logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Versterken Sociale Netwerken 2025 – 2026

We willen dat iedereen in Tilburg sociaal en veerkrachtig is. Voor sommige mensen in Tilburg is dat niet het geval en zij hebben een steuntje in de rug nodig. We vragen aan onze partners om daarin te ondersteunen door aan te sluiten op het gewone leven, relaties en netwerken op te bouwen, zodat zowel de gemeenschap als de inwoner sterker worden. Daarnaast vragen we expliciet aandacht voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving die aanvullend aandacht of ondersteuning nodig hebben, zoals ouderen, jeugd, etc. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstelling.
Hier leest u waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen voor de subsidieregeling Versterken Sociale Netwerken. De subsidie kunt u weer aanvragen vanaf 31 mei 2024 om 12:00 uur. 

Subsidie aanvragen onder de 7500 euro

Een subsidieaanvraag voor deze impactgerichte regeling bedraagt minimaal €7.500,- . Voor subsidieaanvragen tot € 7.500,- is er de subsidieregeling meer met Elkaar 2024-2026 (kleine initiatieven). Bezoek de pagina subsidieregeling meer met Elkaar 2024-2026 (kleine initiatieven) >

Activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de samenhangende bestuurlijke doelstellingen vanuit het kader sociaal en veerkrachtig Tilburg:
  • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
  • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
  • Tilburgers hebben mensen waarop ze kunnen steunen
  • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
  • Tilburgers zijn in beweging
 2. Bijdragen aan een inclusieve gemeente waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.
 3. Om in aanmerking te komen voor subsidie uit deze regeling moeten activiteiten gericht zijn op het ondersteunen en stimuleren van sociale netwerkvorming, onderlinge hulp, steun en informele zorg en talentontwikkeling.
 4. Activiteiten dienen te voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  • Werken vanuit normaliseren en preventie
  • In samenhang en versterkend werken met partners uit het veld
  • Realisatie van de activiteiten dichtbij de inwoner, waar mogelijk wijkgericht
  • Goede aansluiting op de wensen van de doelgroep
 5. Hieronder vallen activiteiten voor de doelgroepen jeugd, ouderen en kwetsbare groepen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond 2025 bedraagt € 1.793.626 (prijspeil 2024) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2025. Het subsidieplafond wordt jaarlijks geïndexeerd en meegenomen in de Subsidienota 2026. Het subsidieplafond wordt gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks gepubliceerd zoals aangegeven in artikel 16 lid 5 van de subsidieregeling.

Aanvraagtermijn verstreken

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken. 

Beoordelingskader

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1.  Aanpak & kwaliteit (24 punten)
 2. Impact (30 punten)
 3. Verbondenheid, samenredzaamheid en onderlinge hulp (30 punten)
 4. Samenwerking & toegevoegde waarde (20 punten)
 5. Financiële duurzaamheid (24 punten)

Zie voor verdere toelichting artikel 11 van de regeling en het Beoordelingskader Versterken sociale netwerken.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.