Subsidie Makersfonds 2021-2024

In het Cultuurplan Tilburg 2021-2024 is opgenomen dat de gemeente Tilburg een subsidie inricht onder de titel Makersfonds om directe ondersteuning te bieden aan makers in kunst en cultuur. Dit sluit aan bij de ambitie van Tilburg om een stad van makers te zijn. 

Tweede ronde van de aanvraag start op 3 juli 2023

De tweede ronde van het Makersfonds gaat weer van start. Op maandag 3 juli om 12.00 uur opent de tweede ronde van het Makersfonds 2023. De termijn sluit op maandag 24 juli om 12.00 uur.

Uitgangspunten

Doel is het mogelijk maken dat makers met hun thuisbasis in de gemeente Tilburg zich kunnen ontwikkelen en aan hun ambities kunnen werken. Uitgangspunten van het Makersfonds:

 • Gericht op talenten, experiment en vernieuwing, en actualiteit
 • Bestemd voor projecten van een beperkte financiële omvang en een maximale duur van 2 jaar
 • Staat open voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers
 • Het fonds fungeert als een snelloket

Zie ook Toelichting Makersfonds

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op het Makersfonds dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een individuele aanvrager of collectief van makers kan maximaal één keer per jaar subsidie ontvangen bij het Makersfonds
 • Als de aanvrager twee voorgaande opeenvolgende jaren is gehonoreerd uit het Makersfonds mag geen aanvraag ingediend worden
 • Als leden van een collectief ook individueel subsidie aanvragen, dan is dat voor andere activiteiten dan die van het collectief
 • Als er reeds subsidie is verkregen als basisvoorziening cultuur of kunstenaarsinitiatief, dan kan geen subsidie worden verkregen uit het Makersfonds
 • Om aanspraak te maken op het Makersfonds dient de aanvraag mondeling toegelicht te worden. Mocht dit niet in persoon kunnen dan bieden wij u de mogelijkheid uw aanvraag via Skype toe te lichten
 • Het Makersfonds is een subsidieregeling voor kunstprojecten, u mag alleen een aanvraag indienen voor een project, dat wil zeggen, een in tijd en middelen begrensde culturele activiteit om iets te creëren

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking?

 • professionele makers, zowel individuen als collectieven. Ook professionele makers die vanuit artistieke invalshoek een project realiseren met kunstenaars komen voor subsidie in aanmerking
 • Alleen individuele makers en collectieven die hun thuisbasis hebben in de gemeente Tilburg komen voor subsidie in aanmerking

Beoordelingscriteria

In de beoordeling van de aanvragen gelden de volgende criteria:

 • Artistieke kwaliteit en artistieke ontwikkeling
 • De waarborg van de zakelijke kwaliteit van het project
 • Het aantal keer dat u reeds gehonoreerd bent uit het Makersfonds
 • Weerslag/tegenprestatie/effect in Tilburg

Zie ook Toelichting Makersfonds

Subsidie aanvragen

De wijze van indienen is een snelloket dat als volgt werkt:

 • Het Makersfonds wordt tweemaal per jaar opengesteld. De tweede termijn start op 3 juli om 12:00 uur.
 • Een individuele aanvrager of collectief van makers kan maximaal één keer per jaar subsidie ontvangen bij het Makersfonds
 • Indien een aanvraag is afgewezen in de eerste ronde mag nogmaals een aanvraag ingediend worden in de tweede ronde van het Makersfonds
 • Aanvragen worden op basis van de in de regeling en toelichting omschreven voorwaarden en criteria beoordeeld
 • Op basis van deze beoordeling wordt de volgorde van behandelen bepaald
 • Op basis van deze volgorde worden aanvragers uitgenodigd om op gesprek te komen, deze mondelinge toelichting is een vereiste
 • De aanvragers worden op basis van deze volgorde van behandelen gehonoreerd, mits zij voldoen aan de criteria, tot het subsidieplafond is bereikt
 • Aanvrager motiveert op maximaal 2 A4 voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd, daarbij rekening houdend met de hierboven vermelde beoordelingscriteria. U dient hierin op te nemen: het beoogd effect van het project voor Tilburg en een omschrijving van de activiteiten. Deze projectomschrijving wordt ingediend via het digitaal aanvraagformulier
 • Via het digitaal aanvraagformulier dient de aanvrager ook een projectbegroting met dekkingsplan aan te leveren
 • Via het digitaal aanvraagformulier geeft de aanvrager de volgende informatie op:
  Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en voegt een recente kopie van een bankafschrift (in pdf) toe, waar in ieder geval de tenaamstelling en het rekeningnummer duidelijk op te zien zijn
 • Indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting), dan worden statuten en gegevens Kamer van Koophandel meegestuurd
 • Alleen volgens het digitale aanvraagformulier ingediende aanvragen worden in behandeling genomen

Beoordeling en besluitvorming

De aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria:

 • Na de uiterlijke indiendatum of na de mondelinge toelichting ontvangt u binnen 14 dagen per e-mail uitsluitsel over het ambtelijk advies aan het College van B&W over uw aanvraag, formele afhandeling van uw aanvraag geschiedt binnen 10 weken, met uitzondering van de vakantieperiodes. Direct na indiening van de aanvraag wordt aan aanvrager kenbaar gemaakt of deze uitzondering geldt voor zijn of haar aanvraag
 • Het besluit is opgenomen in de officiële verleningsbeschikking over het al dan niet honoreren van de aanvraag
 • Aan dit besluit kunnen verplichtingen verbonden worden

Beschikbaar budget

De maximale gemeentelijke subsidie bedraagt € 7.500,- voor activiteiten in het project. Het totaal beschikbare budget in 2023 is € 225.000,-. Het Makersfonds wordt verdeeld over twee rondes en het subsidieplafond per ronde is € 112.500,-.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Ga naar www.tilburg.nl/cultuurplan of neem contact op met Bram van den Einden, beleidsmedewerker afdeling Sociaal: 06-25.76.63.63 of via e-mail makersfonds@tilburg.nl.