Welstandsnota handelt de secretaris af.

De agenda en de vergaderingen van de Omgevingscommissie zijn openbaar. Vaak zijn er geïnteresseerden aanwezig zoals leden van de Heemkundekring en journalisten. In overleg met de secretaris is een vertrouwelijke zitting zonder publiek mogelijk. Denk hierbij aan plannen die nog in een vroeg stadium zijn of waarover de omwonenden nog niet geïnformeerd zijn.   

De Omgevingscommissie gaat graag tijdig met initiatiefnemers in overleg zodat de uitwerking goed past bij de uitgangspunten die de gemeente stelt. Het is mogelijk om vooroverleg te hebben met de Omgevingscommissie; het zogenaamde ‘inspiratieadvies’. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Uiteraard moet het plan voorafgaand aan het inspiratieadvies al getoetst zijn aan het bestemmingsplan (door middel van een adviesverzoek). De timing van de behandeling luistert nauw. Een plan moet niet te vroeg in de commissie besproken worden (zodat omwonenden het in de krant lezen voordat ze door de initiatiefnemer geïnformeerd zijn), maar ook niet te laat. In overleg met de projectleider/projectmanager van de gemeente wordt de behandeling in de Omgevingscommissie geagendeerd.  

Werken aan monumenten

Bij de monumententoets geldt een vergelijkbare aanpak als bij de welstandstoets. Bij monumenten liggen ingrepen, toevoegingen en wijzigingen gevoeliger dan bij nieuwbouw. Maatwerk en specifieke deskundigheid zijn vereist. Monumenten vormen vaak een uitzondering in hun omgeving. Ze hebben vaak specifieke vorm- en stijlkenmerken, die nu juist maken dat een gebouw een monumentale status heeft verkregen. Het is belangrijk om zorgvuldig met deze gebouwen en hun bijzondere waarden om te gaan. Aanpassingen zijn uiteraard niet uitgesloten. Voor vragen over monumenten kunt u terecht bij Joost op 't Hoog (beleidsmedewerker gemeentelijke en rijksmonumenten).