Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina staan de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de openbare inschrijving te bekijken.

Publicatiedatum: 8 december 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om een strook grond, gelegen aan Dubuissonstraat 70-70a te Berkel-Enschot, kadastraal bekend gemeente Berkel, sectie B, nummer 6554 ged., ongeveer 21 m2 groot, te verkopen aan Rovoo Vastgoed B.V. (‘de ontwikkelaar’). 

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de ontwikkelaar de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. 

De strook grond grenst aan de percelen van de ontwikkelaar, kadastraal bekend gemeente Berkel, sectie B, nummers 6552 en 6553, samen groot 915 m2. De ontwikkelaar wil de strook grond samen met diens eigen percelen betrekken in een ontwikkeling daarop. Uitsluitend met het oog op de planontwikkeling wordt de strook grond verkocht. De strook grond is door de grootte en de ligging niet vatbaar voor zelfstandige ontwikkeling zonder de aangrenzende percelen. Tenslotte grenst de strook grond enkel aan de aangrenzende percelen van de ontwikkelaar en komt het om die reden ook niet in aanmerking voor verkoop aan een andere partij dan de ontwikkelaar.  

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop Dubuissonstraat 70”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

Open de tekening Dubuissonstraat 70-70a

Publicatiedatum: 1 december 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om gronden (zoals aangegeven op de tekening in de bijlage), gelegen aan de Bergeijkstraat te Tilburg, te verkopen aan ontwikkelaar Vrijborg.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop, om de navolgende redenen:

 • De gemeente en Vrijborg zijn reeds in de zomer van 2021 een koop- en realisatieovereenkomst aangegaan met een ontbindende voorwaarde.  De ontbindende voorwaarde betreft een voorwaarde die de gemeente verbindt aan de verkoop. Ontwikkelaar Vrijborg dient schriftelijk en onvoorwaardelijk overeenstemming te hebben bereikt met de eigenaren van de huisartsenpraktijk op de locatie Dubbeldamstraat. Via deze constructie worden namelijk twee doelstellingen bereikt:
  1. Het verplaatsen (en uitbreiden) van de huisartsenpraktijk van de locatie Dubbeldamstraat naar de locatie Bergeijkstraat;
  2. Het herontwikkelen van de locatie Dubbeldamstraat naar woon-zorg appartementen.
   
 • Doordat Vrijborg positie heeft op de locatie Dubbeldamstraat, waardoor er door verplaatsing zowel een ontwikkeling op de Bergeijkstraat als een ontwikkeling op de Dubbeldamstraat tot stand komt, maakt dat zij de enige partij zijn uitvoering kan geven aan de genoemde doelstellingen.
   
 • Naast een gezondheidscentrum zal Vrijborg betaalbare huurwoningen realiseren. Daarvoor heeft zij reeds afspraken gemaakt met de afnemer van de huurwoningen, woningbouwcorporatie WonenBreburg. Een woningbouwcorporatie wordt aangemerkt als geëigende partij om deze woning typologieën te exploiteren. Met deze woningbouwcorporatie heeft de gemeente convenantafspraken gemaakt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop Bergeijkstraat”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg.  
 
Indien niet van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is het gevolg dat de gemeente het voornemen tot verkoop doorzet. En dat betekent dan dat de verkoop een voldongen feit is en het niet meer mogelijk is aanspraak te maken op de desbetreffende gronden of rechten daaromtrent.  
 
Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden. 
 
Indien niet binnen 20 dagen een kort geding aanhangig wordt gemaakt nadat de gemeente haar standpunt heeft verzonden, wordt uw reactie als definitief afgehandeld beschouwd en zal de gemeente het voornemen tot verkoop doorzetten. En dat betekent dan, gelijk hiervoor staat beschreven, dat de verkoop van de gronden een voldongen feit is en het niet meer mogelijk is om aanspraak te maken op de desbetreffende gronden of rechten daaromtrent. 

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om een haar toebehorend grondperceel, gelegen nabij De Kraan te Berkel-Enschot, te ruilen. Het perceel omvat de kadastrale percelen gemeente Berkel, sectie A, nrs. 6746, 6747, 6748, 6749, 6750 en 6751, in totaal groot ongeveer 1450 m2.
Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde wederpartij de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor verwerving van het perceel.

Motivering

Het grondperceel ligt binnen de gebiedsontwikkeling Koningsoord. Over die (meerjarige) gebiedsontwikkeling zijn in 2016 tussen de gemeente en de gebiedsontwikkelaar (de wederpartij) contractuele afspraken gemaakt. Onderdeel van dat complex van afspraken is een aantal grondtransacties, zoals deze ruil van het grondperceel tegen een ander, aan de wederpartij toebehorend en door de gemeente benodigd perceel binnen hetzelfde exploitatiegebied. De nu aan de orde komende ruilovereenkomst is een bevestiging en uitvoering van de daarover in 2016 gemaakte afspraken. Uitsluitend in het kader van de meeromvattende gebiedsontwikkeling worden de gronden geruild. De ruil vindt uitsluitend binnen die samenhang plaats. Het grondperceel komt niet in aanmerking voor geïsoleerde verkoop aan een derde . 

Reactie?

Indien u zich niet kunt verenigen met deze ruil door de gemeente, omdat u met goede argumenten meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te kunnen komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 dagen na deze bekendmaking kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht, met vermelding van argumenten, aan vastgoed@tilburg.nl, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot ruil grondperceel nabij De Kraan, Berkel-Enschot”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 
 

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.