Subsidie Dialoog en Inclusie

Iedereen mag zichzelf zijn in Tilburg: ongeacht iemands culturele of religieuze achtergrond, etniciteit, genderidentiteit of geslacht, seksuele oriëntatie, levensfase of het hebben van een psychische of lichamelijke beperking. Tilburgers moeten zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen, meedoen en erbij horen. Daarom willen we activiteiten ondersteunen die bijdragen aan een inclusieve stad. Hier leest u waar een subsidieaanvraag voor een activiteit Dialoog en Inclusie aan moet voldoen.

Uitgangspunten

In de beleidsnota Inclusie 2021 - 2024 Stad van Verbinding zijn de basisprincipes van inclusie vastgesteld:

 • sociale acceptatie
 • participatie
 • veiligheid
 • weerbaarheid

Deze subsidieregeling is erop gericht om op creatieve wijze, bewustzijn over diversiteit, inclusie en onderling begrip te vergroten. Onder inwoners, bedrijven en instellingen. Zo proberen we om vooroordelen en discriminatie in Tilburg tegen te gaan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats in Tilburg of is (indien online) gericht op Tilburgse inwoners, bedrijven en/of instellingen.
 • De inclusieactiviteit is gericht op de overbrugging van verschillen en bevordering sociale samenhang tussen mensen met diverse achtergronden.
 • De voorgestelde activiteit vindt binnen het kalenderjaar van verlening plaats.

De volgende kosten/activiteiten zijn niet subsidiabel:

 • Een activiteit die slechts gericht is op de eigen achterban, o.a. in het kader van culturele of religieuze vieringen.
 • Het arbeidsloon/uurloon van de aanvrager.
 • (Oprichtings)kosten van een vereniging, stichting of andere organisatievorm.
 • De aanvrager voor dezelfde activiteit aanspraak maakt(e) op een subsidie op grond van andere gemeentelijke regelingen.

Meer informatie hierover is te vinden in de Toelichting subsidieregeling Dialoog en Inclusie.

Beoordelingscriteria

In de beoordeling van de aanvragen gelden de volgende criteria:

 • Het betreft een inclusieactiviteit die zich richt op verbinding. En in directe zin: mensen vanuit hun verscheidenheid (fysiek) bij elkaar brengt. Bedoeling is om het belang te onderstrepen van een samenleving waarin acceptatie en wederzijds begrip centraal staan.
 • De activiteit heeft als thema 'culturele diversiteit' of 'overige diversiteit'. 
  • Culturele diversiteit: gericht op ontmoetingen en wederzijds begrip tussen inwoners, bedrijven en/of instellingen waarbij diversiteit en inclusie centraal staan.
  • Overige diversiteit: emancipatie-gerichte activiteiten (gericht op veiligheid/lhbtiq+ of vrouwen/meisjes).
 • De vorm van de activiteit is bijvoorbeeld een dialoogbijeenkomst, herdenkingsbijeenkomst, educatieve bijeenkomst, debat of andere (innovatieve) vormen gericht op ontmoetingen en wederzijds begrip tussen inwoners, bedrijven en/of instellingen waarbij diversiteit en inclusie centraal staan.

Eisen subsidieaanvraag

De aanvraag stuurt u naar: inclusie@tilburg.nl.

U dient het volgende aan te leveren:

 • Het ingevulde aanvraagformulier Dialoog en Inclusie. Download aanvraagformulier Dialoog en Inclusie > 
 • Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen.
 • Voeg een recente kopie van een bankafschrift (in pdf) toe, waar in ieder geval de tenaamstelling en het rekeningnummer duidelijk op te zien zijn.
 • Een activiteitenplan met een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.
 • Een volledige begroting van het plan (zowel kosten als inkomsten).
 • Dient u de aanvraag in namens een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting)? Stuur dan de statuten en gegevens Kamer van Koophandel mee.

Beschikbaar budget en wijzer van verdeling

De maximale subsidie bedraagt € 7.500,- per aanvraag.

 • Het subsidieplafond (totaal beschikbare budget) bedraagt € 22.500,- voor inclusieactiviteiten op het thema 'culturele diversiteit'.
 • Het subsidieplafond bedraagt € 27.500,- voor inclusieactiviteiten op het thema 'overige diversiteit'.

Wet- en regelgeving

Alle definities, voorwaarden en criteria kunt u vinden in de subsidieregeling Dialoog en Inclusie. Dit is een regeling zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Remy Kalalo, beleidsmedewerker Inclusie: 06-15 47 95 13 of inclusie@tilburg.nl.