logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Meer met elkaar 2024-2026 Tilburg (kleine initiatieven)

Wij streven naar een inclusieve samenleving in Tilburg waarin iedereen de mogelijkheid heeft om actief deel te nemen. In dit kader richten we ons specifiek op de ondersteuning van kwetsbare groepen. Denk aan ouderen, jongeren en anderen die extra aandacht en steun nodig hebben. Via de subsidieregeling ‘Meer met elkaar 2024-2026 Tilburg’ kunt u een subsidieaanvraag indienen van maximaal €7.500,- voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Vanaf 1 november 2023 kunt u de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina.

Voor welke activiteiten kunt u de subsidie inzetten?

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de volgende regels:

Waar kunt u de subsidie voor gebruiken?

 1. Alleen directe activiteitenkosten komen voor subsidie in aanmerking.
 2. Voor recreatieve en ontspannende activiteiten vragen wij u om een eigen bijdrage van tenminste 50% van de kosten. 
 3. Voor informatieve activiteiten komen de volledige directe activiteitenkosten, die redelijkerwijs gemaakt worden, in aanmerking voor deze subsidie.
 4. De subsidie komt niet in aanmerking voor: jubilea, (alcoholische consumptie) en activiteiten met een politiek of godsdienstig karakter.

Hoe dien ik een aanvraag in?

 1. Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden via het aanvraagformulier. Download het aanvraagformulier > 
 2. Een subsidieaanvraag bedraagt maximaal €7.500,- per jaar.
 3. De subsidieaanvraag dient volledig te zijn ingediend. Onvolledige aanvragen kunnen door het college buiten behandeling worden gelaten.
 4. Zorg dat u de volgende documenten stuurt naar subsidies@tilburg.nl
  1. Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  2. Een uitgewerkte begroting voor het jaar waarin de kosten en opbrengsten van de activiteiten (waar de subsidie voor wordt aangevraagd) op een transparante wijze worden weergeven. Met opbrengsten bedoelen we de eigen bijdragen van de deelnemers aan de activiteiten
  3. Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan ook een uittreksel van uw KvK-registratie en een kopie van een bankafschrift/bankpas toe.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks €245.152,- (prijspeil 2023) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting. Het subsidieplafond wordt gedurende de looptijd van de regeling jaarlijks gepubliceerd zoals aangegeven in artikel 9 van de subsidieregeling.

Wijze van verdeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat subsidieplafond is bereikt. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.