logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidieregeling Professionele Kunsten 2025-2028

In ons kunst- en cultuurplan 2025-2028 'Cultuur maakt Ons' staat hoe we samen met onze culturele partners in de periode 2025-2028 gaan werken aan:

  • Het verder verstevigen van de culturele sector;
  • Aan een divers en bereikbaar aanbod;
  • Een goede verbinding tussen onderwijs, gezondheid, zorg, cultuur en samenleving.

Professionele culturele instellingen (zowel groot als klein) die een bijdrage willen leveren aan deze doelstellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen. De aanvraagtermijn voor deze subsidie is verstreken. U kunt de subsidie niet meer aanvragen. 

Doel van de subsidie

Deze regeling is bedoeld voor de meerjarige ondersteuning van Tilburgse organisaties en makers die kunst produceren of presenteren. Op basis van het advies van een onafhankelijke commissie wordt een subsidie voor twee of vier jaar verstrekt.

Voor wie is de subsidie?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die in de gemeente Tilburg gevestigd zijn en van wie het belangrijkste doel is het maken, produceren, ontwikkelen en/of tonen van kunstproducten door professionele makers.

Voorwaarden

De subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten op het gebied van het maken, produceren, ontwikkelen en/of tonen van kunst die plaatsvinden in de periode 2025-2028.

Beoordelingscriteria

De adviescommissie beoordeelt en rangschikt aanvragen op basis van de volgende criteria:

  1. Artistiek-inhoudelijke kwaliteit | Wat betreft zeggingskracht, oorspronkelijkheid, visie en vakmanschap.
  2. Maatschappelijke betekenis | De mate waarin de activiteiten bijdragen aan diversiteit van het aanbod, een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen uit het Cultuurplan 2025-2028 en/of de (inter)nationale profilering van de stad.
  3. Publiek, diversiteit en inclusie | Het tonen van een duidelijke visie op doelgroepen met bijbehorend communicatieplan en/of een duidelijk uitgewerkte aanpak van de publiekswerking.
  4. Uitvoerbaarheid, bedrijfsmatige gezondheid Het tonen van een helder ondernemingsplan, plan van aanpak en een gezonde financieringsmix. 
  5. Mate waarin de Code Diversiteit & Inclusie (4 punten), de Fair Practice Code (3 punten) en de Governance Code Cultuur (3 punten) worden toegepast.

Op elke criterium zijn maximaal 10 punten te verdienen.

Hoogte subsidie

U kunt maximaal 70% van de subsidiabele kosten aanvragen. Dit betekent dat minimaal 30% van de subsidiabele kosten worden gedekt uit andere inkomsten. Als nog niet bekend is of fondsen of andere subsidieverstrekkers bijdragen, moet u onderbouwen wat het voor het activiteitenplan betekent als de bijdrage niet wordt toegekend. Denk hierbij aan aan vermindering van programmering, bijstellen marketingbudget etc.

Verantwoorden
De manier waarop de subsidieontvanger verantwoording aflegt is afhankelijk van het totaalbedrag van de ontvangen subsidies in één kalenderjaar. Dit staat beschreven in de artikelen 17 tot en met 20 van ASVT.

Subsidieplafond
Onder voorbehoud van het vaststellen van de programmabegroting 2025 is het subsidieplafond voor deze regeling €1.150.000 per jaar. Dit is eerder eerder aangegeven in de financiële paragraaf van het Cultuurplan 2025 – 2028.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Neem contact op met: