logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling versterken sociale netwerken 2025-2026

We willen dat iedereen in Tilburg sociaal en veerkrachtig is. Sommige Tilburgers hebben hierbij een steuntje in de rug nodig. We vragen aan maatschappelijke organisaties om dit steuntje te zijn door aan te sluiten op het gewone leven van die Tilburgers en door relaties/netwerken om hen heen te bouwen. Resultaat: zowel de gemeenschap als de inwoner staan sterker in hun schoenen. Daarnaast vragen we expliciet aandacht voor kwetsbare doelgroepen in Tilburg die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Denk aan ouderen, maar ook aan jeugdigen die eenzaam zijn. Daarom wil de gemeente organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstelling. Om uw activiteit/dienst te realiseren die kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling 'Versterken Sociale Netwerken 2025-2026'. De subsidie kunt u aanvragen vanaf 31 mei 2024 om 12:00 uur via de roze knop hieronder. Let op: neem eerst de voorwaarden en de instructies goed door voordat u start met het vullen van het aanvraagformulier.

Subsidie aanvragen

Impactgerichte subsidie

Subsidie aanvragen

Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de samenhangende bestuurlijke doelstellingen vanuit het kader sociaal en veerkrachtig Tilburg:
  • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
  • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
  • Tilburgers hebben mensen waarop ze kunnen steunen
  • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
  • Tilburgers zijn in beweging
 2. Bijdragen aan een inclusieve gemeente waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.
 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie uit deze regeling moeten activiteiten gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van sociale netwerkvorming, onderlinge hulp, steun en informele zorg en talentontwikkeling.
 4. Activiteiten dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  • Werken vanuit normaliseren en preventie
  • In samenhang en versterkend werken met partners uit het veld
  • Realisatie van de activiteiten dichtbij de inwoner, waar mogelijk wijkgericht
  • Goede aansluiting op de wensen van de doelgroep
 5. Hieronder vallen activiteiten voor de doelgroepen jeugd, ouderen en kwetsbare groepen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond 2025 bedraagt € 1.793.626 (prijspeil 2024) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2025. Het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd en meegenomen in de Subsidienota 2026. Het subsidieplafond wordt gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks gepubliceerd zoals aangegeven in artikel 16 lid 5 van de subsidieregeling.

Vereisten subsidieaanvraag

Voor het indienen van een aanvraag moet u het digitale aanvraagformulier gebruiken. Het digitale aanvraagformulier vindt u onder de roze knop bovenaan de pagina. Na het invullen van de contactgegevens, kiest u bij de Maatschappelijke opgaven voor Sociaal en veerkrachtig en vervolgens voor de Subsidieregeling Versterken sociale netwerken. De aanvraag moet u indienen volgens de methodiek Impactgericht subsidiëren. Dat betekent dat u ook de daarbij behorende formats moet gebruiken. Alle formats en een handleiding vindt u op de pagina Subsidies met impact. Bezoek de pagina Subsidies met impact >. Neem deze pagina en de bijlagen op deze pagina eerst goed door voordat u start met het invullen van het aanvraagformulier. 

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan aan het online aanvraagformulier de volgende bijlagen toe:

Beoordelingskader

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1.  Aanpak & kwaliteit (24 punten)
 2. Impact (30 punten)
 3. Verbondenheid, samenredzaamheid en onderlinge hulp (30 punten)
 4. Samenwerking & toegevoegde waarde (20 punten)
 5. Financiële duurzaamheid (24 punten)

Zie voor verdere toelichting artikel 11 van de regeling en het Beoordelingskader Versterken sociale netwerken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.