Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina staan de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de openbare inschrijving te bekijken.

Bekendmaking voornemen tot verhuur bedrijfsruimte MFA Kruispunt Sabelhof 12C

publicatiedatum: 6 juni 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om ruimte te verhuren in MFA Kruispunt, gelegen aan Sabelhof 12 a en c (5044 KP) te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AD, nummer 2866 ter grootte van ca. 95 m2 VVO inclusief bijbehorende algemene en gezamenlijke ruimten en sanitaire voorzieningen aan Xpect Kinderopvang B.V. ten behoeve van kinderopvang;

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is Xpect Kinderopvang B.V.  de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verhuur. 

Xpect Kinderopvang B.V. is reeds huurder in de MFA Kruispunt en is met een zittende huurder overeengekomen om een lopende huurovereenkomst over te nemen. Xpect Kinderopvang B.V. heeft al een geruime tijd geleden aangegeven uit te willen breiden binnen de kindvleugel van de MFA. De kinderopvang valt ook onder het schoolbestuur van de basisschool die in het gebouw gevestigd is. Verhuur aan een andere kinderopvang ligt dan ook niet voor de hand op deze locatie. Partijen zijn geruime tijd in onderhandeling geweest en betrokken partijen mogen erop vertrouwen (vertrouwensbeginsel) dat de gemeente uitvoering geeft aan deze reeds gemaakte afspraken over de overname van de huurovereenkomst. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verhuur door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na deze bekendmaking per e-mail kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verhuur bedrijfsruimte MFA Kruispunt”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente Tilburg, t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Bij gebreke hiervan vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt.

Bekendmaking voornemen tot verkoop van 49 parkeerplaatsen en toebehoren en een fietsenstalling van ca. 160 m² in parkeergarage Knegtel

publicatiedatum: 6 juni 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om twee appartementsrechten rechtgevende op het gebruik van 49 parkeerplaatsen en toebehoren en een fietsenstalling van ca. 160 m² in
parkeergarage Knegtel, Gasthuisring 60 te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie N nummer 18766 index A-10 en A-11 te verkopen aan Rijksvastgoedbedrijf (‘beoogde koper’).  

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop om de volgende redenen.

  1. Beoogde koper is sinds 2003 huurder van de betreffende parkeerplaatsen en fietsenstalling. Op basis van de huurovereenkomst heeft de beoogde koper het recht om de parkeerplaatsen en fietsenstalling te huren tot en met 31 mei 2033 met vervolgens een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar waarbij de gemeente de huurovereenkomst in beginsel niet kan opzeggen. Indien de voorgenomen verkoop aan beoogde koper niet door zou gaan, dan zal de huurovereenkomst in stand blijven en zal de verhuur van de parkeerplaatsen en fietsenstalling conform de huurovereenkomst voortgezet worden. De gemeente kan de parkeerplaatsen en fietsenstalling thans niet in onverhuurde staat verkopen aan een andere partij dan beoogde koper.
  2. Beoogde koper heeft in het verleden diverse malen (2004 en 2013) haar interesse kenbaar gemaakt in de verwerving van bovengenoemde appartementsrechten De gemeente en beoogde koper zijn dus reeds geruime tijd in gesprek hierover;
  3. Over deze voorgenomen verkoop zijn met beoogde koper reeds vanaf juli 2021 onderhandelingen gevoerd en is vervolgens een koopovereenkomst gesloten. Met deze verkoop geeft de gemeente uitvoering hieraan.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop appartementsrechten Knegtel”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Bij gebreke hiervan vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt.

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Als u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

Bekendmaking voornemen tot verkoop eigendom twee percelen grond met opstal aan het Anton Ebbenhof

Publicatiedatum: 15 mei 2023 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om het eigendom van twee percelen grond met daarop gelegen opstal (gebouw F) te verkopen aan Stichting Humankind (koper). Het betreft hier de percelen welke zijn gelegen aan het Anton Ebbenhof te Tilburg, kadastraal bekend onder gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 3087 (groot 179m2), alsmede het eigendom van een perceel grond met opstal, kadastraal bekend onder gemeente Tilburg, sectie Z, nummer 2809 (groot 356m2). Genoemde percelen grond zijn gelegen binnen het projectgebied “Willem II Kazerne ”, ten behoeve van de realisatie van Kindcentrum Willemspoort. Voor de realisatie van Kindcentrum Willemspoort is Stichting Xpect Primair een samenwerking aangegaan met Stichting Humankind.

Koper is voornemens de percelen en opstal (gebouw F) te herontwikkelen c.q. te renoveren ten behoeve van de exploitatie van kinderdagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang met bijbehorend buitenspeelplaats. Naar het oordeel van de gemeente is koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop omdat koper door Stichting Xpect Primair middels een selectieprocedure koper heeft geselecteerd voor de gezamenlijke realisatie- en exploitatie van Kindcentrum Willemspoort, en hiervoor samen een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Beiden partijen exploiteren al een integraal kindcentrum (onderwijs en kinderopvang) in een tijdelijke locatie aan de Willy den Oudenstraat 100 te Tilburg totdat de definitieve locatie aan de Anton Ebbenhof is gerealiseerd.

Daarnaast heeft de gemeente op grond van de Wet op het Primair Onderwijs de wettelijke taak om voor huisvesting van scholen te zorgen, gelijkmatig verspreid over de stad. Door de realisatie van een nieuwe wijk op de locatie Willem II Kazerne geeft de gemeente uitvoering aan deze wettelijke taak door een kindcentrum te laten realiseren op deze locatie. De gemeente geeft daarmee ook uitvoering aan het Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+) dat is vastgesteld door de raad op 7 februari 2022 alsmede aan de op 21 oktober 2021 door het college vastgestelde gemeentelijke visie op integraal kindcentra. Daarin is opgenomen dat het vormen van IKC’s, waarin meerdere voorzieningen gehuisvest zijn, belangrijk is voor het vervullen van een laagdrempelige plek voor ouders om elkaar te ontmoeten en in contact te komen met andere maatschappelijke instanties en instellingen. De gemeente vindt het belangrijk, mede ter uitvoering van haar wettelijke taak, om bij te dragen aan de gezamenlijke huisvesting van onderwijs, kinderopvang en zorg en het inhoudelijk versterken van de bestaande samenwerking tussen deze partners. Het is aan het schoolbestuur van Stichting Xpect Primair om haar samenwerkingspartner te selecteren. De gemeente is mede daarom van mening dat koper de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na deze bekendmaking per e-mail kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht, met vermelding van argumenten, aan vastgoed@tilburg.nl, onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop eigendom twee percelen grond met opstal aan het Anton Ebbenhof”. U moet hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift verzenden naar de Gemeente Tilburg, t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

De Gemeente publiceert dit voornemen op www.vastgoedgemeentetilburg.nl. Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.