logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Mondiale Bewustwording

We willen graag iets goeds doen voor de wereld en helpen met wereldwijde problemen. Iedereen heeft recht op een goed leven, een gezonde omgeving, veiligheid en gelijke kansen. We willen dat meer mensen in onze stad, jong en oud, weten over wereldproblemen en duurzame doelen. We willen inwoners van Tilburg aanmoedigen om actief mee te doen met projecten die mensen bewuster maken van wereldproblemen. Zo kunnen we samen onze kennis verbreden. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstelling. Op deze pagina leest u waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen voor de subsidieregeling Mondiale Bewustwording | Meerjarenprogramma’s 2024-2025. U kunt de subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken. 

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling van Mondiale Bewustwording: iedereen in Tilburg is zich bewust van mondiale problematieken en uitdagingen. We willen dat Tilburgers weten dat activiteiten hier effect hebben op de wereld en vice versa.
 2. Impact hebben op het behalen van een of meerdere van onderstaande duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). Deze staan centraal in de beleidsperiode 2021-2025:
  • Geen armoede (SDG 1)
  • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
  • Klimaatactie (SDG 13)
  • Vrede, justitie en sterke publieke dienste (SDG 16)
 3. Gericht zijn op het (meer) creëren van bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen.
 4. Bijdragen aan een inclusieve stad waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.

Aanvraagtermijn verstreken

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is verstreken. 

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

Zie verdere toelichting artikel 10 van de Regeling en het Beoordelingskader Subsidieregeling Mondiale Bewustwording – Meerjarenprogramma’s 2024-2025.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 en 2025 bedraagt €204.729 onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten:

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.