logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Inclusie 2023-2025

Iedereen mag zichzelf zijn in Tilburg: ongeacht iemands culturele of religieuze achtergrond, etniciteit, genderidentiteit of geslacht, seksuele oriëntatie, levensfase of het hebben van een psychische of lichamelijke beperking. Tilburgers moeten zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen, meedoen en erbij horen. Daarom willen we activiteiten ondersteunen die bijdragen aan een inclusieve stad. Hier leest u waar een subsidieaanvraag Inclusie 2023-2025 aan moet voldoen. Het subsidieplafond voor 2023 is bereikt. U kunt de subsidie dit jaar dus niet meer aanvragen. Dit kan weer vanaf 1 januari 2024.

Uitgangspunten

In de beleidsnota Inclusie 2021 - 2024 Stad van Verbinding zijn de basisprincipes van inclusie vastgesteld:

Deze subsidieregeling is erop gericht om op creatieve wijze, bewustzijn over diversiteit, inclusie en onderling begrip te vergroten. Onder inwoners, bedrijven en instellingen. Zo proberen we om vooroordelen en discriminatie in Tilburg tegen te gaan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

De volgende kosten/activiteiten zijn niet subsidiabel:

Meer informatie hierover is te vinden in de Subsidieregeling Inclusie 2023-2025.

Beoordelingscriteria

In de beoordeling van de aanvragen gelden de volgende criteria:

Eisen subsidieaanvraag

Het subsidieplafond voor 2023 is bereikt. U kunt de subsidie dit jaar dus niet meer aanvragen. Dit kan weer vanaf 1 januari 2024.

Als u in 2024 een aanvraag wilt doen, moet u het volgende aanleveren:

De aanvraag stuurt u naar: inclusie@tilburg.nl.

Beschikbaar budget en wijzer van verdeling

De maximale subsidie bedraagt € 9.000,- per aanvraag.

Het subsidieplafond 2023 bedraagt € 25.000 voor inclusieactiviteiten. Het subsidieplafond 2024 en verder bedraagt €106.869 voor inclusieactiviteiten onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de raad.

Wet- en regelgeving

Alle definities, voorwaarden en criteria kunt u vinden in de subsidieregeling Inclusie 2023-2025. Dit is een regeling zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Jenny Janssens, beleidsmedewerker Inclusie: 06-31144017 of inclusie@tilburg.nl.