Bestuurlijke informatie

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Alle bestuurlijke informatie van de gemeente is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

In de jaarlijkse verantwoordingen worden achtereenvolgens gepubliceerd: Perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en de jaarstukken.

De bestuursstukken staan per jaar op de onderstaande pagina's:

Akkoord Meer voor elkaar: 2022-2026

De belangrijkste punten waar het nieuwe college aan gaat werken, staan in 'Meer voor elkaar: akkoord gemeente Tilburg 2022-2026'. Het akkoord is hieronder te bekijken of te downloaden.

In de uitvoeringsbrief 'Samen meer voor elkaar' doet het college een voorstel voor de verdere uitvoering van het Akkoord. De input hiervoor komt, naast het Akkoord zelf, uit brieven en gesprekken met de stad. 

Meerjarenprogramma openbare ruimte

Op 8 december 2020 heeft het College ingestemd met het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2021-2024 (MJP).
Het Meerjarenprogramma 2021-2024 (MJP) laat de plannen zien voor grote en kleinere ingrepen in de openbare ruimte in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024.

Wet open overheid (Woo)

Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen, ook niet-Nederlanders, om informatie vragen over bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Een verzoek om informatie op grond van de Woo kunt u sturen naar info@tilburg.nl of sturen naar postbusnummer 90155, 5000 LH in Tilburg. Kijk voor informatie over het indienen van een Woo-verzoek op de website van de Rijksoverheid.