logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina staan de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de openbare inschrijving te bekijken.

Publicatiedatum: 17 juli 2024 (reageren binnen 20 kalenderdagen) 

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens gedeelten van de grond, gelegen aan de Laagstraat/Noordhoekring te Tilburg, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie P, nummer  7096 (gedeeltelijk) in eigendom over te dragen aan de woningbouwcorporatie TIWOS. 

Motivering 

Naar het oordeel van de gemeente is TIWOS de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt voor de verkrijging van de hiervoor vermelde grond. 

TIWOS is al eigenaar van de gronden gelegen aan de Laagstraat/Noordhoekring, kadastraal bekend, gemeente Tilburg, sectie P, nummers 7094, 7095, 3023 en 3024, ter gezamenlijk grootte van ongeveer 1602 m2, en heeft een plan gemaakt om deze gronden te herontwikkelen, door de realisering van in totaal 27 woningen in de categorie sociale huur, waarvan 22 appartementen aan de Noordhoekring en 5 grondgebonden woningen aan de Laagstraat. Om deze woningen met bijbehorende voorzieningen te kunnen realiseren heeft TIWOS, gedeelten van de aan haar eigendom grenzende grond van de gemeente nodig, in totaal ongeveer 309 m2.

De gemeente is bereid hieraan haar medewerking te verlenen, door een gedeelte te verkopen, en andere delen te ruilen tegen grond van TIWOS; de gemeente verkrijgt daarbij ongeveer 25 m2 van TIWOS, zodat er ook sprake zal zijn van logische kadastrale grenzen.

De gemeente voert als beleids(uitgangspunt), dat woningen in de categorie sociale huur worden ondergebracht bij een woningcorporatie. Woningcorporaties hebben een unieke positie, vastgelegd in de Woningwet. Zij zijn uitsluitend werkzaam op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting. Hun financiële middelen worden uitsluitend in dat belang ingezet. Zij hebben bij uitstek ervaring met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van sociale huurwoningen. Door de sociale huurwoningen onder te brengen bij een woningcorporatie wordt bovendien de duurzame instandhouding van deze woningen voor de doelgroep ook optimaal geborgd, nu de gemeente niet over een doelgroepenverordening beschikt. 

Bovendien moeten de woningcorporaties bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie die wordt vastgesteld door de gemeenten waarin zij feitelijk werkzaam zijn. In prestatieafspraken worden vervolgens nadere afspraken gemaakt over uitvoering van de woonvisie. Hier zijn deze presatieafspraken vastgelegd in het Convenant Wonen 2020-2025 dat de gemeente met de drie Tilburgse woningcorporaties, daaronder TIWOS heeft gesloten. Ter uitvoering van de daarin vastgelegde afspraken gaat TIWOS hier over tot realisering van de sociale huurwoningen.

Uitsluitend met het oog op voornoemde ontwikkeling wordt de gemeentelijke grond aan TIWOS overgedragen.

Vervaltermijn  

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De gemeente en de koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de betreffende (voornemen tot) verkoop zou worden opgekomen. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan uitgiftepublicaties@tilburg.nl te verzenden. 

Publicatiedatum: 4 juli 2024 

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om aan de beoogde huurder ruimte te verhuren in MFA Kruispunt, gelegen aan Sinopelstraat 1 (5044 KP) te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AD, nummer 2866 ter grootte van ca. 54 m2 VVO.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde huurder  de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verhuur.

Beoogde huurder is reeds huurder van ruimte in de MFA Kruispunt en heeft al een geruime tijd geleden aangegeven uit te willen breiden binnen het integrale kindcentrum binnen de MFA. Partijen zijn geruime tijd in onderhandeling geweest daaromtrent. Deze verhuur sluit aan bij het beleid van de gemeente om ruimte die vrijkomt in een gebouw waarin meerdere huurders gehuisvest zijn, in beginsel in eerste instantie aan te bieden aan een zittende huurder die meer ruimte nodig heeft.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verhuur door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na deze bekendmaking per e-mail kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan uitgiftepublicaties@tilburg.nl onder vermelding van ‘Reactie op voornemen tot verhuur bedrijfsruimte MFA Kruispunt’. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente Tilburg, t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Publicatiedatum: 1 juli 2024 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de Gemeente’) is voornemens om een perceel grond, totaal groot circa 135 m2, gelegen aan Capucijnenstraat, naast nummer 22, te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie Q, nummer 5994 gedeeltelijk, in gebruik te geven aan de eigenaar van Korvelseweg 15. Het perceel is sterk verontreinigd en al circa 12 jaar in gebruik door de eigenaar van Korvelseweg 15. Afspraken tussen gemeente en gebruiker over het grondgebruik zijn in juni 2024 vastgelegd in een gebruiksovereenkomst.

Vervaltermijn

Als u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan uitgiftepublicaties@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot ingebruikgeving grond Capucijnenstraat naast nummer 22”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De gemeente en de koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de betreffende (voornemen tot) verkoop zou worden opgekomen.

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan uitgiftepublicaties@tilburg.nl te verzenden.

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: het college)/Groen Ontwikkelfonds Brabant (hierna: GOB) maakt hierbij bekend dat de Provincie/GOB het voornemen heeft om de percelen kadastraal bekend, gemeente Loon op Zand, sectie E, nummers 3523 en 5082, samen groot 02.58.60 hectare (blok A op onderstaande kaart), te verkopen aan de gemeente Tilburg. 
De gemeente Tilburg maakt hierbij bekend dat ze het voornemen heeft om de twee percelen landbouwgrond aan een agrarisch ondernemer te verkopen, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie E, nummers 4367 en 4363, samen groot 02.00.00 hectare (blok B). De agrarisch ondernemer verkoopt twee percelen aan Natuurmonumenten, kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie K, nummers 2413 en 2565, samen groot 01.56.45 hectare (blok C). 
Partijen zijn van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een openbare selectieprocedure hoeft te worden geboden, omdat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de grond van de provincie/GOB respectievelijk de gemeente. De criteria die daarbij in aanmerking worden genomen zijn de volgende:

  1. Opgave
    In de Interim Omgevingsverordening is op perceelsniveau vastgelegd waar de Provincie Noord-Brabant het Natuur Netwerk Brabant (hierna: NNB) wil realiseren. Provincie Noord-Brabant heeft daarvoor middelen en gronden ter beschikking gesteld aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Samen met partijen zoals ondernemers, particulieren, gemeenten, waterschappen en organisaties zoekt het Groen Ontwikkelfonds Brabant naar mogelijkheden om het NNB te realiseren.
  2. Doel van de verkoop
    Het doel van de grondverkoop is de gelijktijdige aankoop door Natuurmonumenten van landbouwgronden van de betreffende agrarisch ondernemer, gelegen aan het Spinderspad te Loon op Zand en binnen het NNB (blok C op onderstaande kaart). Middels deze aankoop kan Natuurmonumenten nieuwe natuur ontwikkelen in het NNB. De betrokken partijen zijn op elkaar aangewezen voor de in dit kader te sluiten overeenkomst, aangezien hiermee NNB-gronden beschikbaar komen voor herinrichting.

Eén serieuze gegadigde

Gezien de ligging van de genoemde gronden zijn partijen op elkaar aangewezen en zijn de verkrijgende partijen aan te merken als enige serieuze gegadigde voor verkoop c.q. ruiling om de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren. De ruiling geschiedt voor marktconforme prijzen op basis van een taxatie.

Vervaltermijn reactie

Een ieder die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, als een serieuze gegadigde ook voor de aankoop van de percelen in aanmerking komt, dient dit gemotiveerd kenbaar te maken. De reactie dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging schriftelijk ingediend te zijn bij de Provincie Noord-Brabant, t.a.v. GOB, Postbus 90151, 5200 MC ’s Hertogenbosch. 
De termijn van 20 dagen geldt als een vervaltermijn. Als de Provincie/GOB binnen de vervaltermijn geen reactie ontvangt, zal de grond verkocht worden.

Bij gebreke van een tijdige en gemotiveerde reactie vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Provincie/GOB, gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en de agrarisch ondernemer zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.
In de brief of e-mail staat in elk geval:

  • uw naam, adres, datum, e-mailadres en telefoonnummer;
  • de reden op grond waarvan u meent in aanmerking te komen voor de aankoop.

Dit voornemen wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl, de website van het GOB www.groenontwikkelfondsbrabant.nl en de website van gemeente Tilburg. 
 

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).