Bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina staan de bekendmakingen onderhandse uitgifte gemeentelijk vastgoed. Klik op het + teken om de uitgifte te bekijken.

Herontwikkeling met voorgenomen verkoop het Laar

Publicatiedatum: 29 november 2022 (reageren binnen 20 kalenderdagen)    

De gemeente Tilburg (hierna ‘de gemeente’) is voornemens om, na gebleken haalbaarheid en onder voorwaarden, gronden gelegen binnen de locatie bekend als Het Laar, hierna: “de locatie” te verkopen ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie, door een ontwikkelcombinatie die wordt gevormd door de toegelaten instellingen TBV en Tilburgse Woonstichting/Tiwos en hun samenwerkingspartner Heijmans Vastgoed B.V. en (hierna: ‘de combinatie’). De herontwikkeling betreft een woningbouwontwikkeling met bijbehorende wijkvoorzieningen en park.

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is de combinatie de enige serieuze gegadigde die, na gebleken haalbaarheid en onder voorwaarden, in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde voorgenomen verkoop ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie, om de navolgende redenen. 

 • Vanuit een volkshuisvestelijk oogpunt bezien, zet de gemeente in op betaalbaar wonen, daaronder woningen in de categorieën sociale en middeldure huur.
 • De gemeente voert als beleid(suitgangspunt), dat woningen in de categorie sociale huur worden ondergebracht bij een toegelaten instelling.
 • Toegelaten instellingen hebben een unieke positie, vastgelegd in de Woningwet. Zij zijn uitsluitend werkzaam op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting. Hun financiële middelen worden uitsluitend in dat belang ingezet. Zij hebben bij uitstek ervaring met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van sociale huurwoningen. Bovendien moeten zij bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie die wordt vastgesteld door de gemeenten waarin zij feitelijk werkzaam zijn. In prestatieafspraken worden vervolgens nadere afspraken gemaakt over uitvoering van de woonvisie.
 • Door de sociale huurwoningen onder te brengen bij een toegelaten instelling wordt bovendien de duurzame instandhouding van deze woningen voor de doelgroep ook optimaal geborgd, nu de gemeente niet over een doelgroepenverordening beschikt.
 • Het betreft binnen de gemeente Tilburg WonenBreburg, TBV Wonen en de Tilburgse Woonstichting/Tiwos. Deze drie corporaties en de gemeente zijn partij het Convenant Wonen 2020-2025 en de op basis daarvan jaarlijks gemaakte prestatieafspraken waarin zij zich inzetten om de voorraad sociale huurwoningen te vergroten.
 • Ook ten aanzien van de op de locatie te ontwikkelen, realiseren en exploiteren woningen in de categorie sociale huur stelt de gemeente daarom als voorwaarde, dat deze worden ondergebracht bij een of meer Tilburgse woningcorporaties. 
 • Als het bovendien nieuw te realiseren woningen betreft zet de gemeente er meer specifiek op in, dat de sociale huurwoningen worden ondergebracht bij een toegelaten instelling die al bestaand bezit in de nabijheid heeft. Hier komen dan TBV en de Tilburgse Woonstichting/Tiwos in beeld als de toegelaten instellingen, waar de op de locatie te ontwikkelen en realiseren sociale huurwoningen worden ondergebracht. De locatie sluit immers aan op het (woning)bezit dat zij ter plaatse al hebben en WonenBreburg heeft aangegeven van deze locatie af te zien.
 • De gemeente stelt voorts als voorwaarde dat de locatie integraal wordt (her)ontwikkeld, zodat er woningen worden gerealiseerd, zowel in een mix van koop en huur, als in een mix van sociaal, middelduur en duur.
 • De gemeente stelt met het oog op de integrale (her)ontwikkeling eveneens als voorwaarde dat de locatie aan één partij (een toegelaten instelling) of één samenwerkingsverband (waarin een (of meer) toegelaten instelling(en) zitting heeft (hebben)) wordt verkocht. Die partij/dat samenwerkingsverband moet over voldoende kennis en ervaring meer algemeen met gebiedsontwikkelingen als deze beschikken, en – zo volgt ook uit het bovenstaande - ook voldoende kennis en ervaring met de ontwikkeling, realisering en exploitatie van sociale huurwoningen (als onderdeel van een grotere ontwikkeling) hebben. Deze partij/dit samenwerkingsverband moet bovendien over voldoende financiële draagkracht beschikken om eventuele plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. 
 • TBV en de Tilburgse Woonstichting/Tiwos hebben een exclusieve samenwerking met Heijmans Vastgoed B.V. opgezet met het oog op een toekomstige integrale (her)ontwikkeling van de locatie. Zij hebben daarbij aangegeven enkel bereid te zijn met Heijmans samen te willen werken, een partij die meer algemeen aantoonbaar kennis heeft van en ervaring heeft met gebiedsontwikkelingen als deze. Voorst is duidelijk, dat de combinatie voldoende financiële draagkracht heeft om eventuele plannen daadwerking tot uitvoering te kunnen brengen.
 • Deze drie partijen hebben zich al in 2020 als combinatie bij de gemeente gemeld met een initiatief voor de locatie, dat voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling, welke gebiedsontwikkeling ziet op woningbouw in een programma dat voor 1/3 bestaat uit sociaal, 1/3 middelduur en 1/3 duur. Het initiatief voorziet er derhalve in dat 66% van het totaal aantal op de locatie te realiseren woningen betaalbare woningen zijn. Vanaf dat moment zijn de gemeente en de combinatie ook al met elkaar in gesprek over het initiatief en te maken afspraken over het onderzoeken van de haalbaarheid daarvan.
 • Met een verkoop (na gebleken haalbaarheid en onder voorwaarden) van de locatie aan de combinatie, als vervolg op het onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief, wordt aan alle hiervoor staande voorwaarden voldaan, wordt een integrale ontwikkeling geborgd, bestaat voldoende zicht op daadwerkelijke realisatie en zal het aandeel aan sociale huurwoningen worden ondergebracht bij de toegelaten instellingen.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop Het Laar”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Bij gebreke hiervan vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt.

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht wel binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan (alsnog) het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

Bekendmaking haalbaarheid voornemen tot verkoop gronden en opstalrechten nabij Spoorpark

Publicatiedatum 17 november 2022 (reageren binnen 20 kalenderdagen)

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens om, gronden gelegen nabij het Spoorpark te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie P, nummers 8051, 8410 en 8432 (allen gedeeltelijk)  te verkopen aan Spoorpark Ontwikkeling B.V.. Spoorpark Ontwikkeling B.V. wil de locatie gebruiken voor de realisatie van een woontoren met ca. 100 (huur-)appartementen en ca. 1000 m² BVO verhuurbare commerciële/maatschappelijke ruimte aangevuld met een gebouwde vrijstaande parkeervoorziening in twee bouwlagen. Ten behoeve van het bouwplan is de gemeente eveneens voornemens opstalrechten te vestigen

Motivering

Naar het oordeel van de gemeente is Spoorpark Ontwikkeling B.V. de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop om de volgende redenen. 

 • Vanuit een volkshuisvestelijk oogpunt bezien, zet de gemeente met deze verkoop in op betaalbaar wonen, derhalve 80% van het totaal te realiseren woningen bevinden zich in de categorieën sociale en middeldure huur. 
 • Spoorpark Ontwikkeling B.V. is reeds eigenaar van de naastgelegen gronden, kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie P, nummer 7369. De woontoren en de parkeervoorziening gerealiseerd wordt zowel op het te verkopen perceel als het perceel dat reeds in eigendom is van Spoorpark Ontwikkeling B.V. gerealiseerd.
 • De voorgenomen verkoop maakt onderdeel uit van een grondruil. De gemeente verwerft van Spoorpark Ontwikkeling B.V. gronden ingericht als parkeervoorzieningen ten behoeve van bezoekers van het Spoorpark. Met de aanleg van de parkeervoorzieningen en het realiseren van het openbaar gebied rondom de woontoren wordt een stedelijke groenvoorziening met maatschappelijke en recreatieve functies (het Spoorpark) afgerond. 
 • Er is reeds sprake van schriftelijke afspraken (inclusief bestuurlijke besluitvorming) met Spoorpark Ontwikkeling B.V. vastgelegd in een anterieure overeenkomst ‘Locatie Van Beurden – Woontoren Spoorpark’ d.d. 15 december 2020. Dit voornemen tot verkocht is een voortvloeisel uit deze afspraken. Ontwikkelaar mag er op vertrouwen (vertrouwensbeginsel) dat de gemeente in beginsel haar contractuele verplichtingen zal nakomen. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum  kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop grond woontoren Spoorpark”. U dient hiervan tevens binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift te verzenden naar de gemeente t.a.v. Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. 

Indien de gemeente uw gemotiveerde bericht binnen voornoemde reactietermijn heeft ontvangen, zal ze uw bericht beoordelen en haar standpunt aan u kenbaar maken. Indien u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de gemeente, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van het standpunt van de gemeente een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden.

Bekendmaking voornemen tot tijdelijke verhuur perceel grond Melis Stokestraat 42 (voormalig Noad-terrein)

Publicatiedatum: 3 november 2022

Gemeente Tilburg (‘de Gemeente’) is voornemens om een perceel grond, totaal groot circa 1.165 m2, gelegen aan Melis Stokestraat te Tilburg (voormalig Noad-terrein), kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie B, nummer 9035 gedeeltelijk, te verhuren voor de periode 14 november 2022 tot 1 april 2023, aan Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant. De gemeente hecht er belang aan dat er voldoende winteropvangplekken zijn voor Midden- en Oost-Europeanen. Niet Nederlands ingezeten, waaronder onder andere dakloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa, hebben geen recht op Maatschappelijke Opvang in Nederland. Het inrichten van de winteropvang is noodzakelijk om dakloze inwoners die geen recht hebben op maatschappelijke opvang volgens de landelijke toegankelijkheidregels toch onderdak te bieden gedurende de winterperiode. De gemeente acht het voormalig NOAD-terrein geschikt voor een tijdelijke winteropvangplek voor deze doelgroep en stelt de betreffende grond hiervoor beschikbaar (besluit College van burgemeester en wethouders, d.d. 27 september 2022). Naar het oordeel van de gemeente is de Stichting de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verhuur. De Stichting wil op de locatie tijdelijke winteropvang voor Midden- en Oost-Europeanen realiseren.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met deze verhuur door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het postadres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan vastgoed@tilburg.nl te verzenden onder vermelding van “dagvaarding voornemen tot tijdelijke verhuur perceel grond Melis Stokestraat 42 (voormalig Noad-terrein)”.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.