logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Overzicht kadernota's en beleidsnota's

Op deze pagina staat een selectie van de actuele nota's die door het college en/of de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ze zijn gegroepeerd op de thema's uit het Bestuursakkoord via uitklapmenu's. Die opent u door op het +-je te klikken.

Regelgeving en verordeningen

Een overzicht van alle regelgeving en de verordeningen van de gemeente Tilburg staat op overheid.nl. De link daarnaar staat op de pagina regelgeving en verordeningen.

Start nieuwe raadsperiode 2022-2026

Om de nieuwe raadsleden voor te bereiden op hun taak is er een informatiepakket voor ze gemaakt zodat ze goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de gemeente gemeente. In het pakket staat de huidige stand van zaken over de ontwikkelingen in onze gemeente. Deze informatie is gerubriceerd op basis van de kadernota’s van de Inclusieve Stad, de Duurzame Stad, de Vitale Stad en Samen en Dichtbij. Verder in het pakket nog informatie over de gemeentelijke organisatie en over onze financiën. Het informatiepakket focust met name op de ontwikkelingen.

Overzicht inclusieve stad

Agenda sociaal

Kadernota’s

Beleidsveld sociaal en veerkrachtig

Beleidsveld stimuleren van persoonlijke ontwikkeling

Beleidsveld Bieden van passende ondersteuning

Beleidsveld Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

Beleidsnota's

Beleidsveld sociaal en veerkrachtig

Beleidsveld stimuleren van persoonlijke ontwikkeling

Beleidsveld Bieden van passende ondersteuning

Beleidsveld ingrijpen bij crisis en onveiligheid

Kadernota

Beleidsnota’s

Beleidsveld fysieke basiskwaliteit

Beleidsveld Klimaat en groen

Omgevingsvisie Tilburg 2040

Kadernota's

Beleidsveld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Beleidsveld Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld Aantrekkelijke leefomgeving

Beleidsveld Economie, cultuur en evenementen

Beleidsnota's

Beleidsveld ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Beleidsveld aantrekkelijke leefomgeving

Beleidsveld cultuur, economie en evenementen

Bestuurs Informatie Systeem (BIS)

Alle bestuurlijke informatie van de gemeente staat in het Bestuurs Informatie Systeem.

(Externe) links