logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina staan de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de openbare inschrijving te bekijken.

Publicatiedatum: 13 mei 2024 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

De gemeente Tilburg (hierna: ‘de gemeente’) is bezig om de leefbaarheid in Tilburg-Noord te verbeteren. Ze doet dit in nauwe samenspraak met bewoners en instanties in de buurt en legt daarbij grote nadruk op de combinatie van sociaal-maatschappelijke verbeteringen en ruimtelijke en fysieke ingrepen.

De projecten die vanuit het voorgaande ondernomen worden, dragen bij aan de drie thema’s van het wijkkompas en komen voort uit de gesprekken die gevoerd zijn in de wijkarena’s. Vanwege de koppeling tussen sociaal-maatschappelijk en fysiek worden de projecten gekenmerkt als langjarig en is er sprake van verevening tussen (de kosten van) de sociaal-maatschappelijke opgave en (de opbrengsten van) de fysiek-ruimtelijke opgave.

De gemeente werkt reeds sinds 2018 samen met WonenBreburg en ACT! b.v. aan vier doorbraakinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in Tilburg-Noord door middel van deze koppeling tussen enerzijds een sociaal-maatschappelijke verbetering en anderzijds ruimtelijke en fysieke ingrepen. De vier doorbraakinitiatieven zijn bekend onder de namen ‘Mascagni I’, ‘IJpelaerpark’, ‘Stempels’, en ‘Kapelmeester’. Voor de ligging van de plangebieden voor deze vier doorbraakinitiatieven verwijzen we naar de bijlagen bij deze publicatie. De gemeente is voornemens om de gronden binnen voornoemde plangebieden die in haar eigendom zijn, onderhands te verkopen aan WonenBreburg en ACT! b.v. ten behoeve van de herontwikkeling en realisatie van plannen passend binnen deze vier doorbraakinitiatieven. Deze voorgenomen verkoop is van begin af aan beoogd en vloeit voort uit de reeds bestaande langjarige, intensieve samenwerking tussen partijen.

Motivering

De gemeente, WonenBreburg en ACT! b.v. werken dus al sinds 2018 samen aan de verbetering van Tilburg-Noord. Onderdeel van die samenwerking is de fysieke herontwikkeling en realisatie van de vier doorbraakinitiatieven. Naar het oordeel van de gemeente zijn WonenBreburg en ACT! b.v. de enige serieuze gegadigden die, na gebleken haalbaarheid, in aanmerking komen voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop van gronden ten behoeve van de herontwikkeling en realisatie van de vier doorbraakinitiatieven, om de navolgende redenen.

- De samenwerking heeft reeds geleid tot resultaat. In de wijk worden diverse sociaalmaatschappelijke programma’s uitgerold en wordt er aanspraak gemaakt op een UIA-subsidie. Deze subsidie behelst een substantiële Europese bijdrage (ca. € 5 mio) voor de verbetering van het IJpelaerpark en haar directe omgeving. In dit kader is de uitvoering van de werkzaamheden gekoppeld aan de UIA-subsidie erg belangrijk. Het werkgebied van de subsidie is grotendeels gelegen in het plangebied van het Doorbraakinitiatief ‘IJpelaerpark’. WonenBreburg en ACT! b.v. hebben meegeschreven met de aanvraag van de subsidie, zijn verantwoordelijk voor een aantal doelen én investeert eigen middelen in het bereiken van die doelen.

- Om daadwerkelijk oplossingen te kunnen bieden om de complexe, meervoudige problematiek in Tilburg-Noord aan te pakken, stelt de gemeente dat serieuze kennis over het sociaal-maatschappelijke werkveld in de wijk onontbeerlijk is. WonenBreburg en ACT! b.v. zijn op de hierna beschreven punten al sinds 2018 langdurig aanwezig in de wijk en hebben gedurende die periode unieke, essentiële ervaring opgedaan, een noodzakelijk netwerk opgebouwd en de vereiste sociaal-maatschappelijke kennis opgebouwd en vertalen dat alles naar de noodzakelijke ruimtelijke en fysieke ingrepen: 

 • ACT! b.v. heeft, geheel voor eigen rekening, langjarig meerdere contactpersonen in de wijk actief laten zijn. Deze inzet van die personen waren specifiek gericht op het in kaart brengen van de maatschappelijke kant van de wijk én het verbinden met bewoners, instanties en bedrijven;
 • ACT! b.v. heeft, samen met bewoners, de maatschappelijke voorziening binnen het doorbraakinitiatief Mascagni I geprogrammeerd en geactiveerd;
 • WonenBreburg en ACT! b.v. hebben, samen met bewoners, diverse buurtactiviteiten georganiseerd (o.a. Mascagni in bloei), gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk;  
 • WonenBreburg en ACT! b.v. hebben geïnvesteerd in diverse programma’s die de leefbaarheid van de wijk verbeteren;
 • WonenBreburg en ACT! b.v. zijn mede-opdrachtgever van een tweetal studies die dieper ingaan op de verdichtingsmogelijkheden in Tilburg-Noord en de verbinding met de leefbaarheid in de wijk (studies van Posad/Maxwan en GroupA). Deze studies worden nu gebruikt als basis voor de fysieke opgave in Tilburg-Noord. WonenBreburg en ACT! b.v. hebben daarmee blijk gegeven van een fundamenteel begrip van de wijk; 
 • WonenBreburg en ACT! b.v. hebben vanaf de presentatie van het ‘Manifest op Noord’ meegeschreven aan de visie op Tilburg-Noord (wat nu een leidend document is in de ontwikkeling van de wijk);
 • WonenBreburg en ACT! b.v. hebben een initiërende, ondersteunende en sturende rol gespeeld bij de samenkomsten van de Wijkarena’s;
 • WonenBreburg en ACT! b.v. zijn mede-initiatiefnemer, medeoprichter en medefinancier van de stichting ‘In de wijk geworteld’. ACT! b.v. is bovendien kartrekker voor de oprichting van de stichting. De stichting ondersteunt door middel van een financiële bijdrage projecten uit de wijk die de leefbaarheid van Tilburg-Noord verbeteren. Ze doet dit geheel in lijn met de uitkomsten van de wijkarena’s;

- WonenBreburg en ACT! b.v. hebben dus unieke kennis en ervaring op het gebied van de problematiek in de wijk Tilburg-Noord, maar ook op het gebied van oplossingsgerichte initiatieven, gremia en instellingen die in deze wijk actief zijn.

- Om tot een integrale uitvoering te kunnen komen (sociaal-maatschappelijke ingrepen gaan hand in hand met fysieke ingrepen in de wijk) is de gemeente van mening dat een nieuwe, eveneens integrale manier van werken nodig is. Hiertoe hebben de gemeente, WonenBreburg en Act! b.v. de handen ineengeslagen en vanaf 2018 die vernieuwende werkwijze vormgegeven. Kort gezegd komt het erop neer dat partijen vergaand samenwerken in Tilburg-Noord, daarbij gezamenlijk beslissingen nemen over sociaal-maatschappelijke en fysieke ingrepen in de wijk én, in een streven naar een volledig transparante manier van werken, elkaar over en weer inzage geven in relevante documenten. WonenBreburg en ACT! b.v. hebben zich geconformeerd aan deze nieuwe wijze van samenwerken en waren bereid op risico te investeren in initiatieven in de wijk. Reeds sinds 2018 hebben WonenBreburg en ACT! b.v. grote (financiële) voorinvesteringen gedaan in de planontwikkeling en het tot stand brengen van deze beoogde transformatie in de leefbaarheid van Tilburg Noord. De samenwerking die Gemeente, WonenBreburg en ACT! met elkaar zijn aangegaan is uniek en ziet op de noodzaak om sociaal-maatschappelijke vraagstukken en ruimtelijke ingrepen samen en gelijktijdig op te pakken om zo de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Gemeente, WonenBreburg en ACT! zijn deze samenwerking dan ook aangegaan voor een periode van minimaal 10 jaar.

- De gemeente voert als beleid(suitgangspunt), dat woningen in de categorie sociale huur en (lage) middeldure huur worden ondergebracht bij een toegelaten instelling. Toegelaten instellingen hebben een unieke positie, vastgelegd in de Woningwet. Zij zijn uitsluitend werkzaam op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting. Hun financiële middelen worden uitsluitend in dat belang ingezet. Zij hebben bij uitstek ervaring met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van sociale huurwoningen en onder voorwaarden ook (lage) middeldure huurwoningen. Bovendien moeten zij bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie die wordt vastgesteld door de gemeenten waarin zij feitelijk werkzaam zijn. In prestatieafspraken worden vervolgens nadere afspraken gemaakt over uitvoering van de woonvisie. Binnen Tilburg Noord en binnen de plangebieden van de vier doorbraakinitiatieven heeft WonenBreburg als Tilburgse woningbouwcorporatie al veel bestaand (woning)bezit. Hierdoor is WonenBreburg in beeld als de toegelaten instelling daar waar binnen de doorbraakinitiatieven te ontwikkelen en realiseren sociale huurwoningen, (lage) middeldure huurwoningen en maatschappelijke functies (zoals wijkkamers en ontmoetingsruimten) worden voorzien.

- WonenBreburg heeft voor de doorbraakinitiatieven een exclusieve samenwerking met ACT! b.v. opgezet met het oog op een toekomstige integrale (her)ontwikkeling van de doorbraakinitiatieven. Zij hebben daarbij aangegeven enkel bereid te zijn met ACT! b.v. samen te willen werken, een partij die meer algemeen aantoonbaar kennis heeft van en ervaring heeft met gebiedsontwikkelingen als deze. Voorts is duidelijk, dat de combinatie voldoende financiële draagkracht heeft om eventuele plannen daadwerking tot uitvoering te kunnen brengen.

- WonenBreburg en ACT! b.v. beschikken over unieke en noodzakelijke kennis en ervaring met gebiedsontwikkelingen om te komen tot integrale (her)ontwikkelingen binnen de vier doorbraakinitiatieven. Bovendien beschikken ze over voldoende financiële draagkracht. In de gekozen ontwikkelingsvorm zullen investeringen in sociaalmaatschappelijke programma’s voorafgaan aan eventuele opbrengsten van de herontwikkelingen (grote voorinvesteringen zijn dus noodzakelijk). Tevens leidt de gekozen ontwikkelingsvorm, nog meer dan anders, tot een langjarige samenwerking. Voldoende financiële draagkracht én uitvoeringskracht is een eis om eventuele plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Gegadigden voldoen aan deze eis en hebben reeds de nodige voorinvesteringen gedaan.

- Met een verkoop van de gemeentelijke gronden in de plangebieden aan gegadigden, als vervolg op het onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief, wordt een integrale ontwikkeling geborgd, bestaat voldoende zicht op daadwerkelijke realisatie en zal de koppeling tussen sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke ingrepen gewaarborgd zijn.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen verkopen door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan uitgiftepublicaties@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop doorbraakinitiatieven Tilburg Noord”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De gemeente en de koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de betreffende (voornemen tot) verkoop zou worden opgekomen.

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan uitgiftepublicaties@tilburg.nl te verzenden.

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: het college)/Groen Ontwikkelfonds Brabant (hierna: GOB) maakt hierbij bekend dat de Provincie/GOB het voornemen heeft om de percelen kadastraal bekend, gemeente Loon op Zand, sectie E, nummers 3523 en 5082, samen groot 02.58.60 hectare (blok A op onderstaande kaart), te verkopen aan de gemeente Tilburg. 
De gemeente Tilburg maakt hierbij bekend dat ze het voornemen heeft om de twee percelen landbouwgrond aan een agrarisch ondernemer te verkopen, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie E, nummers 4367 en 4363, samen groot 02.00.00 hectare (blok B). De agrarisch ondernemer verkoopt twee percelen aan Natuurmonumenten, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie K, nummers 2413 en 2565, samen groot 01.56.45 hectare (blok C). 
Partijen zijn van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een openbare selectieprocedure hoeft te worden geboden, omdat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond van de provincie/GOB respectievelijk de gemeente. De criteria die daarbij in aanmerking worden genomen zijn de volgende:

 1. Opgave
  In de Interim Omgevingsverordening is op perceelsniveau vastgelegd waar de Provincie Noord-Brabant het Natuur Netwerk Brabant (hierna: NNB) wil realiseren. Provincie Noord-Brabant heeft daarvoor middelen en gronden ter beschikking gesteld aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Samen met partijen zoals ondernemers, particulieren, gemeenten, waterschappen en organisaties zoekt het Groen Ontwikkelfonds Brabant naar mogelijkheden om het NNB te realiseren.
 2. Doel van de verkoop
  Het doel van de grondverkoop is de gelijktijdige aankoop door Natuurmonumenten van landbouwgronden van de betreffende agrarisch ondernemer, gelegen aan het Spinderspad te Loon op Zand en binnen het NNB (blok C op onderstaande kaart). Middels deze aankoop kan Natuurmonumenten nieuwe natuur ontwikkelen in het NNB. De betrokken partijen zijn op elkaar aangewezen voor de in dit kader te sluiten overeenkomst, aangezien hiermee NNB-gronden beschikbaar komen voor herinrichting.

Eén serieuze gegadigde

Gezien de ligging van de genoemde gronden zijn partijen op elkaar aangewezen en zijn de verkrijgende partijen aan te merken als enige serieuze gegadigde voor verkoop c.q. ruiling om de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren. De ruiling geschiedt voor marktconforme prijzen op basis van een taxatie.

Vervaltermijn reactie

Een ieder die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, als een serieuze gegadigde ook voor de aankoop van de percelen in aanmerking komt, dient dit gemotiveerd kenbaar te maken. De reactie dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging schriftelijk ingediend te zijn bij de Provincie Noord-Brabant, t.a.v. GOB, Postbus 90151, 5200 MC ’s Hertogenbosch. 
De termijn van 20 dagen geldt als een vervaltermijn. Als de Provincie/GOB binnen de vervaltermijn geen reactie ontvangt, zal de grond verkocht worden.

Bij gebreke van een tijdige en gemotiveerde reactie vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie/GOB, gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en de agrarisch ondernemer zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.
In de brief of e-mail staat in elk geval:

 • uw naam, adres, datum, e-mailadres en telefoonnummer;
 • de reden op grond waarvan u meent in aanmerking te komen voor de aankoop.

Dit voornemen wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl, de website van het GOB www.groenontwikkelfondsbrabant.nl en de website van gemeente Tilburg. 
 

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).