logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Huisvesting arbeidsmigranten - internationale medewerkers

Tilburgse bedrijven hebben steeds vaker moeite om in de stad of regio voldoende en geschikte werknemers te vinden. Daarom huren zij arbeidsmigranten in, ook wel internationale medewerkers genoemd.

De meeste internationale medewerkers komen hier vooral om tijdelijk te werken. Ze verblijven in Tilburg voor enkele maanden of langer. In Tilburg zijn nu nog te weinig goede en grootschalige logiesvoorzieningen. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten voor zowel de internationale medewerkers als hun omgeving. Maar ook is voor een groot aantal internationale medewerkers helemaal nog geen verblijfsplek in onze stad en regio beschikbaar. Zij moeten soms enkele uren per dag reizen om op hun werk in Tilburg te komen.

Het bestuur van onze stad wil dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken en daarmee een gelukkig en gezond leven kan leiden. Om de huisvesting van 3600 tot 5000 internationale medewerkers voor 2025 mogelijk te maken, wil het college van burgemeester en wethouders meewerken aan de realisatie van tijdelijke grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. Bij tijdelijk hebben we het in de meeste gevallen vooralsnog over maximaal 10 jaar.

Initiatieven

De gemeente bouwt deze huisvesting niet zelf, maar heeft dit aan ontwikkelende partijen gevraagd. De gemeente heeft wel uitgangspunten vastgesteld waaraan grootschalige locaties voor huisvesting van internationale medewerkers aan moet voldoen.
Als een partij zich meldt met een locatie waar ze grootschalige huisvesting mogelijk ziet, bekijkt de gemeente of deze locatie kansrijk is.

Afweging

Op de kaart hierboven staat een overzicht van alle locaties die zijn besproken en leest u de afweging van het college. De kaart laat ook zien waar in Tilburg op dit moment al (grootschalige) locaties voor internationale medewerkers zijn. Bij achtergrondinformatie leest u meer over de motieven van het college ten aanzien van de verschillende locaties. 

Huisvesting voor 2000 internationale medewerkers

De kansrijke en locaties die in gebruik zijn, zouden nu aan ruim 2000 internationale medewerkers huisvesting kunnen bieden. Dat betekent dat de gemeente nog steeds open staat voor plannen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het realiseren van de totale opgave.

Wat betekent kansrijk?

Het college noemt een locatie kansrijk als ze van mening is dat op deze plek een grootschalige voorziening voor huisvesting van internationale medewerkers kan passen. De inzet van het college is dan ook op deze locatie, in overleg met de initiatiefnemer en de omgeving, daadwerkelijk te komen tot realisatie. Daarbij wordt uitgegaan van het principe 'Ja we willen hier een grootschalige voorziening voor huisvesting internationale medewerkers, als er voldaan wordt aan o.a. ruimtelijke bepalingen en bijvoorbeeld de vastgestelde uitgangspunten'.

Lopende Projecten

In september 2020 wees het gemeentebestuur de locatie Rielseweg 875 aan als kansrijke locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De initiatiefnemer is aan de slag gegaan met de uitwerking van de plannen. Dit leidde tot een plan voor de bouw van een pand voor maximaal 366 arbeidsmigranten. Hierover zijn in maart en november 2022 informatiebijeenkomsten georganiseerd. Inmiddels loopt een procedure om te komen tot een omgevingsvergunning.

Het gebruik van dit pand voor de huisvesting van arbeidsmigranten is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart waarbij vrijstelling wordt verleend van het huidige bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen.    

Procedure  

Om te komen tot een omgevingsvergunning, vroeg het college de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De gemeenteraad stemde hier op 11 april 2024 mee in. De ontwerp-vvgb wordt nu samen met de ontwerpbesluit-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. De stukken zijn van maandag 10 juni 2024 t/m maandag 22 juli 2024 ook online te bekijken op officielebekendmakingen.nl

Zienswijzen 

Als u het niet eens bent met de plannen, dan kunt u zienswijzen indienen tijdens de periode van ter inzage legging. Bij voorkeur worden de zienswijzen digitaal ingediend via de pagina zienswijze op deze site.   

Vervolg

De gemeente bekijkt of de zienswijzen gegrond zijn en of dit leidt tot een aanpassing van het plan. De reactie op de zienswijzen wordt samengevat in een nota van zienswijzen. De gemeenteraad besluit daarna, mede op basis van de ingediende zienswijzen, of zij een definitieve vvgb af geeft. Daarna kan de gemeente de omgevingsvergunning verlenen. Hierna is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechtbank tegen het besluit over de omgevingsvergunning.  

Eerdere informatiebijeenkomsten

In maart en november 2022 zijn informatiebijeenkomsten geweest voor omwonenden en geïnteresseerden waarbij de gemeente en ontwikkelaar meer vertelden over de opgave en de locatie. De presentaties en het verslag van deze bijeenkomsten zijn hieronder te bekijken of te downloaden. Van de bijeenkomt in november 2022 is ook een opname gemaakt. Die zijn via onderstaande link naar YouTube terug te kijken. 

Klankbordgroep

Voor de locatie Rielseweg is een klankbordgroep opgestart. Samen met de gemeente en de ontwikkelaar zijn zij in gesprek geweest over deze ontwikkeling. Wensen en zorgen zijn besproken. Dit klankbordgroeptraject is afgerond. Hieronder zijn de verslagen te lezen of te downloaden van de bijeenkomsten van de klankbordgroep. 

Veelgestelde vragen Rielseweg

De antwoorden op de veelgestelde vragen over de locatie Rielseweg staan op de pagina Veelgestelde vragen (Q&A) huisvesting arbeidsmigranten Rielseweg.

In februari 2019 heeft het gemeentebestuur besloten om de locaties dr. Hub van Doorneweg 89-99 en het gemeenteperceel op nummer 101 als kansrijke locatie te bestempelen voor de huisvesting van maximaal 750 arbeidsmigranten. In juni 2019 is een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden en geïnteresseerden waarbij de gemeente en ontwikkelaar meer vertelden over de opgave en de locatie. 

De initiatiefnemer is in fasen aan de slag gegaan met de plannen. Voor de totale ontwikkeling is één omgevingsdialoog gevoerd, bestaande uit klankbordgroepen en informatieavonden. Daarna zijn per verdieping omgevingsvergunningen verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het bestaande pand (nr. 91-99). Sinds maart 2021 is dit pand bewoond door maximaal 290 arbeidsmigranten. De laatste fase is de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw pand voor de huisvesting van maximaal 450 arbeidsmigranten op het perceel op nummer 101.

Plan nieuw gebouw huisvesting arbeidsmigranten dr. Hub van Doorneweg 101 ter inzage    

Ontwikkelaar HUB101 VASTGOED B.V. wil een nieuw gebouw bouwen aan de dr. Hub van Doorneweg 101 waar arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest. Het gebruik van dit pand voor de huisvesting van maximaal 450 arbeidsmigranten is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart waarbij vrijstelling wordt verleend van het huidige bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen.    

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De gemeenteraad stemde hier op 5 februari 2024 mee in. De ontwerp-vvgb wordt nu samen met de ontwerpbesluit-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. De stukken zijn van maandag 19 februari 2024 tot en met maandag 1 april 2024 ook online te bekijken op officielebekendmakingen.nl.   

Zienswijzen  

Als u het niet eens bent met de plannen, dan kunt u zienswijzen indienen tijdens de periode van ter inzage legging. Bij voorkeur worden de zienswijzen schriftelijk ingediend. U kunt de zienswijzen richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, t.a.v. procesbureau omgevingsvergunningen, Postbus 90155, 5000 LH  Tilburg.

Contact

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet kunt vinden op deze pagina of bij de veelgestelde vragen? Of bent u een ontwikkelende partij en heeft u belangstelling om in Tilburg een grootschalige locatie te ontwikkelen? Stuur dan een mail naar: huisvestingarbeidsmigranten@tilburg.nl
 

Achtergrondinformatie

Onderstaande informatie geeft meer achtergrondinformatie over de opgave, uitgangspunten en motieven over het wel of niet mee willen werken aan een locatie.