Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina staan de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de uitgifte te bekijken.

Perceel bouwgrond aan de Campenhoefdreef

Bekendmaking voornemen tot verkoop grond aan de Campenhoefdreef te Tilburg

 

Publicatiedatum: 24 juni 2022 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om een perceel bouwgrond, gelegen aan de Campenhoefdreef nabij huisnummer 7 te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AF nummer 6803 te verkopen.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. De beoogde koper heeft deze grond nodig voor uitbreiding van zijn naastgelegen praktijk. Plannen van de beoogde koper passen binnen de maatschappelijke bestemming van het perceel. Beide aangrenzende eigenaren hadden aanvankelijk belangstelling. Echter, één van de beide aangrenzende eigenaren heeft van aankoop afgezien. Om die reden is er gekozen voor een verkoop aan de beoogde koper.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

Grondpercelen gelegen nabij het ETZ in Tilburg

Bekendmaking voornemen tot verkoop van grondpercelen gelegen nabij het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis (ETZ) te Tilburg.

publicatiedatum: 17 juni 2022 (reageren binnen 20 dagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om een aantal grondpercelen, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie W, nummers 1019 (gedeeltelijk), 1020, 1021 1022 en sectie Y nummers. 2535 en 2537 (tezamen groot circa 42.000 m2), te verkopen. 

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper (het ETZ) de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor aankoop van het perceel. In 2015 heeft de gemeente de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. In deze visie is het gebied Kempenbaan-West aangewezen als 'zorgknoop'. De uitbreidings- c.q. nieuwbouwplannen van het ziekenhuis passen bij deze visie en voorzien in een regionale zorgbehoefte. De te verkopen gronden grenzen aan het bestaande ETZ ziekenhuis. ETZ en Gemeente hebben gezamenlijk een haalbaarheidsstudie verricht en een masterplan opgesteld, hetgeen heeft geresulteerd in positieve besluitvorming door het college in juni 2020. Over de beoogde ontwikkeling zijn vanaf 2013 al afspraken c.q. overeenkomsten met ETZ gemaakt. Deze grondverkoop bouwt voort op deze eerdere overeenkomsten. Door beide partijen is reeds een aanzienlijke investering gedaan met het oog op die planontwikkeling. Verkoop voor andere doeleinden is voor de gemeente onbespreekbaar. 

Reactie?

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum   kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop ETZ”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het sluiten van de reactietermijn uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te sturen.

Twee percelen grond hoek Ringbaan-Zuid/Stappegoorweg

Bekendmaking voornemen tot verkoop (bloot) eigendom twee percelen grond hoek Ringbaan-Zuid/Stappegoorweg

publicatiedatum: 14 juni 2022 (reageren binnen 20 dagen)

De gemeente Tilburg is voornemens:

  • Om het bloot eigendom van een perceel grond, totaal groot circa 2992 m2, gelegen op de hoek Ringbaan-Zuid en Stappegoorweg te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 539 (gedeeltelijk);
  • Alsmede het eigendom van een perceel grond, totaal groot circa 14 m2, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 1597 (gedeeltelijk) te verkopen aan Tiwos (koper). Genoemde percelen grond zijn gelegen binnen het projectgebied 'Poort van Stappegoor', waarvoor koper in maart 2020 een visiedocument heeft ingediend bij de gemeente.

Koper is voornemens de percelen te ontwikkelen met betaalbare (sociale- en middeldure huur-) woningen met daarbij behorende parkeervoorzieningen en openbaar groen. Naar het oordeel van de gemeente is koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop omdat koper het perceel grond (sectie Z nummer 539) reeds sinds 1988 in erfpacht heeft. De andere te verkopen circa 14 m2 grond zit omsloten door de bestaande wegenstructuur en het aan Tiwos in erfpacht gegeven perceel grond waardoor Tiwos als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop hiervan. Tevens geeft de gemeente hiermee uitvoering aan de op 20 november 2020 gesloten intentieovereenkomst en de daarin gemaakte afspraken alsmede uitvoering aan de door het Rijk toegekende subsidiebeschikking in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI). In het kader van deze intentieovereenkomst heeft koper een VO Stedenbouwkundig ontwerp en een Definitief ontwerp ontwikkeld. Daarnaast is Tiwos de enige koper die in staat is om de herontwikkeling van het projectgebied met betaalbare woningen met inachtneming van de planning van de gemeente uit te voeren en op te leveren.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na deze bekendmaking per e-mail kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht, met vermelding van argumenten, aan vastgoed@tilburg.nl, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop bloot eigendom perceel grond hoek Ringbaan-Zuid/Stappegoorweg”. U moet hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift verzenden naar de Gemeente Tilburg, t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

De Gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedgemeentetilburg.nl. Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Verkoop Stokhasseltlaan 35

Bekendmaking voornemen tot verkoop Stokhasseltlaan 35 in Tilburg 

publicatiedatum: 24 mei 2022 (reageren binnen 30 dagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens te verkopen: 

  • De percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, met voorlopig kadastrale grenssectie F, nummer 7138 ter grootte van ca. 263 m² en sectie S, nummer 6104 ter grootte van ca. 366 m².
  • Het perceel grond met het zich daarop bevindende woonhuis, ondergrond, erf en tuin en verdere aanhorigheden, Kadastraal bekend als gemeente Tilburg, met als voorlopig kadastraal grens sectie F, nummer 7136 ter grootte van ca. 4,714 m².

De percelen staan plaatselijk bekend als Stokhasseltlaan 35 en omgeving en worden weergegeven op de tekening behorende bij deze bekendmaking.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. Beoogde koper is eigenaar van de naastgelegen percelen en wenst de percelen te gaan gebruiken om het huidige tuincentrum in omvang uit te breiden en tevens te voorzien in het benodigde aantal parkeerplaatsen voor haar klanten. Met deze uitbreiding wordt een onderneming die bijdraagt aan de Tilburgse economie een mogelijkheid geboden om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. 

Vervaltermijn

Als u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum  kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop Stokhasseltlaan 35 Tilburg”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze binnen een termijn van 20 kalenderdagen na het sluiten van de reactietermijn uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.