De Omgevingscommissie

De Omgevingscommissie adviseert over bouwplannen, stedenbouwkundige plannen, ontwerpen voor de openbare ruimte of het hergebruik van monumenten. De commissie gaat met initiatiefnemers of ontwerpers in overleg de grotere bouwplannen en ontwikkelopgaven. 

U heeft bouwplannen

Iedereen met bouwplannen (bijvoorbeeld voor een eigen huis of een nieuw appartementencomplex) controleert op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of het plan past in het bestemmingsplan. Past het niet of is het onduidelijk, dan kunt u een adviesverzoek indienen bij de gemeente. Aan dat adviesverzoek zijn kosten verbonden. De gemeente onderzoekt na een adviesverzoek of uw plan past in het bestemmingsplan. 

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 

Ligt een bouwplan in een welstandsvrij gebied, dan is er geen welstandstoets door de Omgevingscommissie nodig. Ook voor interne verbouwingen en voor ingrepen aan de achterzijde (mits niet gelegen aan de openbare ruimte) is er meestal geen welstandstoets nodig. Het is verstandig om dit na te gaan in de Welstandsnota Tilburg. In de nota vindt u ook een leidraad voor de aanpak van monumenten (11.4)  en ontwerpen voor de Openbare ruimte (10.2.11). Daarin staat beschreven hoe de commissie plannen bekijkt en waar ze op let. 

Voor grote plannen van ontwikkelaars is het noodzakelijk om een principeverzoek in te dienen. Het plan wordt dan eerst besproken in de stuurgroep Stedelijke Ontwikkeling. Zodra het plan daar groen licht krijgt, start de uitwerking. Afhankelijk van de grootte van het plan wordt bij de gemeente een projectleider of een projectmanager toegewezen. 

Werkwijze Omgevingscommissie

  • De commissie vergadert elke woensdagochtend in de oneven weken. Grotere plannen worden besproken met de complete commissie. In overleg met de secretaris wordt bekeken welke behandeling aan de orde is. Plannen waarvoor criteria zijn opgenomen in de Welstandsnota worden behandeld door de secretaris.
  • De agenda en de vergaderingen van de Omgevingscommissie zijn openbaar. In overleg met de secretaris is een vertrouwelijke zitting zonder publiek mogelijk. Denk hierbij aan plannen die nog in een vroeg stadium zijn of waarover de omwonenden nog niet geïnformeerd zijn.   
  • Het is mogelijk om vooroverleg te hebben met de Omgevingscommissie; het zogenaamde ‘inspiratieadvies’. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Uiteraard moet het plan voorafgaand aan het inspiratieadvies al getoetst zijn aan het bestemmingsplan (door middel van een adviesverzoek). In overleg met de projectleider/projectmanager van de gemeente wordt de behandeling in de Omgevingscommissie geagendeerd.  
  • Vragen over inrichting van het groen worden door medewerkers van de gemeente beantwoord. Het ontwerp voor de openbare ruimte rond bouwplannen wordt meegenomen bij de welstandtoets door de commissie. 

Voor vragen over de omgevingscommissie kunt u ook terecht bij Reinier Witteveen of Frank de Koning