U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Makersfonds

Subsidie Makersfonds 2017-2018, snelloket voor talenten, experiment en vernieuwing, actualiteit

In het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is opgenomen dat de gemeente Tilburg een subsidie inricht onder de titel Makersfonds om directe ondersteuning te bieden aan makers in kunst en cultuur. Dit sluit aan bij de ambitie van Tilburg om stad van makers te zijn.

Voorwaarden

LET OP: Helaas is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor het Makersfonds 2018. Met de extra verkregen middelen van de Provincie Noord-Brabant worden de reeds ingediende aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst. Met deze extra middelen van de Provincie Noord-Brabant betreft het totale budget van het Makersfonds €200.000,-.

 

Doel is het mogelijk maken dat makers met hun thuisbasis in de gemeente Tilburg zich kunnen ontwikkelen en aan hun ambities kunnen werken. Uitgangspunten van het Makersfonds:

 • Gericht op talenten, experiment en vernieuwing, en actualiteit
 • Bestemd voor projecten van een beperkte financiële omvang en een maximale duur van 2 jaar
 • Staat open voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers
 • Het fonds fungeert als een snelloket
 • Een individuele aanvrager of collectief van makers kan maximaal één keer per jaar subsidie ontvangen voor activiteiten in een project
 • Als leden van een collectief ook individueel subsidie aanvragen, dan is dat voor andere activiteiten dan die van het collectief
 • Als er reeds subsidie is verleend als basisvoorziening cultuur of kunstenaarsinitiatief, dan kan geen subsidie worden verkregen uit het Makersfonds
 • Zie ook Toelichting Makersfonds 2017-2018 (pdf,48KB).

In aanmerking voor subsidie komen:

 • Professionele makers
 • Individuele makers of een collectief van makers
 • Professionele makers die vanuit een artistieke invalshoek een project realiseren met amateurs
 • Makers die hun thuisbasis hebben in de gemeente Tilburg.

Criteria

In de beoordeling van de aanvragen gelden de volgende criteria:

 • Artistieke kwaliteit en artistieke ontwikkeling
 • De waarborg van de zakelijke kwaliteit van het project
 • Het project draagt bij aan de pluriformiteit kunst en cultuur in Tilburg
 • Weerslag/tegenprestatie/effect in Tilburg.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende het jaar door worden ingediend. De wijze van indienen is een snelloket dat als volgt werkt:

 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
 • Aanvrager motiveert op maximaal 2 A4 voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd, daarbij rekening houdend met de hierboven vermelde beoordelingscriteria
 • De aanvrager benoemt het beoogde effect van het project voor Tilburg en geeft een omschrijving van de activiteiten
 • Aanvrager geeft schriftelijk aan of hij/zij gebruik wil maken van de mogelijkheid om zijn/haar aanvraag mondeling toe te lichten
 • Let op de grootte van uw te zenden bestand. Lever bij voorkeur uw stukken in PDF-formaat aan en stuur waar mogelijk een link door
 • De aanvraag gaat vergezeld van een projectbegroting met dekkingsplan
 • Aanvrager vermeldt op de ondertekende aanvraag:
  naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en voegt een recente kopie van een bankafschrift (in pdf) toe, waar in ieder geval de tenaamstelling en het rekeningnummer duidelijk op te zien zijn.
 • Indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting), dan worden statuten en gegevens Kamer van Koophandel meegestuurd.

Indienadres:
Per e-mail en ondertekend op het e-mailadres makersfonds@tilburg.nl
Per post richten aan:
Gemeente Tilburg afdeling Sociaal
Onder vermelding van 'aanvraag Makersfonds'
Postbus  90155, 5000 LH Tilburg

Bezoekadres:
Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Beoordeling en besluitvorming:

 • Aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria
 • Na binnenkomst van de aanvraag of na de mondelinge toelichting, besluit het College van B&W binnen 14 dagen over de aanvraag
 • Het besluit is opgenomen in de officiële vaststellingsbrief over al dan niet honoreren van de aanvraag.

Beschikbaar budget

De maximale gemeentelijke subsidie bedraagt € 7.500,- voor activiteiten in het project. Het totaal beschikbare budget is in 2018 € 200.000,-. Waarvan € 50.000,- als bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Ga naar www.tilburg.nl/cultuurplan of neem contact op met Bram van den Einden, beleidsmedewerker cultuur, via telefoonnummer 06 - 25 76 63 63 of via e-mail makersfonds@tilburg.nl.