logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Passende ondersteuning: weerbaar en mentaal gezond 2024-2026

Een van de doelstellingen van de gemeente Tilburg is een duurzaam betaalbaar sociaal domein. Door te investeren in vroegsignalering, preventie op maat, lichte ondersteuning en herstelzorg die dichtbij, laagdrempelig en beschikkingsvrij georganiseerd is, voorkomen we dat dure zorg ingezet moet worden. Uitgangspunt daarbij is om de ondersteuning met partners meer integraal en in samenhang te organiseren, dichtbij de doelgroep. En om het aanbod af te stemmen op de behoefte van de doelgroep. Waar mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigheid. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstelling.
Hier leest u waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen voor de subsidieregeling Passende ondersteuning 2024-2026. U kunt de subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken.

Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 1. Zijn gericht op inloopvoorzieningen, collectieve en/of individuele lichte ondersteuning en herstelondersteuning voor de volgende doelgroepen: inwoners met huidige of voormalige ggz-problematiek, psychische kwetsbaarheid, verslaving en niet-aangeboren hersenletsel, en;
 2. Bijdragen aan de volgende bestuurlijke doelstellingen: Tilburgers die het nodig hebben bieden we passende ondersteuning. De ondersteuning is gericht op het hervinden van evenwicht zodat zij naar vermogen mee kunnen doen aan de samenleving, en;
 3. Bijdragen aan een of meerdere van de volgende impactdoelstellingen:
  • Psychische problematiek is bespreekbaar, inwoners kunnen laagdrempelig ergens terecht voor een gesprek hierover en er is ondersteuning beschikbaar als er meer nodig is. Psychisch kwetsbare inwoners van Tilburg doen mee en worden gewaardeerd in eigen kunnen en mogen zijn wie ze zijn in verbinding met anderen.
  • Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal in een veilige en kansrijke omgeving. Ze zijn voldoende weerbaar om goed om te kunnen gaan met alledaagse uitdagingen. Jongeren met een risico op psychische kwetsbaarheid worden gezien en er is een extra steuntje in de rug beschikbaar als dat nodig is. Dit kan zijn in de vorm van een inloop, een luisterend oor, lotgenotencontact of doorverwijzing naar lichte ondersteuning.
  • Herstelzorg en ondersteuning is beschikbaar voor mensen met psychische kwetsbaarheid en NAH (na opname, behandeling etc.). waardoor mensen meer zelf regie krijgen en sneller normaliseren en participeren en een nieuwe crisis of zwaardere zorgvraag voorkomen wordt, en;
 4. Bijdragen aan een inclusieve stad waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks €1.997.700,- (prijspeil 2023) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting.

Aanvraagtermijn verstreken

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken. 

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1. Aanpak & kwaliteit (24 punten)
 2. Impact (30 punten)
 3. Passende ondersteuning - Weerbaar en mentaal gezond (25 punten)
 4. Samenwerking & toegevoegde waarde (10 punten)
 5. Financiële duurzaamheid (24 punten)

Zie voor verdere toelichting artikel 10 van de Regeling en het Beoordelingskader Subsidieregeling Passende ondersteuning: weerbaar en mentaal gezond 2024-2026

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.