logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

De Omgevingscommissie

De Omgevingscommissie adviseert over bouwplannen, stedenbouwkundige plannen, ontwerpen voor de openbare ruimte of het hergebruik van monumenten. De commissie gaat met initiatiefnemers of ontwerpers in overleg de grotere bouwplannen en ontwikkelopgaven.

Jaarverslag 2020-2021

2020-2021

Bekijk het jaarverslag

U heeft bouwplannen

Iedereen met bouwplannen (bijvoorbeeld voor een eigen huis of een nieuw appartementencomplex) controleert via het Omgevingsloket of het plan past in het omgevingsplan. Past het niet of is het onduidelijk, dan kunt u een conceptverzoek indienen bij de gemeente. Aan dat conceptverzoek zijn kosten verbonden. De gemeente onderzoekt na een conceptverzoek of uw plan past in het omgevingsplan. 

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 

Ligt een bouwplan in een welstandsvrij gebied, dan is er geen welstandstoets door de Omgevingscommissie nodig. Ook voor interne verbouwingen en voor ingrepen aan de achterzijde (mits niet gelegen aan de openbare ruimte) is er meestal geen welstandstoets nodig. Het is verstandig om dit na te gaan in de Welstandsnota Tilburg. In de nota vindt u ook een leidraad voor de aanpak van monumenten (11.4)  en ontwerpen voor de Openbare ruimte (10.2.11). Daarin staat beschreven hoe de commissie plannen bekijkt en waar ze op let. 

Voor grote plannen van ontwikkelaars is het noodzakelijk om een principeverzoek in te dienen. Het plan wordt dan eerst besproken in de stuurgroep Stedelijke Ontwikkeling. Zodra het plan daar groen licht krijgt, start de uitwerking. Afhankelijk van de grootte van het plan wordt bij de gemeente een projectleider of een projectmanager toegewezen. 

Werkwijze Omgevingscommissie

Uitvoeringsplan Omgevingskwaliteit

Tilburg wil tot 2040 25.000 nieuwe huizen bouwen. Vooral in de zogenoemde binnenstedelijke omgeving en niet in het buitengebied. In het akkoord ‘Meer voor elkaar’ staat dat nieuwe woningen energieneutraal, klimaatadaptief en natuur-inclusief moeten zijn.  

Ruimte beperkt

Er is niet veel ruimte om te bouwen in de gemeente Tilburg. Bovendien willen we ook ruimte houden om op plekken energie op te kunnen wekken, water op te vangen (waterberging) en de gemeente Tilburg moet een groene gemeente blijven. Het komt erop neer elke vierkante meter goed te benutten. Daarom kijkt de gemeente Tilburg bij bouwplannen ook naar de zogenaamde omgevingskwaliteit.

Wat is dat precies, de omgevingskwaliteit?

Bij omgevingskwaliteit kijken we naar het belang van cultureel erfgoed, de architectonische kwaliteit van bouwwerken, de stedenbouwkundige kwaliteit, de kwaliteit van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Het gaat zowel om de menselijke beleving van de fysieke leefomgeving als om de intrinsieke waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten. Bij het bepalen van de omgevingskwaliteit komen sociale en fysieke aspecten samen. Net als natuurlijke en culturele processen. Bij het bepalen van de omgevingskwaliteit staat de ‘omgeving’ altijd centraal. In gesprek gaan met de omgeving, de inwoners van de stad en de dorpen is daarom noodzakelijk. Gesprekken over wat kwaliteit is op een bepaalde plek, voor huidige en toekomstige betrokkenen en over een langere periode.

Uitvoeringsplan

Om duidelijk te krijgen wat we als gemeente precies willen met de omgevingskwaliteit wordt een uitvoeringsplan gemaakt.

Samen met de stad

Het streven naar goede omgevingskwaliteit is niet alleen iets van de gemeente Tilburg zelf, maar moet ook worden ‘gedragen’ door de stad en de dorpen. Bij het maken van het uitvoeringsplan betrekt de gemeente ook de inwoners en ondernemers. Het uitvoeringsplan wordt gemaakt door de professionals van de gemeente in samenwerking met de stad. Ook het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST), ontwikkelaars, ontwerpbureaus en erfgoedorganisaties worden erbij betrokken. In meerdere inspiratiesessies haalt de gemeente ideeën en richtingen op voor het uitvoeringplan. Om verder vorm te geven aan de definitie, visie, ambitie en beleid en tactisch instrumentarium op het gebied van omgevingskwaliteit.

Vragen?

Voor vragen over de omgevingscommissie kunt u ook terecht bij Reinier Witteveen of Frank de Koning