Subsidieregeling Mondiale Bewustwording

We willen graag iets goeds doen voor de wereld en helpen met wereldwijde problemen. Iedereen heeft recht op een goed leven, een gezonde omgeving, veiligheid en gelijke kansen. We willen dat meer mensen in onze stad, jong en oud, weten over wereldproblemen en duurzame doelen. We willen inwoners van Tilburg aanmoedigen om actief mee te doen met projecten die mensen bewuster maken van wereldproblemen. Zo kunnen we samen onze kennis verbreden. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstelling. Op deze pagina leest u waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen voor de subsidieregeling Mondiale Bewustwording | Meerjarenprogramma’s 2024-2025. U kunt subsidie aanvragen tot en met 15 oktober 2023.

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling van Mondiale Bewustwording: iedereen in Tilburg is zich bewust van mondiale problematieken en uitdagingen. We willen dat Tilburgers weten dat activiteiten hier effect hebben op de wereld en vice versa.
 2. Impact hebben op het behalen van een of meerdere van onderstaande duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). Deze staan centraal in de beleidsperiode 2021-2025:
  • Geen armoede (SDG 1)
  • Waardig werk en economische groei (SDG 8)
  • Klimaatactie (SDG 13)
  • Vrede, justitie en sterke publieke dienste (SDG 16)
 3. Gericht zijn op het (meer) creëren van bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen.
 4. Bijdragen aan een inclusieve stad waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.

Subsidie aanvragen

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Voor het indienen van een aanvraag moet u het digitale aanvraagformulier gebruiken (inloggen mogelijk mét en zonder eHerkenning). Het digitale aanvraagformulier vindt u onder de oranje knop. Na het invullen van de contactgegevens kiest u bij de Maatschappelijke opgaven voor Mondiale bewustwording en vervolgens voor de Subsidieregeling Mondiale bewustwording.

U moet aan het einde van het formulier verschillende bijlagen toevoegen. Dit zijn:

Bekijk de Handleiding Impactgericht Subsidiëren voor meer informatie over het aanvraagproces. 

Inloggen ZONDER eHerkenning
U kunt het formulier ook invullen zonder gebruik te maken van eHerkenning. Het is dan alleen NIET mogelijk het formulier tussentijds op te slaan. Als u geen gebruik maakt van eHerkenning, dan is het belangrijk, dat u uw antwoorden eerst in een Word-document zet. Vanuit dat document kunt u de antwoorden kopiëren en plakken in het digitale formulier. Let op: uw gegevens worden pas tijdelijk opgeslagen als u op de betreffende pagina in het formulier op de knop 'Verder' hebt gedrukt. Na 15 minuten inactiviteit verloopt de online sessie en wordt het tijdelijk opgeslagen formulier verwijderd. Het formulier moet dan opnieuw ingevuld worden.

Eerste subsidieaanvraag

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan aan het online aanvraagformulier de volgende bijlagen toe: een exemplaar van de oprichtingsakte, een overzicht van de bestuurssamenstelling, de statuten, het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar. Daarnaast voegt u een kopie bankafschrift toe om te controleren dat uw opgegeven banknummer juist is. U kunt uiteraard alle overbodige informatie weghalen; minimaal zichtbaar moet zijn uw tenaamstelling en banknummer.

Aanvraagtermijn

Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 15 oktober 2023.

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 • Aanpak en kwaliteit (30 punten)
 • Impact (30 punten)
 • Mondiale Bewustwording (15 punten)
 • Samenwerking en toegevoegde waarde (10 punten)
 • Financiële duurzaamheid (30 punten)

Zie verdere toelichting artikel 10 van de Regeling en het Beoordelingskader Subsidieregeling Mondiale Bewustwording – Meerjarenprogramma’s 2024-2025.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 en 2025 bedraagt €204.729 onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.