Subsidie 'Samen voor Bestaanszekerheid - Subsidie tot 25.000 euro’ | 2023

De gemeente wil samen met inwoners armoede bestrijden in Tilburg. Organisaties met een goed idee om armoede te bestrijden, kunnen via de subsidieregeling ‘Samen voor Bestaanszekerheid – Subsidie tot 25.000 euro’ subsidie aanvragen. Een subsidieaanvraag bedraagt maximaal €24.999 euro per jaar. U kunt subsidie aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt. Deze subsidieregeling vervangt hiermee ook de subsidie ‘Ruimte om mee te doen I Aanpak armoede’. 

Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid en de hiervoor geldende beleidsvisie op bestaanszekerheid en bijbehorend uitvoeringsprogramma en 
 2. Bijdragen aan één of meerdere van deze vier lijnen:
  • Het voorkomen en vroegsignaleren van schulden- en armoedeproblematiek en daarvoor producten, diensten of activiteiten inzetten. Een activiteit kan bijvoorbeeld zijn om mensen (tijdig) ondersteuning te bieden zodat de armoede- en schuldenproblematiek niet verder escaleert en gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.
  • Het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede bij kinderen. Dit houdt in het bieden van producten, diensten en/of activiteiten gericht op a) het wegnemen van belemmeringen zodat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld binnen en buitenschoolse activiteiten b) en tegelijkertijd hun toekomstperspectief kunnen vergroten.
  • Het aanpakken van de armoedesituatie en het creëren van financiële rust.
  • Wijkgerichte initiatieven die zich richten op de lijnen die genoemd zijn in de beleidsvisie op bestaanszekerheid. 

Subsidie aanvragen

 1. Aanvraagformulier downloaden (doc) en invullen. Vermeld in het aanvraagformulier:
  • Uw bedrijfsgegevens en gegevens van de contactpersoon.
  • De doelgroep en het probleem waarvoor de activiteit(en) die uw organisatie uitvoert een oplossing bieden.
  • De impactclaim van uw organisatie.
  • Informatie over uw organisatie en met wie u samenwerkt.
  • Een activiteitenplan.
 2. Maak in een apart document een begroting. 
 3. Mail het aanvraagformulier en de begroting naar subsidies@tilburg.nl onder vermelding van ‘Aanvraag Subsidie ‘Samen voor Bestaanszekerheid – Subsidies tot 25.000 euro’. 

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld op de volgende 5 criteria:

 1. Effectiviteit/impact
 2. Proactieve en preventieve aanpak
 3. Kwaliteit
 4. Samenwerking
 5. Prijs/kwaliteitverhouding

Onder Wet- en regelgeving kunt u het beoordelingskader downloaden. Uw aanvraag moet op alle onderdelen voldoende scoren om in aanmerking te komen voor een subsidie. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving voor deze subsidie:

Beschikbaar budget

U kunt maximaal €24.999 euro aanvragen. De gemeente heeft in 2023 totaal €156.542 gereserveerd voor deze subsidieregeling (subsidieplafond). Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is. Het budget wordt verdeeld op basis van volgorde van aanvragen.

Meer informatie of vragen?

Met vragen of opmerkingen over deze subsidieregeling kunt u bellen met Madelief Timmers via 06-3101 96 47 of stuur een e-mail naar subsidies@tilburg.nl