logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Bestaanszekerheid 2025-2026

Een dak boven je hoofd, toegang tot goede en betaalbare zorg en onderwijs, genoeg middelen om rond te komen en werk of een andere dagbesteding die structuur en zin aan de dag geeft. Deze zekerheden zou iedere Tilburgse inwoner moeten hebben. Ze vormen de basis van iemands bestaan. We willen een gemeente zijn waar iedereen mee kan doen. Het is voor de gemeente Tilburg en haar partners een uitdaging om binnen de (wettelijke) mogelijkheden het maximale te doen om bestaanszekerheid te kunnen bieden voor haar inwoners. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van armoede van Tilburgers. Hier leest u waaraan een subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling Bestaanszekerheid 2025-2026 moet voldoen. Een subsidieaanvraag bedraagt minimaal €9.000,- per jaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen tussen 31 mei en 2 september 2024 via onderstaande roze knop. Let op: neem eerst de voorwaarden en instructie goed door voordat u start met het het vullen van het formulier.

Subsidie aanvragen

Impactgerichte subsidie

Subsidie aanvragen

Doel

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die:  

 1. bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling: ‘Tilburgers ervaren bestaanszekerheid’ en de hiervoor geldende beleidsnota op bestaanszekerheid en het bijbehorend uitvoeringsplan.  
 2. bijdragen aan een inclusieve gemeente waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking. 

Activiteiten

Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten bijdragen aan één of meerdere van deze drie lijnen: 

 1. Het voorkomen en vroegsignaleren (preventie) van schulden- en armoedeproblematiek en daarvoor producten, diensten of activiteiten inzetten. Een activiteit kan bijvoorbeeld zijn om mensen (tijdig) ondersteuning te bieden zodat de armoede- en schuldenproblematiek niet verder escaleert en gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.  
 2. Het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede bij kinderen. Dit houdt in het bieden van producten, diensten en/of activiteiten gericht op het wegnemen van belemmeringen zodat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld binnen en buitenschoolse activiteiten en tegelijkertijd hun toekomstperspectief kunnen vergroten.  
 3. Het aanpakken van de armoedesituatie en het creëren van financiële rust.  

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen: 

 1. De inkoop van goederen of voedsel. U kunt geen subsidie aanvragen voor de kosten van goederen en voedsel om uit te delen aan mensen. Een uitzondering zijn kosten voor duurzame gebruiksgoederen die worden uitgedeeld aan kinderen in het kader van het doorbreken van intergenerationele armoede.  
 2. Bonussen en afkoopsommen/transitievergoedingen. 
 3. Activiteiten met een partijpolitiek of godsdienstig karakter of die bepaalde groepen uitsluiten. 

Subsidie aanvragen

Wilt u de subsidie aanvragen? Dan moet u gebruik maken van het digitale aanvraagformulier Impactgerichte subsidie. Het digitale aanvraagformulier vindt onder de roze knop bovenaan deze pagina. Let op: Bestaanszekerheid valt onder de Maatschappelijke Opgave Sociaal en veerkrachtig. Kies dus voor deze optie bij de vraag over de maatschappelijke opgave. 

Bijlagen bij uw aanvraag

Als u een aanvraag indient, moet u verschillende bijlagen toevoegen. Het bedrag dat u aanvraagt bepaalt welke en hoeveel bijlagen u moet toevoegen. Voor bijlagen moet u gebruik maken van de formats die horen bij Impactgericht subsidiëren. Deze vindt u onderaan de pagina van de Impactgericht subsidiëren. Bezoek de pagina Impactgericht subsidiëren > . Hier vindt u ook de handleiding van het aanvraagformulier. 

Dit zijn de regels:

Vereisten begroting

Aan de aanvraag moet u ook een begroting toevoegen. Bij de begroting geeft u onder andere aan waarom uw organisatie financieel gezond is. Voor het opstellen van de begroting maakt u ook gebruik van de formats voor Impactgericht subsidiëren. Bezoek de pagina Impactgericht subsidiëren > 

De subsidie die u aanvraagt is voor twee jaar. Voert u in beide jaren dezelfde diensten of activiteiten uit? Dan is een begroting voor 2025 voldoende. Het subsidiebedrag wordt dan voor 2026 geïndexeerd. Verwacht u dat u in het tweede jaar minder diensten of activiteiten gaat uitvoeren? Dan moet u ook een begroting indienen voor het tweede jaar. Voor de begroting voor het tweede jaar kunnen de tarieven voor 2025 gebruikt worden. Deze worden dan (bij verlening van de subsidie voor 2 jaar) voor 2026 geïndexeerd. 

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan van de organisatie die u vertegenwoordigt bij de bijlagen ook de statuten toe, de oprichtingsakte, een overzicht van de bestuurssamenstelling, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar. 

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria (zie 03 B2 beoordelingskader Subsidieregeling Bestaanszekerheid 2025-2026):

 1. Aanpak en kwaliteit 
 2. Impact 
 3. Activeren en motiveren 
 4. Samenwerking en toegevoegde waarde 
 5. Financiële duurzaamheid  

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 4.012.281  (prijspeil 2024) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting. Het plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten:

Meer informatie of vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.